EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ SMART GRID
Ю. Т. Матвєєва, С. І. Колосок, І. А. Вакуленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.36

УДК: 339.711:620.9

Ю. Т. Матвєєва, С. І. Колосок, І. А. Вакуленко

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ SMART GRID

Анотація

В статті проаналізовано основні показники енергоефективності, що визначають рейтинг України серед інших країн світу. Досліджено зарубіжний досвід використання сучасних smart-технологій, механізми та інструменти забезпечення енергетичної ефективності на основі моделі розумних мереж. За результатами аналізу, та враховуючи досвід Німеччини, запропоновано алгоритм забезпечення енергетичної ефективності в Україні на рівні регіону на основі моделі smart grid. Алгоритм формування моделі розумних енергетичних мереж на рівні окремих регіонів потребує вирішення взаємозв’язаних задач: визначення впливу системи територіального управління на прийняття управлінських рішень в енергетичній галузі; проведення комплексної діагностики регіонів та вибір окремої території, як тестового майданчика з впровадження моделі Smart Grid; формування інструментарію стимулювання постачальників та споживачів електроенергії; пошук конкретного споживача; забезпечення відповідної системи сертифікації; забезпечення інвестиційним потенціалом та інноваційними рішеннями. Очікувані результати від впровадження систем Smart Grid можуть впливати на більш ефективне використання енергоресурсів; підвищення обсягу транзиту електроенергії без будівництва нових мережевих об’єктів; підвищення надійності електропостачання, зниження часу аварійного відключення; підвищення ефективності завантаження обладнання енергетичних мереж; розвиток розподіленої генерації енергії та активізація використання альтернативних джерел енергії; зниження витрат на виробництво електроенергії та рівня втрат електроенергії в електромережах; зменшення впливу об’єктів енергетики на екологію; забезпечення двостороннього зв’язку із споживачем; виявлення нераціонального використання та розкрадань електроенергії, пошкоджень устаткування, а також зниження вартості енергоресурсів за умови впровадження диференційованих тарифів. Підґрунтям для подальших досліджень є аналіз критеріїв та параметрів за якими здійснюється відбір тестового регіону для апробації моделі розумних енергетичних мереж з метою ефективного впровадження цих систем окремими територіями України.

Ключові слова: Глобальний індекс енергоефективності; енергоємність валового внутрішнього продукту; smart-технології; зарубіжний досвід; Smart Grid; інтелектуальні електроенергетичні системи; регіон

Література

1. Бараннік В. О. Енергоємність ВВП держави: історичні паралелі та уроки для України. Стратегічні пріоритети. № 1 (34), 2015 р. URL: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/19-1436780463.pdf
2. Денисюк С.П. Технологічні орієнтири реалізації концепції Smart Grid в електроенергетичних системах. Енергетика: економіка, технології, екологія. Онлайн видання: 2014. №1. ISSN 2308-7382. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/10024/1/1_Denysiuk_SP_Guidelines_of_technological.pdf
3. Досвід енергозбереження в різних країнах світу. URL: http://market.avianua.com/?p=4042
4. Досвід країн Євросоюзу з підвищення енергоефективності, енергоаудиту та енергоменеджменту з енергоощадності в економіці країн. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/Pidvyshhennya-energoefektyvnosti-v-YES.pdf
5. Дробишинець С.Я., Закордонний досвід в галузі енергозбереження та енергоефективності. «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві», Випуск 4, 2015 URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/stmrb_2015_4_9.pdf
6. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем : звіт про НДР (заключний) / кер. А. Ю. Жулавський. – Суми : СумДУ, 2010. – 87 с.
7. Енергоємність ВВП. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%92%D0%9F
8. Енергоємність економіки України. URL: https://biz.censor.net.ua/columns/3048408/energomnst_ekonomki_ukrani_abo_chomu_do_vropi_sche_daleko
9. Зарубіжний досвід стимулювання відновлюваних джерел енергетики (досвід Німеччини та Австрії). URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-14.zarubizhnyy-dosvid-vde-nimechchyny_avstrija.pdf
10. Напрямки діяльності розвинених країн у сфері енергоефективності. URL: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-2/section-1/1-4
11. Німеччина, Італія та Японія - світові лідери енергозбереження. URL: http://pobudovano.com.ua/news/nimechchina-italiya-ta-yaponiya-svitovi-lideri-energozberezhennya
12. Огляд аналітичних робіт міжнародних енергетичних організацій щодо стану та сценаріїв розвитку світової енергетичної сфери з прогнозом інвестування в енергоефективність. Київ 2018. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/2.-rozvyt_svit_energet_sfery.pdf
13. Оцінка стану та реалізації концепцій розвитку «інтелектуальних» електромереж у світовій практиці. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/3.-Smart-Grid.pdf
14. Розподілена генерація електроенергії – глобальні тенденції розвитку. URL: https://gazeta.ua/articles/economics/_rozpodilena-generaciya-elektroenergiyi-globalni-tendenciyi-rozvitku/680912?mobile=true
15. Стан і перспективи розвитку технологій «інтелектуальних» електромереж, управління попитом та систем режимного управління в умовах розвитку поновлюваних джерел енергії у зарубіжній енергетичній сфері. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/1.-Stan-rozvytku-smart-grid.pdf
16. EAPI 2017 in Numbers. URL: http://reports.weforum.org/global-energy-architecture-performance-index-2017/wp-content/blogs.dir/113/mp/files/pages/files/eapi17-pull-out-poster-.pdf
17. Energy Architecture Performance Index. World economic forum Table of Rankings. URL: http://reports.weforum.org/global-energy-architecture-performance-index-2017/table-of-rankings/
18. The Global Energy Architecture Performance Index 2017. URL: Methodological Addendum. URL: http://wef.ch/eapimethodology.

Yu. Matvieieva, S. Kolosok, I. Vakulenko

THE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE TO IMPLEMENTATION ENERGY EFFICIENCY ON THE BASIS OF SMART GRID MODEL

Summary

The main indicators of energy efficiency that determine the ranking of Ukraine among other countries of the world have been analyzed in the article. The best practices of foreign experience have been studied in the field of smart-technologies using, mechanisms and tools for ensuring energy efficiency have been formed based on the construction of smart grid model. According to the results of the analysis and based on experience of Germany, has been proposed an algorithm of implementation energy efficiency in Ukraine on the regional level that based on the architecture of the smart grid model. The algorithm of formation of a Smart Grid model on the level of separate region requires to make decision on interrelated tasks: to define the territorial administration system influence on the managerial decisions adoption in the energy sector; to conduct a complex diagnostics of the regions and to select a separate territory as a testing ground to the Smart Grids model implementation; to form the tools of stimulation of suppliers and consumers of electricity; to search a particular consumer; to provision the relevant certification system; to provide the investment potential and innovative solutions stimulation. Expected results from implementation Smart Grid systems can affect on more efficient energy resources use; on increasing the volume of transit of electricity without the construction of new network objects; on increasing the reliability of power supply, on reduction of emergency shutdown time; on increasing the efficiency of equipment loading of energy grids; on development of distributed generation of energy and increased alternative energy sources use; on reducing the cost of electricity production and the level of electricity losses in the electricity grids; on reducing the impact of energy objects on the environment; on provision of two-way communication with the consumer; on detecting inappropriate use and theft of electricity, equipment damage, as well as reducing the cost of energy resources provided. Further research is needed to make the criteria and parameters analysis of test region selection to approve the model of intelligent energy grids to effectively implement these systems in separate territories of Ukraine.

Keywords: Energy Architecture Performance Index; energy intensity of the gross domestic product; smart-technology; foreign experience; Smart Grid; intelligent power systems; region.

References

1. Barannik, V. O. (2015), “The energy intensity of the state's GDP: historical parallels and lessons for Ukraine”, Stratehichni priorytety, No 1 (34), available at: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/19-1436780463.pdf (Accessed 23 February 2019)
2. Denysiuk, S.P. (2014), “The technological guidelines for the implementation of the Smart Grid concept in power systems”, Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia, No 1, available at: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/10024/1/1_Denysiuk_SP_Guidelines_of_technological.pdf (Accessed 01March 2019)
3. Poultry market (2015), “Experience of energy saving in different countries of the world”, available at: http://market.avianua.com/?p=4042 (Accessed 03March 2019)
4. SE “NEK “UKRENERGO” (2017), “Experience of the European Union countries on energy efficiency, energy audit and energy management in energy saving in the economies of the countries”, available at: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/Pidvyshhennya-energoefektyvnosti-v-YES.pdf (Accessed 03 March 2019)
5. Drobyshynets, S.Ia. (2015), “Foreign practice in energy saving and energy efficiency”, Suchasni tekhnolohii ta metody rozrakhunkiv u budivnytstvi, Issue 4, available at: file:///C:/Users/Admin/Downloads/stmrb_2015_4_9.pdf (Accessed 11March 2019)
6. Zhulavskyi, A. Yu. (2010), “The ecologically-balanced development of territorial, socio-economic systems”, Zvit pro NDR (zakliuchnyi), SumDU, Sumy, Ukraine
7. Wikipedia Free Encyclopedia (2019), “Energy intensity of GDP”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%94%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%92%D0%9F (Accessed 12 March 2019)
8. Business censor (2018), “Energy intensity of the Ukrainian economy”, available at: https://biz.censor.net.ua/columns/3048408/energomnst_ekonomki_ukrani_abo_chomu_do_vropi_sche_daleko (Accessed 13 March 2019)
9. Financial and economic analysis office in the VRU (2017), “Foreign experience of stimulating renewable energy sources (experience of Germany and Austria)”, available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-14.zarubizhnyy-dosvid-vde-nimechchyny_avstrija.pdf (Accessed 14 March 2019)
10. Power engineering: history, modernity, future (2012–2013), “Areas of activity of developed countries in the field of energy efficiency”, available at: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-2/section-1/1-4 (Accessed 14 March 2019)
11. Built in Frankivsk (2016), “Germany, Italy and Japan are world leaders in energy conservation”, available at: http://pobudovano.com.ua/news/nimechchina-italiya-ta-yaponiya-svitovi-lideri-energozberezhennya (Accessed 15 March 2019)
12. SE “NEK “UKRENERGO” (2018), “Review analytical works of international energy organizations regarding the state and scenarios of world development energy sector with a forecast of investing in energy efficiency”, available at: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/06/2.-rozvyt_svit_energet_sfery.pdf (Accessed 15 March 2019)
13. “Assessment of the status and implementation concepts of the development of “intelligent” power grids in world practice”, available at: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/3.-Smart-Grid.pdf (Accessed 16 March 2019)
14. Gazeta.ua (2016), “Distributed generation of electricity – global trends of development”, available at: https://gazeta.ua/articles/economics/_rozpodilena-generaciya-elektroenergiyi-globalni-tendenciyi-rozvitku/680912?mobile=true (Accessed 17 March 2019)
15. SE “NEK “UKRENERGO” (2018), “Status and prospects of the development of technologies of “intelligent” power grids, demand management and regime management systems in conditions of development of renewable energy sources in the foreign energy sector”, available at: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/1.-Stan-rozvytku-smart-grid.pdf (Accessed 17 March 2019)
16. EAPI 2017 in Numbers, available at: http://reports.weforum.org/global-energy-architecture-performance-index-2017/wp-content/blogs.dir/113/mp/files/pages/files/eapi17-pull-out-poster-.pdf (Accessed 19 March 2019)
17. World economic forum (2019), “Table of Rankings. Energy Architecture Performance Index”, available at: http://reports.weforum.org/global-energy-architecture-performance-index-2017/table-of-rankings/ (Accessed 19 March 2019)
18. World economic forum (2017), “The Global Energy Architecture Performance Index 2017: Methodological Addendum”, available at: http://wef.ch/eapimethodology (Accessed 20 March 2019)

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 8908

Відомості про авторів

Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

Yu. Matvieieva

PhD (Economics), Senior Lecturer of Department of Management,Sumy State University

ORCID:

0000-0002-3082-5551


С. І. Колосок

к. е. н., доцент кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

S. Kolosok

PhD (Economics), Associate Professor of Department of Management,Sumy State University

ORCID:

0000-0002-5133-9878


І. А. Вакуленко

асистент кафедри управління, Сумський державний уіверситет, м. Суми

I. Vakulenko

PhD (Economics), Assistant of Department of Management,Sumy State University

ORCID:

0000-0002-6994-833X

Як цитувати статтю

Матвєєва Ю. Т., Колосок С. І., Вакуленко І. А. Аналіз зарубіжного досвіду щодо забезпечення енергетичної ефективності на основі моделі smart grid. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6987 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.36

Matvieieva, Yu., Kolosok, S. and Vakulenko, I. (2019), “The analysis of foreign experience to implementation energy efficiency on the basis of smart grid model”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6987 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.