EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Т. І. Олешко, А. М. Козел

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.4

УДК: 330.322

Т. І. Олешко, А. М. Козел

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

В статті проводиться дослідження особливостей залучення іноземних інвестицій в країну. Для цього було розглянуто динаміку індексу інвестиційної привабливості України, який в останні роки має тенденцію до зростання. Детально проаналізовано обсяги прямих іноземних інвестицій в галузевому розрізі та за географічною структурою. На основі даного аналізу було встановлено, що по регіонам найбільше інвестицій надходить у м. Київ (52% від загального обсягу іноземних інвестицій), лідером за обсягами інвестування виступає Кіпр (28% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а найбільш привабливою галуззю є промисловість (33,38%). Визначено основні проблеми, які впливають на інвестиційний клімат країни. Проаналізовано потенціал України у розрізі привабливості для іноземних інвесторів. На основі попередніх досліджень було запропоновано заходи для покращення інвестиційного клімату країни.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційний клімат; прямі іноземні інвестиції; інвестиційна політика; динаміка; економічний і політичний стан інвестиційна діяльність.

Література

1. Офіційний сайт European Business Association. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/uk
2. Офіційний сайт Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm
3. Фатюха Н. Г. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 3. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2014_3_11.
4. Сімків Л. Є. Особливості інвестиційних процесів у регіонах України на сучасному етапі / Л. Є. Сімків // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 3. - С. 105-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_3_25.
5. Попельнюхов Р. В. Інвестиційна привабливість економіки України (інвестиційний клімат) / Р. В. Попельнюхов // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 21. - С. 24-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_21_7.
6. Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи : Конвенція; Кіпр від 08.11.2012 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196_016.
7. Вовчак О. Д. Інвестування: навч. посібник / О.Д. Вовчак. – Львів : Вид-во "Новий Світ-2000", 2008. – С. 544.
8. Малько К. С. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України: чинники їх формування в сучасних умовах / К. С. Малько // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_3_13.
9. Чернишова Л. О. Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні / Л. О. Чернишова, В. В. Сазонова // Бізнес Інформ. - 2013. - № 2. - С. 87-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_2_19.
10. Швець Ю. О. Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його поліпшення / Ю. О. Швець, О. В. Бурдило // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - № 12(2). - С. 165-168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(2)__37.

T. Oleshko, A. Kozel

FEATURES OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article deals with the study of the features of attraction of foreign investments into the country. To this end, the dynamics of the investment attractiveness index of Ukraine, which in recent years has a tendency to increase, was considered. The volume of foreign direct investment in the sectoral and geographical structure is analyzed in detail. On the basis of this analysis, it was found that by region the largest investment comes from Kyiv (52% of total foreign investment), Cyprus is the leader in terms of investment volumes (28% of total foreign direct investment), and industry is the most attractive industry (33.38% of the total volume of direct foreign investments). The main problems, which influence the investment climate of the country, are determined. These include: imperfect legislation; instability of domestic tax legislation; high tax pressure on capital of enterprises; inconsistency of the current normative legal documents regulating investment activity; different conditions of management of domestic and foreign investors; absence of an effective system of insurance of foreign investments; low level of national investment management; undeveloped domestic investment infrastructure; low efficiency of functioning of the national stock market; high inflation; negative international image of Ukraine; insufficient awareness of potential investors in many countries about the state and prospects of Ukraine's development. The potential of Ukraine in the context of attractiveness for foreign investors is analyzed. Based on the identified problems affecting the investment climate, practical recommendations for improving the investment climate of the country were formulated. They include ways to solve these problems: improving investment legislation; ensuring the effective implementation of the declared reforms; formation of an effective mechanism for ensuring organizational, institutional, financial and legal preconditions for the development of investment activity; creation of the automated information system; intensification of implementation of public-private partnership programs; construction of a rational system of innovation infrastructure.

Keywords: investment; investment climate; foreign direct investment; investment policy; dynamics; economic and political situation; investment activity.

References

1. The official site of the European Business Association (2019), “Investment attractiveness index of Ukraine”, available at: http://www.eba.com.ua/uk (Accessed 14 April 2019).
2. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), “Investments in foreign economic activity” available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (Accessed 14 April 2019).
3. Fatyukha, N. H. and Demyanenko, Ya. Yu. (2014) “State and prospects of attraction of direct foreign investments into the Ukrainian economy”, Stalyj rozvytok ekonomiky, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2014_3_11 (Accessed 15 Apr 2019).
4. Simkiv, L. Ye. (2016), “Features of investment processes in the regions of Ukraine at the present stage”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu, [Online], vol. 21, no. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_3_25 (Accessed 15 Apr 2019).
5. Popelnukhov, R. V. (2009), “Investment attractiveness of the Ukrainian economy (investment climate)”, Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 21, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_21_7 (Accessed 16 Apr 2019).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Convention “Convention between the Government of Ukraine and the Government of the Republic of Cyprus on the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion in respect of taxes on income”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196_016 (Accessed 16 April 2019).
7. Vovchak, O. D. (2008), Investuvannia: navchal'nyj posibnyk, [Investing: teaching manual], Novyj Svit-2000, Lviv, Ukraine.
8. Malko, K. S. (2015), “Investment climate and investment attractiveness of Ukraine: factors of their formation in modern conditions”, Aktual'ni problemy ekonomiky, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_3_13 (Accessed 16 Apr 2019).
9. Chernyshova, L.O. and Sazonova, V.V. (2013), “Features of attraction and stimulation of foreign investment in Ukraine”, Osoblyvosti zaluchennia ta stymuliuvannia inozemnoho investuvannia v Ukraini, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_2_19 (Accessed 17 Apr 2019).
10. Shvets' ,Yu. O. and Burdylo, O. V. (2017), “Estimation of the investment climate in Ukraine: the state, problems and ways of its improvement “, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, [Online], vol. 12 (2), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(2)__37 (Accessed 17 Apr 2019).

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 8085

Відомості про авторів

Т. І. Олешко

д. т. н., професор, Національний авіаційний університет

T. Oleshko

Doctor of technical sciences, professor, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-8031-8363


А. М. Козел

магістр, Національний авіаційний університет

A. Kozel

Master's degree, National Aviation University

ORCID:

0000-0001-8742-2350

Як цитувати статтю

Олешко Т. І., Козел А. М. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6979 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.4

Oleshko, T. and Kozel, A. (2019), “Features of attraction of foreign investments into the economy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6979 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.