EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ
М. Ф. Аверкина, В. В. Вальчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.1

УДК: 711

М. Ф. Аверкина, В. В. Вальчук

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ

Анотація

Стаття присвячена розкриттю проблеми щодо забезпечення соціально-економічного розвитку міст. Авторами досліджено теоретичні засади забезпечення соціально-економічного розвитку міст, визначено чинники впливу, проблеми, досліджено зарубіжний досвід та підходи до оцінки. Побудовано інтегральний показник та запропоновано напрями забезпечення соціально-економічного розвитку міст. На підставі проведено дослідження встановлено, що в містах необхідно здійснювати контроль за рівнем соціально-економічного розвитку використовуючи запропонований інтегральний індикатор на ґрунті обчислення таксономічного показника. Визначено, що для забезпечення соціально-економічного розвитку міст необхідне залучення інвестицій, вдосконалення транспортної системи й інфраструктури в місті, державна підтримка, залучення коштів для покращення надання освіти та медичної допомоги, інноваційний розвиток та розвиток людського потенціалу, здійснення заходів для поліпшення екологічного стану середовища міста та сприяння покращення умов життя для населення міста.

Ключові слова: розвиток; соціально-економічний розвиток; місто; населення; підприємства; ресурси; інвестиції.

Література

1. Черевко О.В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. економічних наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.В. Черевко. -Київ, 2007. –42с.
2. Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі. А. Чухно// Економіка України.- 2004.- №4.-С. 15-24.
3 Аверкина М. Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій: теорія, методологія, практика : монографія / М. Ф. Аверкина. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 496 с. Аверкина М. Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій: теорія, методологія, практика : монографія / М. Ф. Аверкина. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 496 с
4. Яременко О.Л. Методи оцінки сталого соціально-економічного розвитку як атрибут реалізації регіональної політики / О.Л. Яременко, М.М. Наркізов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. –Київ, 2011. –No 5 (58). –С.72-76.
5. Бобровська О. Ю. Удосконалення системи оцінювання соціально-економічного розвитку міст як чинник підвищення ефективності місцевого самоврядування.-С.3-5.
6. Шубравська О.В. Основні індикатори та ризики соціально-економічного розвитку України / О.В. Шубравська // Актуальні проблеми економіки. –2005. –№ 8. –С.25-33.
7. Н.Ю. Глинський, О.І. Карий, О.І. Дриль Чинники соціально-економічного розвитку малих населених пунктів Львівської агломерації (на прикладі Великого Любеня),/2013-С.-.276-277.
8. Чабак Л. А. Виховний потенціал історико-культурної спадщини міста / Людмила Анатоліївна Чабак // Історико-культурна спадщина: проблеми збереження і популяризаці : тези IV Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2017 року. — Львів, 2017. — С. 135–136.

M. F. Averkyna, V. V. Valchuk

PROVIDING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

Summary

The article is devoted to the disclosure of problems related to the provision of socio-economic development of cities. The theoretical bases of social and economic development of cities, problems, foreign experience and approach to estimation of rates of economic and social development are presented. An integral indicator and directions of ensuring social and economic development of cities are proposed.
It is determined that the problem of ensuring social and economic development of cities is becoming increasingly important in our time, as the functioning of cities has a significant impact on the development of society, the processes of reproduction, realization of vital needs, development of science, intellectual and creative abilities of the population. The authors noted that socio-economic development of cities is a process of sustainable economic development, which depends on the influence of external and internal, institutional and social factors, living standards and quality of life of the population.
The author identifies two groups of factors that influence the socio-economic development of cities, which reveals the factors of influence on socio-economic development, assess their impact and identify the problems and seek ways to solve them. It was revealed that the most important factor of socio-economic development is natural resources. They have the greatest influence on the development, placement and territorial organization of production. This is explained by the fact that they are mostly the subject of labor, and their production represents the initial stage of social production as a whole. The author established that it is necessary to monitor the level of socio-economic development, using the proposed integration indicator based on the calculation of taxonomic index in cities. Ensuring social and economic development of cities requires investment attraction, improvement of transport system and infrastructure, state support, raising funds for improvement of education and medical care, innovative development and development of human potential, which will improve the living conditions of the city's population.

Keywords: development; socio-economic development; city; population; enterprises; resources; increases; investments.

References

1. Cherevko O.V. (2007) “Strategy of social and economic development of regions of Ukraine” author's abstract dis for obtaining a doctorate degree. economic sciences, Development of productive forces and regional economy, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Chukhno A.A. (2004) “Topical problems of the strategy of economic and social development at the present stage”, Ekonomika Ukrayiny, vol. 4, pp. 15-24.
3. Averkyna M.F. (2015) Zabezpechennya stiykoho rozvytku mist ta ahlomeratsiy, RVV Lutsʹkoho NTU, Lutsk, Ukraine.
4. Yaremenko O.L.(2011)“ Methods of assessment of sustainable socio-economic development as an attribute of the implementation of regional policy”, Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo, vol.5, pp.72-76.
5. Bobrovska O. Ju.(2009) “The estimation system improvement of the cities social and economic development as a factor of the increase of the local authorities efficiency”, Publichne administruvannya, vol.1, pp. 3-5.
6. Shubravskaya O.V. (2005),“The main indicators and risks of socio-economic development of Ukraine”, Aktualʹni problemy economy, vol. 8, pp. 25-33.
7. Glinsky N.Yu., Karyy O.I. and Drill O.I.(2013), “Factors of socio-economic development of small settlements of Lviv agglomeration (on the example of Greater Luben) ”,Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, vol.2, pp. 276-277.
8. Chabak L. A. (2017), “Educational potential of the historical and cultural heritage of the city”, tezy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [theses of the IV International scientific and practical conference], Istoryko-kulturna spadshchyna: problemy zberezhennia i populiaryzatsi [Historical and cultural heritage: problems of preservation and popularization], Lviv, Ukraine, April 21-22, 2017, pp. 135–136.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7948

Відомості про авторів

М. Ф. Аверкина

д. е. н., професор,професор кафедри економіко-математичногомоделювання та інформаційних технологій,Національний університет «Острозька академія»

M. F. Averkyna

doctor of economics, professor, professor of the Department of Economic-Mathematical Modeling and Information Technologies,The National University of Ostroh Academy


В. В. Вальчук

студент, Національний університет «Острозька академія»

V. V. Valchuk

student, The National University of Ostroh Academy

Як цитувати статтю

Аверкина М. Ф., Вальчук В. В. Забезпечення соціально-економічного розвитку міст. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6976 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.1

Averkyna, M. F. and Valchuk, V. V. (2019), “Providing social and economic development of the city”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6976 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.