EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
А. Р. Дуб

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.35

УДК: 336.1:352: 334.722

А. Р. Дуб

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Формування фінансово самодостатніх конкурентоспроможних регіонів передбачає наявність відповідної фінансової бази. Визначальна роль в наповненні місцевих бюджетів відводиться бізнесовим структурам та фізичним особам-підприємцям, які є платниками податків та зборів, та роботодавцями для фізичних осіб, які також сплачують податки.
У ході дослідження нами складено рейтинг регіонів за потенціалом підприємницького сектора наповнювати місцеві бюджети, а також проведено співставлення можливостей бізнесових структур конкретного регіону забезпечувати надходження до місцевих бюджетів із податкоспроможністю відповідного регіону за податком на доходи фізичних осіб, єдиним податком та податком на прибуток.
Виявлено, що кращі можливості для місцевого розвитку мають регіонах, де зосереджено найбільша кількість підприємств, фізичних осіб-підприємців, найманих працівників, а також вищий рівень середньої заробітної плати. Поруч з тим, слабші регіони мають відносно достатній потенціал підприємницького сектора для формування доходів своїх місцевих бюджетів. Обґрунтовано, що підвищити роль підприємницького сектора у наповненні місцевих бюджетів дозволить виведення заробітної плати з «тіні», її своєчасна і в повному обсязі виплата.

Ключові слова: підприємства; фізичні особи-підприємці; податок на доходи фізичних осіб; єдиний податок; податок на прибуток; місцеві бюджети; податкоспроможність.

Література

1. Калмиков О. В. Оцінка місця податкових надходжень в доходах місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О. В. Калмиков // Економічний вісник університету. – 2017. – Вип. 35(1). – С. 214-220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_35%281%29__32
2. Слободянюк Н. О. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Н. О. Слободянюк, М. О. Коніна // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С. 611–616.
3. Письменний В. В. Податок на прибуток підприємств: проблеми розподілу між різними рівними бюджетної системи / В. В. Письменний // Світ фінансів. – 2015. – №1. – С. 23-33.
4. Бутко М. П. Мотиваційні засади підвищення рівня фінансової самодостатності регіонів [Електронний ресурс] / М. П. Бутко, В. В. Акименко. // Ефективна економіка. – 2013. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1920
5. Сембер С. В. Теоретичні підходи до визначення сутності фінансової спроможності і фінансових ресурсів територіальної громади / С. В. Сембер, О. Г. Чубарь, К. С. Машіко // Регіональна економіка. – 2015. – №3. – С. 81-90.
6. Cторонянська І. З. Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації / І. З. Cторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси України. - 2015. - № 6. - С. 44-57.
7. Безугла В. О. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України / В. О. Безугла // Комунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – 2005. – № 70. – С. 53-60.
8. Захожай В. Б. Методика розрахунку інтегрального показника інноваційної спрямованості підприємств / Захожай В. Б., Корецька О. В. – Наукові праці МАУП. – 2015. – Вип. 44(1). – С. 158–165.
9. Лазарєва Є. В. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності регіону / Є. В. Лазарєва, Н. В. Яблонська // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 23-31.
10. Статистичний збірник «Регіони України» 2018. Частина 1 [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_ru1ch2018.pdf
11. Статистичний збірник «Регіони України» 2018. Частина 2 [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_ru2ch2018.pdf
12. Річний звіт про виконання Державного бюджету України (за 2015, 2016, 2017 роки) [Електронний ресурс] / Держ. казначейська служба України. – Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
13. ФОП 2012-1016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dostup.pravda.com.ua/request/fop_2012_1016_roki (Назва з екрану).
14. Заборгованість із виплати заробітної плати за регіонами у 2018 році. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/gdn/zvz/zvz_18_u.htm

Andrii Dub

INTEGRATED EVALUATION OF THE ENTERPRISE SECTOR IN FORMATION OF FINANCIAL CAPACITY OF REGIONS IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Summary

Formation of financially self-sufficient competitive regions implies the availability of the appropriate financial base. Business entities and individual entrepreneurs are the main taxpayers and dues, so they play a major role in formation of local budget revenues. Our study was to identify the strong and weak regions for the potential of the entrepreneurial sector to form local budgets (ranking the regions), as well as in comparison the opportunities of the business structures to provide revenue to local budgets with the tax capacity of the specific region.
More than two thirds of all local budget revenues provided by taxes that directly related to the efficiency of enterprises and the employment of individuals. Therefore, the comparison of regions with the potential of the business sector (and employed) to form local budgets carried out for personal income tax, a single tax and corporate income tax. The empirical basis of the study was information of The State Statistics Service and The State Treasury Service of Ukraine.
The ranking of regions by the integral indicator of the potential of the region's entrepreneurial sector in forming local budgets indicates the best opportunities for local development in regions where the largest number of enterprises, individual entrepreneurs, employees, and also higher average wages (Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa , Kyiv and Lviv regions). Moreover, the position of regions in the ratings on the indicators of the potential of the regional entrepreneurial sector in forming the local budgets by the PIT, the single tax and corporate income tax does not always correlate with the positions of the regions with the tax capacity regions for these taxes. Possible reasons for such differences are the number of people in the regions, the volume of tax receipts, the different number of single tax payers belonging to one or other (I-IV) group of single tax payers, different rates of single tax rates in specific administrative-territorial units and so on. The higher positions of certain regions (for example, Kirovograd, Chernihiv, Sumy regions) in the rating of tax capacity, compared with the rating on indicators of the potential of the entrepreneurial sector in forming local budgets, may indicate relatively sufficient potential of the entrepreneurial sector of these regions to form revenues of local budgets.
To increase the role of the entrepreneurial sector in forming local budgets will allow the withdrawal of wages from the “shadow”, its timely and full payment.

Keywords: enterprises; individual entrepreneurs; personal income tax; single tax; corporate income tax; local budgets; tax capacity.

References

1. Kalmykov, O. V. (2017), “Estimation of the place of tax revenues in the revenues of local budgets”, Ekonomichnyj visnyk universytetu [Online], vol. 35 (1), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_35%281%29__32 (Accessed 20 Mar 2019)/
2. Slobodyanyuk, N. O. and Konin, M. O. (2016), “Problems of forming the revenue part of local budgets under conditions of financial decentralization”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 2, pp. 611-616.
3. Pys'mennyj, V. V. (2015), “Enterprise Profit Tax: Problems of Distribution Between Different Equal Budget Systems”, Svit finansiv, vol. 1, pp. 23-33.
4. Butko,M. P. and Akimenko,V. V. (2013), “The motivational principles of increasing the level of financial self-sufficiency of the regions”, Efektyvna ekonomika [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1920.
5. Sember, S. V., Chubar, O. G. and Mashiko,K. S. (2015), “Theoretical Approaches to Defining the Essence of Financial Capacity and Financial Resources of a Territorial Community”, Regional Economy, vol. 3, pp. 81-90.
6. Storonianska, I. Z. and Benovska, L. Ya. F (2015), “Financial capacity of regions in the context of fiscal-budgetary decentralization”, Finance of Ukraine, vol. 6, pp. 44-57.
7. Bezugla, V. O. (2005), “Integral Assessment of the Competitiveness of Ukrainian Regions”, Komunal'noe hozjajstvo gorodov: nauchno-tehnicheskij sbornik, vol. 70, pp. 53-60.
8. Zakhozhay, V. B. and Koretskaya, O. V. (2015), “Method of calculation of the integral indicator of innovation orientation of enterprises”, Naukovi pratsi MAUP, vol. 44(1), pp. 158-165.
9. Lazareva, E. V. and Yablonskaya, N. V. (2011), “Methodical Approach to Assessing the Competitiveness of the Region”, Regional Economy, vol. 1, pp. 23-310.
10. The State Statistics Service of Ukraine (2018), “Statistical Yearbook “Regions of Ukraine” 2018. Part 1”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_ru1ch2018.pdf (Accessed 22 March 2019).
11. The State Statistics Service of Ukraine (2018), “Statistical Yearbook “Regions of Ukraine” 2018. Part 2”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_ru2ch2018.pdf (Accessed 22 March 2019).
12. State Treasury Service of Ukraine (2019), “Annual report on implementation of the State Budget of Ukraine (2015, 2016, 2017)”, available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (Accessed 22 March 2019).
13. FOP in 2012-2016 [Online], available at: https://dostup.pravda.com.ua/request/fop_2012_1016_roki (Accessed 21 March 2019).
14. The State Statistics Service of Ukraine (2018), “Debt to pay wages by region in 2018”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/gdn/zvz/zvz_18_u.htm (Accessed 15 March 2019).

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 6918

Відомості про авторів

А. Р. Дуб

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Andrii Dub

PhD (Economics), Associate professor, Senior Research Fellow,State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

ORCID:

0000-0001-6377-1556

Як цитувати статтю

Дуб А. Р. Інтегральна оцінка підприємницького сектора у формуванні фінансової спроможності регіонів в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6986 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.35

Dub, Andrii (2019), “Integrated evaluation of the enterprise sector in formation of financial capacity of regions in decentralization conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6986 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.