EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ІСНУЮЧИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
Р. В. Яковенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.31

УДК: 338.5::330.1

Р. В. Яковенко

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ІСНУЮЧИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Анотація

У статті вирішується важлива економічна загальнотеоретична та прикладна проблема: теоретико-економічне обґрунтування негативних існуючих тенденцій ціноутворення у сфері комунальних послуг.
Визначено загальну економічну тенденцію: постійне підвищення цін на послуги підприємств житлово-комунального господарства та відсутність будь-якої обґрунтованості такої тенденції. Наведено наслідки тарифної політики.
Проаналізовано зміну структури споживання населення, згідно якої витрати на житлово-комунальні послуги займають перше місце за витратами, особливо в опалювальний період для осіб, що мають централізоване опалення.
Синтезовано системні зловживання представниками монополій, що здійснюють надання житлово-комунальних послуг у розрізі надання хибної інформації щодо структури витрат виробництва та їх системного завищення, перекладання відповідальності за підвищення цін на міжнародні кредитні організації.
Визначено нову закономірність економічного розвитку в Україні – принципово новий тип економічних циклів – гіперкороткі „сезонні комунальні” цикли, які визначаються інтенсивністю використання різних житлово-комунальних послуг, в першу чергу енергоресурсів, що використовуються для опалення.

Ключові слова: ціна; витрати; комунальні послуги; монополія; природна монополія; економічний цикл.

Література

1. Мельник І. Г. Реформування житлово-комунального господарства та регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги населенню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економікою” / І. Г. Мельник. – Дніпропетровськ, 2005. – 22 с.
2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.
3. Гура Н. О. Схема формування тарифів на житлово-комунальні послуги / Н. О. Гура // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 69-76.
4. Яковенко Р. В. Інформація в системі державного управління як ціновий фактор / Р. В. Яковенко, В. В. Зайченко // Ефективна економіка. – К., 2019. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6901. – Назва з титул. екрана. – Дата перегляду : 1.03.2019.
5. Яковенко Р. В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Поліграф-Сервіс”, 2009. – 120 с. : іл.
6. Апостолюк О. Реалії та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг / Оксана Апостолюк // Галицький економічний вісник – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Том 46. – № 3. – С. 53-60.
7. Макконнелл К. Р. Экономикс : принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – К. : ХаГар, 2000. – 785 с. : табл., граф.
8. Бражнікова Л. Ціновий чинник економічної поведінки виробників житлово-комунальних послуг / Л. Бражнікова // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3 (36). – С. 66-75.
9. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
10. Запатріна І. В. Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово-комунальної сфери / І. В. Запатріна, Т. П. Лебеда // Економіка України. – 2013. – № 3 (616). – С. 66-76.
11. Горошкова Л. А. Якість житлово-комунальних послуг як складова системи соціальної відповідальності підприємств галузі / Л. А. Горошкова, В. П. Волков // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014. – Вип. 3 (44). – С. 86-90.
12. Яковенко Р. В. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформаційної економіки : дис. ... кандидата екон. наук : 08.00.01 / Яковенко Роман Валерійович, К., 2011. – 213 с.
13. Яковенко Р. В. Технології продажу товарів / Роман Яковенко. – Кіровоград : Антураж А, 2003. – 212 с.
14. Яковенко Р. В. Використання досягнень Дж.М. Кейнса для зміцнення сучасної України / Р. В. Яковенко, А. О. Головатий // Материали за 12-а международна научна практична конференция [„Настоящи изследвания и развитие – 2016”]. (Софія, Болгарія, 15-22 січня 2016 р.). – София : „Бял ГРАД-БГ” ООД, 2016. – Том 3 : Икономики. Държавна администрация. – C. 50–52.
15. Яковенко Р. В. Цінова політика природних монополій як джерело економічної небезпеки в Україні / Р. В. Яковенко, Д. В. Яковенко // Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації : збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, 23 лютого 2018 р., м. Ірпінь. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2018. – С. 229–232.

R. V. Yakovenko

NEGATIVE CONSEQUENCES OF EXISTING PRICING TENDENCIES IN THE SPHERE OF UTILITIES: THEORETICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION

Summary

The article deals with the important economic theoretical and applied problem: theoretical and economic substantiation of negative existing tendencies of pricing in the field of utilities, in particular, through economic laws and categories.
The general economic trend that has taken place during the last 5 years has been determined: constant increase of prices for services of enterprises of housing and communal services and absence of any justification of such tendency. The consequences of such a tariff policy, which are, at first, in the decline in the level of solvency of the population, reducing the volume of aggregate demand, a multiple excess of the total amount of communal services over the level of income of the population.
The changes in the structure of population consumption are analyzed, according to which expenditures for housing and utilities occupy the first place in terms of costs, especially in the heating period for people with centralized heating. Nutrition and the purchase of clothing in the majority of the population in modern conditions is the final principle.
Systemic abuses are being synthesized by representatives of monopolies providing housing and communal services in the context of providing false information about the structure of production costs and their systemic overstatement, shifting responsibility for raising prices for international credit organizations. This leads to the receipt of super-profits both in the official and informal dimensions, redistribution of income in favor of the oligarchic population and the impoverishment of the absolute majority of citizens, exchange rate fluctuations, and the withdrawal of foreign exchange resources from the country, demographic complications, falling domestic business activity, increasing budget deficits and public debt accumulation.
The new regularity of economic development in Ukraine is defined – a fundamentally new type of economic cycles – hyper-short "seasonal communal" cycles, which are determined by the intensity of utilization of various housing and communal services, primarily the energy used for heating.

Keywords: price; expenses; utilities; monopoly; natural monopoly; business-cycle.

References

1. Mel'nyk, I.H. (2005), “Reforming housing and communal services and regulating prices and tariffs for housing and communal services for the population”, Ph.D. Thesis, Organization of management, planning and regulation of the economy, Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine.
2. Yakovenko, R.V. (2010), Natsional'na ekonomika [National economy], 2nd ed, KOD, Kirovohrad, Ukraine.
3. Hura, N.O. (2007), “Scheme of formation of tariffs for housing and communal services”, Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 69–76.
4. Yakovenko, R.V. and Zaychenko, V.V. (2019), “Information in the system of public administration as a price factor”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6901 (Accessed 27 Mar 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.51.
5. Yakovenko, R.V. (2009), Osnovy teorii ekonomiky dlia tekhnichnykh spetsial'nostej [Bases of economics for technical specialties], Polihraf-Servis, Kirovohrad, Ukraine.
6. Apostoliuk, O. (2014), “Realities and prospects of development of competitive environment in the market of housing and communal services”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 46, pp. 53–60.
7. Makkonnell, K.R. and Briu, S.L. (2000), Ekonomyks: pryntsypy, problemy y polytyka [Economics: Principles, Problems and Policies], KhaHar, Kyiv, Ukraine.
8. Brazhnikova, L. (2012), “Price factor of economic behavior of producers of housing and communal services”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3 (36), pp. 66–75.
9. Official site of the State Statistics Committee of Ukraine, available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 30 March 2019).
10. Zapatrina, I.V. and Lebeda, T.P. (2013), “Tariff policy as a critical factor in the development of housing and communal services”, Ekonomika Ukrainy, vol. 3 (616), pp. 66–76.
11. Horoshkova, L.A. and Volkov, V.P. (2013), “The quality of housing and communal services as a component of the system of social responsibility of enterprises in the industry”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 3 (44), pp. 86–90.
12. Yakovenko, R.V. (2011), “Reproduction of human potential in a transformational economy”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economic Theory and History of Economic Thought, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
13. Yakovenko, R.V. (2003), Tekhnolohii prodazhu tovariv [Technologies of Sale of Commodities], Anturazh A, Kirovohrad, Ukraine.
14. Yakovenko, R.V. and Holovatyj, A.O. (2016), “Using the achievements of J.M. Keynes to strengthen modern Ukraine”, Materyaly 12-j mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferentsyy [Materials of the 12th international scientific-practical conference], Nastoiaschye ysledovanyia y razvytye – 2016 [Real research and development – 2016], “Bial HRAD-BH” OOD, Sofia, Bulgaria, pp. 50–52.
15. Yakovenko, R.V. and Yakovenko, D.V. (2016), “Price policy of natural monopolies as a source of economic insecurity in Ukraine”, Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoho kruhloho stolu [A collection of materials for the scientific and practical round table], Opodatkuvannia ta ekonomichna bezpeka derzhavy v epokhu didzhytalizatsii [Taxation and economic security of the state in the era of digitalization], University of DFS of Ukraine, Irpin, Ukraine, pp. 229–232.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 842

Відомості про авторів

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

R. V. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-8103-8590

Як цитувати статтю

Яковенко Р. В. Негативні наслідки існуючих тенденцій ціноутворення у сфері комунальних послуг: теоретико-економічне обґрунтування. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6982 (дата звернення: 28.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.31

Yakovenko, R. V. (2019), “Negative consequences of existing pricing tendencies in the sphere of utilities: theoretical and economic substantiation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6982 (Accessed 28 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.