EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕТАПИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
В. Ю. Стрілець

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.41

УДК: 336.63

В. Ю. Стрілець

ЕТАПИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті досліджено сутність поняття «невизначеність» та встановлено його зв'язок із розвитком малого бізнесу. Візуалізовано криву залежності ризику від невизначеності. Акцентовано увагу на тому, що невизначеність економічних процесів держави, що проявляється у постійній зміни законодавчої основи існування суб’єктів малого бізнесу, суттєво впливає на результат його діяльності, збільшуючи ризик збитковості. Досліджено основні етапи становлення законодавчого підґрунтя діяльності малого підприємництва. Доведено ґрунтовність встановлених у Господарському кодексі правових основ діяльності малого бізнесу та важливість їх впливу на розвиток малого бізнесу. Надано порівняльну характеристику критеріям віднесення підприємництва до сегменту малих, середніх та великих у різних країнах світу та Україні. Науковою новизною статті є авторське тлумачення поняття «Інституційний розвиток малого бізнесу».

Ключові слова: забезпечення розвитку малого бізнесу; мале підприємництво; інституційний розвиток; невизначеність.

Література

1. Albertazzi, U., Marchetti D.J. (2010). “Credit Supply, Flight to Quality and Evergreening: An Analysis of Bank-firm Relationships after Lehman”. Banca d’Italia Temi di Discussione (Discussion Papers). 756 p.
2. Ferrando, A. and K. Mulier (2013). Firms’ Financing Constraints: Do Perceptions Match the Actual Situation? ECB Working Paper Series. №1577. URL: www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1577.pdf. (дата звернення: 19.02.2019).
3. Financing SMEs and Entrepreneurs 2018: An OECD Scoreboard. URL: https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2018-en (дата звернення: 19.02.2019).
4. Lawless, M. and F.McCann (2012). Drivers of Default: Evidence from a Sector-Level Panel of Irish SME Loans. Paper presented at the Central Bank of Ireland Conference on the SME Lending Market, 30 p.
5. Michala, D., T. Grammatikos and S. Ferreira Filipe (2013). Forecasting Distress in European SME Portfolios. EIF Research & Market Analysis Working Paper. №17. pp.25-35.
6. Wehinger Gert (2014) SMEs and the credit crunch: current financing difficulties, policy measures and a review of literature. OECD journal: Financial Market Trends. URL: https://www.oecd.org/finance/SMEs-Credit-Crunch-Financing-Difficulties.pdf (дата звернення: 19.02.2019).
7. Грабчук О.М. Фінансове прогнозування розвитку економіки України в умовах невизначеності: дис. … докт. економ. наук : спец. 08.00.08 –гроші. фінанси і кредит. Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Дніпропетровськ, 2012. 442 с.
8. Гутнер Л. М. Философские аспекты измерения в современной физике. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 136 с.
9. Енциклопедичний словник з державного управління уклад. : Сурмін Ю. П. та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. 820 с.
10. Про власність: закон України від 7 лютого 1991 р. №697-ХІІ (втратив чинність). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/697-12 (дата звернення: 20.02.2019).
11. Про державну підтримку малого підприємництва: Указ Президента України 12 травня 1998 р.. №456/98 (втратив чинність)/ Законодавство України URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/456/98- (дата звернення: 20.02.2019).
12. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 р. №817/78. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/817/98- (дата звернення: 20.02.2019).
13. Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента України від 22 січня 2000 р. №89/2000 (втратив чинність). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/89/2000 - (дата звернення: 20.02.2019).
14. Про Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва: Постанова КМУ від 3 квітня 1996 р. № 404 (втратив чинність). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/404-96- (дата звернення: 20.02.2019).
15. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України 20 травня 1999 р. №540/99 (втратив чинність). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/540/99 -п (дата звернення: 20.02.2019).
16. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: закон України від 21 грудня 2000 р №2157-ІІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2157-14 (дата звернення: 20.02.2019).
17. Про Німецько-Український фонд: Постанова КМУ 19 квітня 1999 р. № 628. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/628-99-п - (дата звернення: 20.02.2019).
18. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: закон України від 23 березня 1996 р №98/96-ВР (втратив чинність). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/98/96-вр- (дата звернення: 20.02.2019).
19. Про підприємства в Україні: закон України від 7 лютого та 27 березня 1991 р. №887-ХІІ (втратив чинність). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12– (дата звернення: 20.02.2019).
20. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): закон України від від 6 березня 1992 р №2171-ХІІ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2171-12- (дата звернення: 20.02.2019).
21. Про Програму державної підтримки підприємництва в Україні: постанова КМУ від 17 березня 1993 р. №201 (втратив чинність). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/201-93-п - (дата звернення: 20.02.2019).
22. Про Програму розвитку малого підприємництва в Україні на 1997-1998 роки : Постанова КМУ від 29 січня 1997 р. № 86 станом на 18 квітня 1998 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/86-97-п - (дата звернення: 20.02.2019).
23. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України 3 липня 1998 р. №727/78 (втратив чинність). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/727/98 - (дата звернення: 20.02.2019).
24. Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності: Указ Президента України 3 лютого 1998 р. №79/78 (втратив чинність). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79/98- (дата звернення: 20.02.2019).
25. Про утворення кредитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва: Указ Президента України від 1 червня 2000 р. №1775-ІІІ (втратив чинність). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1775-14 - (дата звернення: 20.02.2019).
26. Развитие малого и среднего предпринимательства. Зарубежный опыт. Информация МСП Банк- URL: new.mspbank.ru/userfiles/files/Sbornik_statei_2015.pdf- (дата звернення: 06.09.18)
27. Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. Москва: Инфра-М. 2011. 479 с.
28. Смит А. Исследование о богатстве народов. URL: www.cato.ru/library/smith/ wealth_of_nations_4 (дата звернення: 06.09.18)
29. Экономика. Толковый словарь/ Общая редакция. Осадчая И.М., Москва: «ИНФРА», 2000. 570 с.

V. Strilets

STAGES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF ECONOMIC PROCESSES

Summary

In the article is defined the essence of the concept of "uncertainty" as the objective impossibility of obtaining information about the internal and external conditions of the system's operation, the ambiguity of its parameters. The connection of uncertainty of economic processes with the development of small business is established. The risk-dependence curve of uncertainty is visualized, which proves a strong clear direct connection based on the principle that "the greater uncertainty of the onset of economic processes, the greater the risk of obtaining negative consequences from these processes." The attention is focused on the fact that the uncertainty of the economic processes of the state, manifested in the constant change in the legal basis of the existence of small business entities, significantly affects the result of its activities, increasing the risk of loss. The main stages of the legislative basis formation of small business activity are investigated. The substantiality of the legal principles of small business established in the Commercial Code and the importance of their influence on the development of small business has been substantiated. A comparative description of the criteria for assigning entrepreneurship to the segment of small, medium and large in different countries of the world (USA, China, Russian Federation, EU member states) and Ukraine is given. The scientific novelty of the article is the author's interpretation of the concept "Institutional development of small business" as a process of formation of the legislative basis for the development of small business, which involves fixing the criteria for identifying small business entities, the rules for small business, and the rules of interaction of participants in the process of state and administrative reforms in this area. It is noted that the institutional development of small business is directly related to changes in the economic mechanisms of its reform, which require an effective and rapid solution. Further directions of research have identified the need to justify ways to overcome the negative impact of the uncertainty of economic processes on the development of small business.

Keywords: small business development; small business; institutional development; uncertainty.

References

1. Albertazzi, U. and Marchetti D.J. (2010), “Credit Supply, Flight to Quality and Evergreening: An Analysis of Bank-firm Relationships after Lehman”, Banca d’Italia Temi di Discussione (Discussion Papers), vol. 756.
2. Ferrando, A. and K. Mulier (2013), “Firms’ Financing Constraints: Do Perceptions Match the Actual Situation?”, ECB Working Paper Series, vol. 1577. – Available at: www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1577.pdf (Accessed 29.02. 2019).
3. OECD (2018), “Financing SMEs and Entrepreneurs 2018”, An OECD Scoreboard, Available at: https://doi.org/10.1787/fin_sme_ent-2018-en (Accessed 29.02. 2019).
4. Lawless, M. and McCann, F. (2012), Drivers of Default: Evidence from a Sector-Level Panel of Irish SME Loans, Paper presented at the Central Bank of Ireland Conference on the SME Lending Market, Central Bank of Ireland, Dublin, Ireland.
5. Michala, D. Grammatikos, T. and Ferreira Filipe, S. (2013), “Forecasting Distress in European SME Portfolios”, EIF Research & Market Analysis Working Paper, vol.17. pp.25-35.
6. Wehinger, G. (2014), “SMEs and the credit crunch: current financing difficulties, policy measures and a review of literature”, OECD journal: Financial Market Trends, Available at: https://www.oecd.org/finance/SMEs-Credit-Crunch-Financing-Difficulties.pdf (Accessed 19.02.2019).
7. Hrabchuk, O.M. (2012), “Financial forecasting of the development of the Ukrainian economy in conditions of uncertainty”, Abstract of Ph.D. dissertation, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, Dnipropetrovsk, Ukraine.
8. Gutner, L. M. (1978), Filosofskie aspektyi izmereniya v sovremennoy fizike [Philosophical aspects of measurement in modern physics], Izd-vo LGU, Russia
9. Kovbasiuk, Yu. V. Troshchynskiy, V. P. and Surmin, Yu. P. (2010), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia uklad [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine " About the Property", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/697-12 (Accessed 29.01. 2019).
11. The President of Ukraine (1998), Decree "On State Support to Small Entrepreneurship", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/456/98- (Accessed 29.01. 2019).
12. The President of Ukraine (1998), Decree "About some measures on deregulation of entrepreneurial activity", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/817/98 (Accessed 29.01. 2019).
13. The President of Ukraine (2000), Decree "On the introduction of a unified state regulatory policy in the field of entrepreneurship", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/89/2000 (Accessed 29.01. 2019).
14. The Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), Resolution “About the Concept of the State Policy for the Development of Small Entrepreneurship”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/404-96- (Accessed 29.01. 2019).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "About licensing of certain types of economic activity", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/540/99 -p (Accessed 29.01. 2019).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About the National Program for Promotion of Small Entrepreneurship in Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2157-14 (Accessed 29.01. 2019).
17. The Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), Resolution “About the German-Ukrainian Fund”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/628-99-p (Accessed 29.01. 2019).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine " On the Patenting of Certain Types of Entrepreneurship", available at: : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/98/96-vr (Accessed 29.01. 2019).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "About enterprises in Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12 (Accessed 29.01. 2019).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On the privatization of small state-owned enterprises (small privatization)", available at: : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2171-12 (Accessed 29.01. 2019).
21. The Cabinet of Ministers of Ukraine (1993), Resolution “About the Program of State Support to Entrepreneurship in Ukraine”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/201-93-p (Accessed 29.01. 2019).
22. The Cabinet of Ministers of Ukraine (1998), Resolution “About the Program for the Development of Small Entrepreneurship in Ukraine for 1997-1998”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 86-97-n (Accessed 29.01. 2019).
23. The President of Ukraine (1998), Decree “ On the simplified system of taxation, accounting and reporting of small business entities”, Available at: : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/727/98 (Accessed 29.01. 2019).
24. The President of Ukraine (1998), Decree “On removal of restrictions restraining the development of entrepreneurial activity”, Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79/98 (Accessed 29.01. 2019).
25. The President of Ukraine (2000), Decree “ On the establishment of a credit and guarantee institution for the support of small and medium-sized enterprises”, Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1775-14 (Accessed 29.01. 2019).
26. MSP Bank (2015), “Development of small and medium enterprises. Foreign experience”, Available at: new.mspbank.ru/userfiles/files/Sbornik_statei_2015.pdf (Accessed 29.01. 2019).
27. Rayzberg, B.A. Lozovskiy, L.Sh. and Starodubtseva, E.B. (2011), Sovremennyiy ekonomicheskiy slovar [Modern Economic Dictionary], Ynfra-M, Moscow, Russia.
28. Smit, A.(1954), “Study on the wealth of nations”, Available at: www.cato.ru/library/smith/ wealth_of_nations_4 (Accessed 29.01. 2019).
29. Osadchaya, I.M. (2000), Ekonomika. Tolkovyiy slovar [Economy. Explanatory Dictionary], «INFRA», Moscow, Russia.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7422

Відомості про авторів

В. Ю. Стрілець

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі

V. Strilets

PhD (Economics) Associate Professor of the Department of Finance and Banking of Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9729-9210

Як цитувати статтю

Стрілець В. Ю. Етапи інституційного розвитку малого бізнесу в умовах невизначеності економічних процесів. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6992 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.41

Strilets, V. (2019), “Stages of institutional development of small business in conditions of uncertainty of economic processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6992 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.