EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇХ РОЗВИТКУ
Т. В. Ляденко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.34

УДК: 339.13

Т. В. Ляденко

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇХ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті надано загальну характеристику головних рудних мінералів залізних руд, наявних на території України. Проаналізовано структуру запасів залізних руд за категоріями та регіонами. З'ясовано, що державним балансом запасів корисних копалин України обліковуються запаси залізних руд у 62 родовищах, які складають за категоріями А+В+С1 – 21579,2 млн. т, при цьому більше половини з них зосереджені у Дніпропетровській області. З'ясувавши існуючі тенденції розвитку металургійних підприємств України, констатовано, що сучасний стан металургійної галузі України та її профільних підприємств характеризується такими особливостями: техніко-технологічною відсталістю виробництва з високим рівнем мартенівської сталі в загальному обсязі виплавки сталі та невисокою часткою безперервного розливання сталі в загальному обсязі її випуску; високим рівнем зносу основних промислово-виробничих фондів, завищеною енерго- і ресурсомісткістю виробництва, значним екологічним навантаженням на довкілля; незбалансованою структурою експорту та імпорту металопродукції, коли продукція з низькою доданою вартістю складає практично весь обсяг експорту, а продукція з високою доданою вартістю (готова продукція) надходить від закордонних виробників, знижуючи прибутковість вітчизняних металургійних підприємств; вузькістю внутрішнього ринку збуту металургійної продукції і, як наслідок, надзвичайну чутливість до коливань економіки країн-імпортерів вітчизняного металу.

Ключові слова: виробництво; збут; виробничо-збутова діяльність; залізорудні підприємства; промисловість.

Література

1. Власюк Т. О. Ключові проблеми розвитку експортного потенціалу виробництва залізорудної сировини в Україні // http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2010/1_43_2010/8.pdf (Дата звернення: 20.03.2019).
2. Офіційний сайт Громадської організації “НОВА Енергія». Що чекає залізорудну промисловість України: розвиток чи занепад? // http://nova-energiya.org/%D1%89%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D 0%B0%D1%94-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1 %80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0% BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83 (Дата звернення: 20.03.2019).
3. Кулицький С. Проблеми розвитку українського гірничо-металургійного комплексу на сучасному етапі [Електронний ресурс] / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 15. – С. 41–62. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf (Дата звернення: 20.03.2019).
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua (Дата звернення: 20.03.2019).
5. Бесараб С. О. Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України // Інвестиції: практика та досвід, 2016. - № 23. – с. 62-65.
6. Ткач В. М. Дослідження можливостей підвищення конкурентоспроможності підприємств засобом ранжування резервів впливів елементів їх потенціалу / В. М. Ткач, В. М. Соломаха // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 359-375.

T. Lyadenko

FEATURES OF MANUFACTURING AND SUPPLY ACTIVITY OF DOMESTIC INDUSTRIAL COMPANIES IN THE MODERN STAGE OF THEIR DEVELOPMEN

Summary

The article gives a general description of the main ore minerals of iron ores, available on the territory of Ukraine. The structure of reserves of iron ores by categories and regions is analyzed. It was clarified that the state balance of mineral resources of Ukraine accounts for reserves of iron ores in 62 deposits, which make up the categories A + B + C1 - 21579.2 million tons, with more than half of them are concentrated in the Dnipropetrovsk region. It is revealed that the main products produced by mining enterprises are natural-rich iron ores with iron content of 54-61%; Concentrate with iron content 63.8 - 70%; iron ore and agglomerates; metallurgical limestone; dolomite crude and burned. Finding out the current trends in the development of metallurgical enterprises in Ukraine, it was stated that the current state of the metallurgical industry in Ukraine and its profile enterprises is characterized by the following features: technical and technological backwardness of production with a high level of open-hearth steel in the total volume of steel smelting and a low percentage of continuous casting of steel in the total volume its release; a high level of wear and tear of the main industrial-production funds, over-energy and resource-intensive production, a significant environmental burden on the environment; an unbalanced structure of export and import of metal products, when products with a low value added account for almost the entire volume of exports, and products with high added value (finished products) come from foreign producers, lowering the profitability of domestic metallurgical enterprises; the tightness of the domestic market for metallurgical products and, as a result, the extraordinary sensitivity to the fluctuations of the economy of the importing countries of Ukrainian metal. Despite the high indicators in the structure of production (compared with other branches of the economy), the situation in the iron and steel sector is completely disappointing. Over the past years, the industry has generated alarming risks that are caused by a number of factors, both domestic and foreign economic.

Keywords: production; sales; production and sales activities; iron ore enterprises; industry.

References

1. Vlasiuk T. O. (2010), “Key problems of development of export potential of iron ore raw materials production in Ukraine», available at: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2010/1_43_2010/8.pdf (Accessed 20 Mar 2019).
2. Official site of the NGO “NEW ENERGY» (2017), “What awaits the iron ore industry in Ukraine: development or decline?», available at: http://nova-energiya.org/%D1%89%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1% 94-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7% D0%BE%D1%80%D1% 83%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80% D0%BE%D0%BC%D0% B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%83 (Accessed 20 Mar 2019).
3. Kulyts'kyj S. (2015), “Problems of development of the Ukrainian mining and metallurgical complex at the present stage», Ukraina: podii, fakty, komentari, [Online], no. 15, available at: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf (Accessed 20 Mar 2019).
4. Official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 20 Mar 2019).
5. Besarab S. O. (2016), “Modern tendencies of development of enterprises of the metallurgical industry of Ukraine», Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 23, pp. 62-65.
6. Tkach V. M. (2012). “Investigation of the possibilities of increasing the competitiveness of enterprises by the means of ranking the reserves of the effects of elements of their potential», Formuvannia rynkovoi ekonomiky, ch.1, pp. 359-375.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 6631

Відомості про авторів

Т. В. Ляденко

старший викладач кафедри комерційної діяльності та логістикиКНЕУ ім. В. Гетьмана

T. Lyadenko

Senior Lecturer of the Department business and logisticsKNEU them. V. Hetman

ORCID:

0000-0001-5165-802X

Як цитувати статтю

Ляденко Т. В. Особливості виробничо-збутової діяльності вітчизняних залізорудних підприємств на сучасному етапі їх розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6985 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.34

Lyadenko, T. (2019), “Features of manufacturing and supply activity of domestic industrial companies in the modern stage of their developmen”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6985 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.