EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Т. Б. Хлевицька, О. Ю. Гусєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.37

УДК: 005.94:316.6

Т. Б. Хлевицька, О. Ю. Гусєва

КОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Анотація

Сучасні зміни світоглядних парадигм на організацію господарської діяльності, трансформація розуміння якості як базової умови стратегічної стабільності, зростання значущості людського чинника у забезпеченні ефективності й результативності господарювання зумовили підвищення уваги науковців до психологічних аспектів управління, зокрема, до застосування когнітивного підходу до управління підприємством. В його основі лежить спроба провести аналогію між підприємством та людиною в частині пізнавальних процесів. В його межах підприємство розглядається як суб’єкт, здатний до запам’ятовування, концентрації уваги, представлення інформації та прийняття рішень.
Саме тому головна увага в статті зосереджена на когнітивній компетенції підприємства як його здатності на основі накопичених знань (як «вроджених», закладених засновниками і власниками підприємства (нативіські знання), так і закріплених через отриманий в процесі діяльності досвід (емпіричні знання)) сприймати найслабкіші зміни зовнішнього середовища, для забезпечення стабільного й стійкого розвитку шляхом удосконалення існуючих або створення нових конкурентних переваг, а, отже, для розвитку власних когнітивних властивостей на майбутнє.
В статті також запропоновано авторське бачення когнітивного менеджменту як механізму формування когнітивної компетенції, в основі якого вбачається, окрім здатності підприємства навчатися, ще й його спроможність забезпечити власний розвиток через забезпечення відповідності створеної конкурентної переваги вимогам або очікуванням ринку.
Обґрунтовано відмінність понять «організація, що навчається» та «організаційне навчання». Перше поняття розуміється як інститут, а друге – як процес. Проте, визначено, що ці поняття не є антагоністами.
Доведено, що когнітивні властивості стратегічної компетенції підприємства утворюються й розвиваються в межах навчання за циклом емпіричного навчання Д. Колба. Визначено її місце у забезпеченні ефективності стратегічного управління.

Ключові слова: когнітивна компетенція; психологія стратегічного управління; ефективність; управління знаннями; організаційне навчання.

Література

1. Prahalad, C. K. and Hamel, G. (1990), The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, Vol. 68, No.3, pp.79-91.
2. Teece, D.J. Pisano, G. and Shuen, A. (1997), “Dynamic capabilities and strategic management”, Strategic Management Journal, no.7, pp. 509 – 534.
3. Kogut, B. and Zander, U. (1992), “Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology”, Organization Science, no.3, pp.383-397.
4. Садєков А.А. Управління стратегічними змінами як новітня парадигма забезпечення економічної безпеки підприємства / А.А. Садєков, Т.Б. Хлевицька // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. – 2012. - № 3.– С. 175 – 181.
5. Фламгольц Э. Управление стратегическими изменениями: от теории к практике / Э. Фламгольц, И. Рэндл. - М.: Эксмо, 2012. – 320 с.
6. Воронков Д. К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти: монографія / Д.К. Воронков. – Х.: ІНЖЕК, 2010. – 340 с.
7. Наливайко А.П. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / [Наливайко А. П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М. та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка]. – К.: КНЕУ, 2013. – 452 с.
8. Даллакян А. Манифест человекоцентричности [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://humanai.ru/manifesto-humancentric. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11.03.2019.
9. Deming W. E. The New Economics for Industry, Government, Education. 2-th edition. — London: MIT Press, 2000.
10. Кудрявцева Е. И. Когнитивный менеджмент: концептуализация управленческой эффективности: Монография / Е. И. Кудрявцева. — Петрозаводск: Изд-во Петр- ГУ, 2013. — 224 с.
11. McLeod, S. A. (2017, Oct 24). Kolb - learning styles. [Electronic resource]: Retrieved from https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html. - Title from display. – Date of treatment: 14.03.2019.

Tetyana Khlevytska, Olga Guseva

COGNITIVE COMPETENCE: CONTENTS AND FEATURES OF FORMATION

Summary

Modern changes in ideological paradigms on the organization of economic activity, the transformation of understanding of quality as the basic condition for strategic stability, the growth of the significance of the human factor in ensuring the efficiency and effectiveness of management led to increased attention of scientists to the psychological aspects of management, in particular, the use of cognitive approach to enterprise management. It is based on an attempt to draw an analogy between the enterprise and man in the part of cognitive processes. Within this framework, the enterprise is considered as a subject capable of memorizing, focusing, presenting information and making decisions.
That is why the main attention in the article focuses on the cognitive competence of the enterprise as its ability on the basis of accumulated knowledge (as "innate", laid by the founders and owners of the enterprise (Native knowledge), and enshrined through the experience gained in the process of work (empirical knowledge)) to perceive the weakest changes in the environment to ensure stable and sustainable development by improving existing or creating new competitive advantages, and, consequently, for developing their own cognitive properties for the future is.
The article also proposes an author's vision of cognitive management as a mechanism for the formation of cognitive competence, based on which, besides the ability of the enterprise to study, it is seen, as well as its ability to ensure its own development through ensuring the compliance of the established competitive advantage with the requirements or expectations of the market.
The difference between the concepts of "learning organization" and "organizational learning" is substantiated. The first concept is understood as an institution, and the second is understood as a process. However, it is determined that these concepts are not antagonists.
It is proved that the cognitive properties of the strategic competence of the enterprise are formed and developed within the limits of training in the cycle of empirical studies D. Kolba. Its place in ensuring the effectiveness of strategic management is determined.

Keywords: cognitive competence; psychology of strategic management; efficiency; knowledge management; organizational learning.

References

1. Prahalad, C. K. and Hamel, G. (1990), The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, Vol. 68, No.3, pp.79-91.
2. Teece, D.J. Pisano, G. and Shuen, A. (1997), “Dynamic capabilities and strategic management”, Strategic Management Journal, no.7, pp. 509 – 534.
3. Kogut, B. and Zander, U. (1992), “Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology”, Organization Science, no.3, pp.383-397.
4. Sadiekov, A.A. and Khlevytska, T.B. (2012), “Upravlinnia stratehichnymy zminamy iak novitnia paradyhma zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva”, Visnyk Donetskoho natsional'noho universytetu ekonomiky i torhivli im. Mykhajla Tuhan-Baranovskoho. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 175 – 181.
5. Flamholts, E. (2012), Upravlenye stratehycheskymy yzmenenyiamy: ot teoryy k praktyke [Managing strategic change: from theory to practice], Eksmo, Moskva, Russia.
6. Voronkov D. K. Upravlinnia zminamy na pidpryiemstvi: teoriia ta prykladni aspekty [Managing Change in the Enterprise: Theory and Applied Aspects], INZhEK, Kharkov, Ukraine.
7. Nalyvajko, A.P. Reshetniak, T.I. Yevdokymova, N.M. ta oth. (2013), Stratehiia pidpryiemstva: adaptatsiia orhanizatsij do vplyvu svitovykh suspil'no-ekonomichnykh protsesiv [Enterprise strategy: adaptation of organizations to the influence of world socio-economic processes], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Russian Behavioral Unit , Dallakian, A. «Manyfest chelovekotsentrychnosty», available at: http://humanai.ru/manifesto-humancentric (Accessed 18 March 2019).
9. Deming, W. E. (2000), The New Economics for Industry, Government, Education, 2nd ed, MIT Press, London, UK.
10. Kudrjavceva, E. I. (2011), Kognitivnyj menedzhment: konceptualizacija upravlencheskoj jeffektivnosti [Cognitive Management: Conceptualizing Management Effectiveness], Izd-vo Petr- GU, Petrozavodsk, Russia.
11. Simply Psychology, McLeod, S. A. “Kolb - learning styles”, available at: https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html (Accessed 08 March 2019).

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7785

Відомості про авторів

Т. Б. Хлевицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій,Державний університет телекомунікацій

Tetyana Khlevytska

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and Social Technologies, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0002-6117-7470


О. Ю. Гусєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств та соціальних технологій,Державний університет телекомунікацій

Olga Guseva

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics andSocial Technologies, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0003-0075-9044

Як цитувати статтю

Хлевицька Т. Б., Гусєва О. Ю. Когнітивна компетентність: зміст та особливості формування. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6988 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.37

Khlevytska, Tetyana and Guseva, Olga (2019), “Cognitive competence: contents and features of formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6988 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.