EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Г. Ю. Ісаншина

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.43

УДК: 657.1

Г. Ю. Ісаншина

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Загальна мета статті полягає в дослідженні головних переваг та недоліків переходу до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання. Представлено діючий алгоритм розробки та затвердження МСФЗ. У роботі обґрунтовано доцільність переходу великого та частки середнього бізнесу до ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за МСФЗ. Визначена сфера дії національних стандартів бухгалтерського обліку. Малим підприємствам, мікропідприємствам та частині середнього бізнесу слід користуватися національними стандартами, розробка яких здійснюється на основі МСФЗ. Аргументована недоцільність створення окремого регуляторного державного органу, відповідального за впровадження МСФЗ. Проаналізовані можливості подання фінансової звітності, яка складена за таксономією МСФЗ 2018, органам державної влади в єдиному електронному форматі. Запровадження в Україні нової Системи фінансової звітності дозволить здійснювати прийом, обробку, перевірку та розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному електронному форматі. Основою для роботи системи стане широко вживаний в світі стандарт XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. На даний час XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за принципами МСФЗ. Розглянуті можливі наслідки впровадження такої Системи фінансової звітності. Шляхом порівняння П(С)БО 15 «Дохід» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» досліджено відповідність вказаних стандартів обліку сучасним вимогам господарювання. На основі проведеного дослідження зроблені висновки щодо можливості збільшення довіри іноземних інвесторів до фінансової звітності вітчизняних суб’єктів господарювання.

Ключові слова: бухгалтерський облік; стратегія; міжнародні стандарти фінансової звітності; суспільний інтерес; інвестори; ризики.

Література

1 Doing Business 2019 The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA. URL: http://www.doingbusiness.org (Last accessed: 30.03.2019).
2 Річний звіт за 2017 рік Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://nabu.ua/ua/zviti.html (дата звернення: 30.03.2019).
3 Національна модель неоіндустріального розвитку України: монографія / В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, В.Д. Чекіна [та ін.] / за загал. ред. В.П. Вишневського. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2016. 519 с. URL: https://books.google.com.ua/books?id= qb5VDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 30.03.2019).
4 Розпорядження про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80 (дата звернення: 30.03.2019).
5 Богуцька Л. Т. Актуальні питання підготовки фінансової звітності за МCФЗ: завдання та виклики сучасності. Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. 2017. Випуск № 13. С. 1302-1306. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/217.pdf (дата звернення: 30.03.2019).
6 Каменська Т. О. Міжнародні стандарти фінансової звітності в Україні: сучасний стан, практика і проблеми впровадження. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 12. С. 39-43. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_12_8 (дата звернення: 30.03.2019).
7 Круковська О. В. Проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності. Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції, 2015, 26 листопада, м. Мукачево. С. 130-132. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/216/1/ 007%20Aktualni%20problemu%202015_.pdf#page=130 (дата звернення: 30.03.2019).
8 Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Дата оновлення: 18.09.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 30.03.2019).
9 ACCA Financial Reporting (FR). Notes (March-June 2019 exams). URL: https://opentuition.com/acca/fr/acca-financial-reporting-fr-notes/ (Last accessed: 30.03.2019).
10 Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2017.htm (дата звернення: 30.03.2019).
11 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (дата звернення: 30.03.2019).
12 IFRS 15 «Revenue from Contracts with Customers». URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf (Last accessed: 30.03.2019).

Galyna Isanshyna

THE APPLICATION FEATURES OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN UKRAINE

Summary

The primary objective of the article is to study the main advantages and disadvantages of transition to accounting and financial reporting according to international standards for business entities. An active algorithm for the development and approval of IFRS is presented. The article substantiates the feasibility of transitioning a large and medium sized business to accounting and financial reporting under IFRS. The scope of national accounting standards is defined. Small enterprises, micro-enterprises and part of medium-sized businesses should use national standards developed on the basis of IFRS. The inappropriateness of setting up a separate regulatory authority responsible for implementing IFRS is argued. The possibilities of presenting financial statements, compiled according to the taxonomy of IFRS 2018, are analyzed for the state authorities in a single electronic format. The introduction of a new Financial Reporting System in Ukraine will allow the reception, processing, verification and disclosure of financial statements of enterprises in a single electronic format. The basis for the operation of the system will be the widely used standard XBRL in the world (eXtensible Business Reporting Language) - an open standard for the exchange of business information. At present, XBRL is officially recommended for use and is supported by the IFRS Board for electronic accounting under IFRS principles. The possible implications of introducing such a financial reporting system are considered. By comparing National Accounting Standards 15 «Revenue» and IFRS 15 «Revenue from contracts with customers», the compliance of these accounting standards with contemporary business requirements has been researched. On the basis of the conducted research, conclusions were drawn about the possibility of increasing the confidence of foreign investors in the financial statements of domestic business entities.

Keywords: accounting; strategy; international financial reporting standards; public interest; investors; risks.

References

1 Doing Business 2019 The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA, available at: http://www.doingbusiness.org (Accessed: 30.03.2019).
2 The Independent Association of the Banks of Ukraine (2018), “Annual report for 2017 of National Securities and Stock Market Commission“, available at: https://nabu.ua/ua/zviti.html (Accessed: 30.03.2019).
3 Vishnevsky, V.P., Zbarazska, L.O., Zanizdra, M.Yu., Chekina, V.D. ta in. (2016) Natsional'na model' neoindustrial'noho rozvytku Ukrainy [National model of Ukrainian neoindustrial development], NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, Ukraine.
4 Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Strategy for the Application of International Financial Reporting Standards in Ukraine"”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80 (Accessed: 30.03.2019).
5 Bogutska, L.T. (2017), “Topical issues of preparing financial reporting for IFRS: today’s challenges and tasks”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 13, pp. 1302-1306.
6 Kamenska, T.O. (2012), “International Financial Reporting Standards in Ukraine: Current State, Practice and Implementation Issues”, Bukhhalters'kyj oblik i audyt, vol. 12, pp. 39-43.
7 Krukivska, O. V. (2015), “Problems of implementation of international accounting standards and financial reporting”, Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet - konferentsii [Conference Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference], Aktual'ni problemy oblikovo – analitychnoho protsesu v upravlinni pidpryiemnyts'koiu diial'nistiu [Actual problems of accounting - analytical process in the management of entrepreneurial activity], Mukachevo, Ukraine, 26 november, pp. 130-132.
8 The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine“, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed: 30.03.2019).
9 ACCA Financial Reporting (FR), Notes (March-June 2019 exams), UK, available at: https://opentuition.com/acca/fr/acca-financial-reporting-fr-notes/ (Accessed: 30.03.2019).
10 State Statistics Service of Ukraine (2019), “Number of enterprises by type of economic activity with distribution to large, medium, small and micro enterprises in 2017“, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2017.htm (Accessed: 30.03.2019).
11 Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Provisions (standards) of accounting“, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (Accessed: 30.03.2019).
12 The official website of IFRS (2019), “IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers“, available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IFRS15.pdf (Accessed: 30.03.2019).

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 3714

Відомості про авторів

Г. Ю. Ісаншина

старший викладач кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки,Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

Galyna Isanshyna

Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Economic Security, Donbass state engineering academy, Kramatorsk

ORCID:

0000-0001-5868-5733

Як цитувати статтю

Ісаншина Г. Ю. Особливості застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6994 (дата звернення: 16.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.43

Isanshyna, Galyna (2019), “The application features of international accounting standards and international financial reporting standards in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6994 (Accessed 16 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.