EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
І. І. Білик, Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.39

УДК: 339.13:368.1

І. І. Білик, Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У роботі досліджено тенденції розвитку страхового ринку України, особливості страхування як галузі, визначено основні фактори, які перешкоджають її розвитку та рушійні сили для подальшого зростання. Встановлено, що Україна за розвитком страхування значно відстає від інших країн світу. Це свідчить про те, що тут існують значні можливості для подальшого розвитку страхових компаній, передумовою для цього є втілення концепції маркетингу відносин у їх діяльність. Визначено, що найкращі конкурентні позиції на ринку займають страхові компанії, які входять до міжнародних фінансових груп, що активно втілюють інновації у свою діяльність, використовують сучасні методи залучення клієнтів. Одночасно діяльність деяких вітчизняних страхових компаній пов’язана із проблемами в обслуговуванні клієнтів, про що свідчить значна кількість скарг клієнтів на їх дії.
Концепція маркетингу відносин у діяльності страхових компаній спрямована на збільшення користування страховими послугами існуючих клієнтів та залучення нових. Її впровадження передбачає підвищення лояльності клієнтів із застосуванням клієнтоорієнтованого підходу, використовуючи CRM-системи, інструменти Інтернет-маркетингу, оновлення асортименту послуг, формування індивідуалізованих страхових послуг, пропозицію пакетів послуг, формування лояльності власного персоналу через реалізацію заходів внутрішнього маркетингу.

Ключові слова: ринок страхування; страхова компанія; маркетинг відносин; внутрішній маркетинг; клієнтоорієнтований підхід; CRM-системи.

Література

1. Пономарьова О.Б., Воробйова Т.Р., Саєнко Л.А. Проблеми та перспективи розвитку страхового маркетингу в Україні. Молодий вчений. 2016. №12(39). URL : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/201.pdf (дата звернення: 20.03.2019).
2. «4P» маркетингу страхових компаній: монограф. / О.В. Козьменко та ін. / під ред. О.В. Козьменко. Суми, 2014. 432 с.
3. Демидова А.А. Аспекти та особливості розвитку страхового маркетингу в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6, T. 3. С. 58-60.
4. Забурмеха Є.М. Маркетинг страхових інновацій. URL : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29345/1/021_137_141.pdf (дата звернення: 22.03.2019).
5. Бондаренко В.М. Конкурентна стратегія страхових компаній на ринку фінансових послуг. Науковий вісник Полісся. 2015. №3(3). С. 19-27.
6. Приказюк Н., Тлуста Г. Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення програм «лояльності». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. Вип. 133. С. 43-45.
7. Юхименко В.М. Ринок страхових послуг: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 44-48.
8. Лук’яненко І.Г., Сінельнік В.В. Сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України. Економічний вісник університету. Економічні науки. 2015. № 27/1. С. 221–227.
9. Статистика страхового ринку України. URL : https://forіnsurer.com/stat (дата звернення: 15.03.2019).
10. Рейтинг страхових компаній – 2018: як ринок страховиків в Україні виходить із застою і хто з його гравців заслуговує на найбільшу довіру. URL : https://mind.ua/publications/ 20186445-rejting-strahovih-kompanij-2018-yak-rinok-strahovikiv-v-ukrayini-vihodit-iz-zastoyu (дата звернення: 15.03.2019).
11. Віннічук Ю. Рейтинг страхових компаній України. URL : https://biz.censor.net.ua/resonance/ 3119124/ reyiting_strahovih_kompanyi_ukrani (дата звернення: 10.04.2019).
12. Информационные технологии в менеджменте (управлении). URL : https://stud.com.ua/62408/menedzhment/sistemi_upravlinnya_vzayemovidnosinami _kliyentami (дата звернення: 25.03.2019).
13. Маркетинговий менеджмент: підруч. / Котлєр Ф. та ін. Київ, 2008. 720 с.
14. Базюк О.Д., Михалевич В.М. Використання CRM-системи для управління взаємовідносинами з клієнтами. URL : http://nauka.kushnir.mk.ua/ ?p=74955 (дата звернення: 20.03.2019).
15. Чазов Є.В. CRM-системи для малого бізнесу: необхідність та способи впровадження. Економіка і суспільство. 2017. Випуск #8 URL : http:// www.economyandsociety.in.ua/ journal/8_ukr/68.pdf (дата звернення: 25.03.2019).
16. Решетнікова І.Л. Внутрішній маркетинг у системі маркетингу підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. №1. С.45-55.
17. Мазур Н., Братко О. Внутрішній маркетинг в системі управління персоналом URL : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4135/1/ %D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80.pdf (дата звернення: 22.03.2019).
18. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підруч. Київ, 2008. 661 с.
19. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: монограф. / за ред. Н.В. Карпенко. Київ, 2016. 252 с.

I. I. Bilyk, N. S. Kosar, N. E. Kuzo

RELATIONSHIP MARKETING IN THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES, OPERATING IN UKRAINE

Summary

Insurance is an important component of the financial and credit system of Ukraine, which allows to accumulate significant long-term investments, creates new jobs, reduces the negative effects of global risks.
In the article the tendencies of the insurance market development in Ukraine and peculiarities of insurance as an industry are investigated, the main factors that hinder its development and driving forces for further growth are determined. It is identified that Ukraine is far behind the most countries regarding the development of insurance. This indicates that there are significant opportunities for the further development of insurance companies. Prerequisite for this is the implementation of the relationship marketing concept in their activities. It is determined that the best competitive positions in the market are occupied by insurance companies that are part of international financial groups that actively implement innovations in their activities, use attractive methods of clients engagement. At the same time, the activities of some domestic insurance companies are associated with problems in customer service, as evidenced by a significant number of customer complaints about their actions.
The concept of relationship marketing in the activities of insurance companies is aimed at increasing the usage of insurance services by existing clients' and attracting new customers by providing them more value. Long-term relationships with the insurance company can provide certain benefits for customers - the customer gets used to the same managers. Because of better knowledge of customer’s needs and preferences, the insurer can provide him with individualized offers and a larger amount of discounts.
Using the concept of relationship marketing in the activities of the insurance company involves increasing customer loyalty using a client-oriented approach with the help of CRM-systems, Internet marketing tools, updating the range of services, the formation of individualized insurance services, offers package services. Implementation of the concept of relationship marketing is based on the fact that all employees of the insurance company, and not just a marketing unit, should work to provide customers with maximum customer value. This requires the use of internal marketing measures by insurance companies, the formation of loyalty of their own personnel.

Keywords: insurance market; insurance company; marketing of relations; internal marketing; client-oriented marketing; CRM-systems.

References

1. Ponomarova, O.B., Vorobiova, T.R. and Saienko, L.A. (2016), “Problems and prospects of the insurance marketing in Ukraine”, Molodyi vchenyi, [Online], no. 12 (39), available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12/201.pdf (Accessed 20 March 2019).
2. Kozmenko, O.V., Kozmenko, S.M., Vasylieva T.A. et al. “4P” marketynhu strakhovykh kompanii [“4P” of insurance companies marketing], Universytetska knyha, Sumy, Ukraine.
3. Demydova, A.A. (2009), “Aspects and peculiarities of insurance marketing development in Ukraine”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 6, vol. 3, pp. 58-60.
4. Zaburmekha, Ye.M. (2014), “Insurance innovation marketing”, [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29345/1/021_137_141.pdf (Accessed 22 March 2019).
5. Bondarenko, V. M. (2015), “Competitive strategy of insurance companies at market of financial services”, Naukovyi visnyk Polissia, no. 3(3), pp. 19-27.
6. Prykaziuk, N. and Tlusta, H. (2012), “Increasing the attractiveness of insurers by improving "loyalty" programs”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 133, pp. 43-45.
7. Yukhymenko, V.M. (2016), “Insurance industry: world trends and prospects in Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 3, pp. 44-48.
8. Lukianenko, I.H. and Sinelnik, V.V. (2015), “Current trends and directions reforms of insurance market in Ukraine”, Ekonomichnyi visnyk universytetu. Ekonomichni nauky, no. 27/1, pp. 221–227.
9. Forinsurer (2019), “Statistics of insurance market of Ukraine”, available at: https://forіnsurer.com/stat (Accessed 15 March 2019).
10. Mild (2019), “Top insurance companies - 2018: how the insurers market in Ukraine comes from stagnation аnd which players deserve the greatest trust”, available at: https://mind.ua/publications/ 20186445-rejting-strahovih-kompanij-2018-yak-rinok-strahovikiv-v-ukrayini-vihodit-iz-zastoyu (Accessed 15 March 2019).
11. Vinnichuk, Yu. (2019), “Rating of insurance companies of Ukraine”, available at: https://biz.censor.net.ua/resonance/3119124/reyiting_strahovih_ kompanyi_ukrani (Accessed 10 April 2019).
12. Biblio-online (2019). “Information technologies in management”, available at: https://biblio-online.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-menedzhmente-upravlenii-378040 (Accessed 25 March 2019).
13. Kotlier, F., Keller, K.L., Pavlenko, A.F. et al. Marketynhovyi menedzhment [Marketing management], Khimdzhest, Kyiv, Ukraine.
14. Baziuk, O.D. (2014), “Use CRM-system to manage customer relationships”, [Online], available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74955 (Accessed 20 March 2019).
15. Chazov, Y.V. (2017), “CRM-systems for small business: necessity and ways of implementation”, Ekonomika i suspilstvo, [Online], vol. 8 available at: http:// www.economyandsociety.in.ua/ journal/8_ukr/68.pdf (Accessed 25 March 2019).
16. Reshetnikova, I.L. (2015), “The internal marketing in enterprise marketing system”, Marketynh i menedzhment innovatsii, no. 1, pp. 45-55.
17. Mazur, N. (2013), “Internal marketing in personnel management system”, [Online], available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4135/ 1/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80.pdf (Accessed 22 March 2019).
18. Malska, M.P., Antoniuk, N.V. and Hanych, N.M. (2008), Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh [International tourism and services], Znannia, Kyiv, Ukraine.
19. Karpenko, N.V., Makarova, M.V., Pedchenko, N.S., Perebyinis, V.I., Tielietov, O.S. et al. Marketynhova diialnist pidpryiemstv: suchasnyi zmist [Marketing activity of enterprises: modern content], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 6775

Відомості про авторів

І. І. Білик

к. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

I. I. Bilyk

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

ORCID:

0000-0002-2513-078X


Н. С. Косар

к. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

N. S. Kosar

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

ORCID:

0000-0003-0180-2630


Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

N. E. Kuzo

Senior Lecturer, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

ORCID:

0000-0003-0640-3276

Як цитувати статтю

Білик І. І., Косар Н. С., Кузьо Н. Є. Маркетинг відносин у діяльності компаній на страховому ринку України. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6990 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.39

Bilyk, I. I., Kosar, N. S. and Kuzo, N. E. (2019), “Relationship marketing in the activity of insurance companies, operating in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6990 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.