EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ ПОЗИЦІЙ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ
О. Ю. Шумейко, Н. І. Овсяннікова, А. В. Селецька

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.44

УДК: 338.2

О. Ю. Шумейко, Н. І. Овсяннікова, А. В. Селецька

ОЦІНЮВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ ПОЗИЦІЙ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ

Анотація

У статті наведено характеристику бізнес-середовища та його складових: інституціональної, регуляторної, нормативно-правової, економічної, у тому числі й інвестиційної. Функціонування бізнес-середовища, що має властивість територіальної цілісності, часто ототожнюється з економічною діяльністю суб’єктів господарювання яка ніколи не здійснюється у стаціонарних умовах. Слід проводити постійний моніторинг стану бізнес-середовища, всіх його змін та особливостей функціонування, інвестиційної активності з метою розробки стратегії і тактики економічної поведінки господарюючих суб’єктів. У статті також визначено взаємозв’язок інвестицій з іншими елементами бізнес-середовища, досліджено залежність між обсягом, динамікою, структурою інвестицій та економічними показниками функціонування певного бізнес-середовища такими як: валовий внутрішній продукт, валовий регіональний продукт, обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Проаналізовано наявні методики та запропоновано власну щодо визначення рейтингових позицій бізнес-середовища регіону за інвестиційною складовою. Наведені якісні та кількісні показники бізнес-середовища Полтавської області, оцінено сучасний стан та перспективи його подальшого розвитку. Обґрунтований зв'язок між його розвитком та динамікою надходження капітальних і прямих іноземних інвестицій, їх структурою та розподілом за видами діяльності, джерелами фінансування. Визначено показники, за якими ранжовано позиції бізнес-середовища регіонів України. Виявлені проблеми щодо розвитку бізнес-середовища Полтавської області та його інвестиційної складової, визначено його місце серед інших областей України. Відповідно до сучасних рейтингових позицій Полтавської області та їх динаміки сформульовані напрями зростання інвестиційної привабливості регіону, а відтак, покращення умов формування бізнес-середовища Полтавської області та його інвестиційної діяльності.

Ключові слова: бізнес-середовище; суб’єкти господарювання; інвестиції; інвестиційне бізнес-середовище; регіон; валовий регіональний продукт; рейтингові позиції.

Література

1. Біла І.С., Насікан Н.І. Бізнес-середовище в Україні/ Біла І.С., Насікан Н.І.// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017.- №17. –С. 127-131.
2. Головне управління статистики у Вінницькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vn.ukrstat.gov.ua.
3. Головне управління статистики у Полтавській області. Офіційний сайт. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://pl.ukrstat.gov.ua/
4. Головне управління статистики у Сумській області. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sumy.ukrstat.gov.ua/
5. Головне управління статистики у Черкаській області. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ck.ukrstat.gov.ua/
6. Головне управління статистики у Чернігівській області. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigivstat.gov.ua/
7. Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adm-pl.gov.ua.
8. Державна служба статисти України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
9. Інвестиційний портал Полтавщини. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://plobl-invest.gov.ua/
10. Мельник М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / Мар'яна Іванівна Мельник. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 568 с.
11. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. PRO. Платформа ефективного регулювання. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://regulation.gov.ua/rating
12. Рейтингове агенство Єврорейтинг. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://euro-rating.com.ua/regiony/rejting-list/rejting-list-oblastej/
13. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: підручник. / І. Л. Сазонець – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с

О. Shumeiko, N. Ovsiannikova, A. Seletska

ASSESSMENT OF THE RATING POSITIONS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT OF THE POLTAVA REGION FOR THE INVESTMENT COMPONENT

Summary

The article describes the characteristics of the business environment and its components: institutional, regulatory, normative, legal, economic, including investment. The functioning of the business environment, which has the property of territorial integrity, is often identified with the economic activity of business entities which is never carried out in stationary conditions. It is necessary to conduct continuous monitoring of the state of the business environment, all its changes and features of functioning, investment activity in order to develop a strategy and tactics of economic behavior of business entities. The article also defines the interconnection of investments with other elements of the business environment, the dependence between volume, dynamics, structure of investments and economic indicators of the functioning of a certain business environment such as: gross domestic product, gross regional product, volume of sold products (goods, works , services). The existing methods are analyzed and their own for determining the rating positions of the business environment of the region for the investment component is proposed. The qualitative and quantitative indicators of the business environment of the Poltava region are presented, the current state and prospects of its further development are estimated. The connection between its development and dynamics of capital and foreign direct investment inflow, their structure and distribution by types of activity, sources of financing is substantiated. The indicators, according to which the positions of the business environment of the regions of Ukraine are ranked, are determined. The problems with the development of the business environment of the Poltava region and its investment component were identified, its place was determined among other regions of Ukraine. According to the current rating positions of the Poltava region and their dynamics, the directions of growth of investment attractiveness of the region are formulated, and, consequently, improvement of the conditions of formation of the business environment of the Poltava region and its investment activity.

Keywords: usiness environment; business entities; investments; investment business environment; region; gross regional product; rating positions.

References

1. Bila, I.S. and Nasikan, N.I. (2017), “Biznes-seredovyshche v Ukraini” [Business environment in Ukraine], Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 17, рр. 127-131.
2. The official site of Holovne upravlinnia statystyky u Vinnytskii oblasti [The Main department of statistics at Vinnytsia region] (2018), “Statistical information”, available at: http://www.vn.ukrstat.gov.ua (Accessed 28 November 2018)
3. The official site of Holovne upravlinnia statystyky u Poltavskoi oblasti [The Main department of statistics at Poltava region] (2019), “Statistical information”, available at: http://pl.ukrstat.gov.ua (Accessed 28 February 2019)
4. The official site of Holovne upravlinnia statystyky u Sumskii oblasti [The Main department of statistics at Sumy region] (2019), “Statistical information”, available at: http://sumy.ukrstat.gov.ua (Accessed 28 February 2019)
5. The official site of Holovne upravlinnia statystyky u Cherkaaskii oblasti [The Main department of statistics at Cherkasy region] (2019), “Statistical information”, available at: http://www.ck.ukrstat.gov.ua (Accessed 28 February 2019)
6. The official site of Holovne upravlinnia statystyky u Chernihivskii oblasti [The Main department of statistics at Chernihiv region] (2019), “Statistical information”, available at: http://www.chernigivstat.gov.ua (Accessed 28 February 2019)
7. The official site of Departament ekonomichnoho rozvytky, torhivli ta zaluchenni investytsii Poltavskoi oblasnoi derzhavnoi administratsii [Departament of economic development, trade and investment attracting Poltava Regional State Administration] (2018), “Investment Data”, available at: http://www.adm-pl.gov.ua (Accessed 28 November 2018)
8. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), “Statistical information”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 7 January 2019)
9. The official site of Investytsiinyi portal Poltavshchyny [Investment portal of Poltava region] (2019), available at: http://www.adm-pl.gov.ua (Accessed 7 January 2019)
10. Melnyk, M.I. (2012) Formuvannia biznes-seredovyshcha Ukrainy v umovakh instytutsiinykh transformatsii : monohrafiia [Formation of the business environment of Ukraine in the context of institutional transformations: monograph], IRD NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine
11. The official site of Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. PRO. Platforma efektyvnoho rehuliuvannia. [Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. PRO Platform for effective regulation] (2019), “Raitings”, available at: https://regulation.gov.ua/rating (Accessed 10 January 2019)
12. The official site of Reitynhove ahenstvo Yevroreitynh. [Rating agency Euro-rating] (2019), “Reitynh lyst oblastei”, available at: http://euro-rating.com.ua/regiony/rejting-list/rejting-list-oblastej/ (Accessed 10 January 2019)
13. Sazonets, I.L. and Fedorova, V.A. (2011), Investuvannia [Investment], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7137

Відомості про авторів

О. Ю. Шумейко

старший викладач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

О. Shumeiko

Senior Lecturer, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine)

ORCID:

0000-0003-1490-8004


Н. І. Овсяннікова

начальник відділу аналізу даних статистики будівництва, капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності управління аналізу даних статистики виробництва та послуг Головного управління статистики у Полтавській області

N. Ovsiannikova

Head of the department of analysis of data on construction statistics, capital investment and foreign economic activity of the Department of Statistics Analysis of Production and Services of the Main Department of Statistics in the Poltava region

ORCID:

0000-0003-3846-6490


А. В. Селецька

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

A. Seletska

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine)

ORCID:

0000-0003-0826-9648

Як цитувати статтю

Шумейко О. Ю., Овсяннікова Н. І., Селецька А. В. Оцінювання рейтингових позицій бізнес-середовища полтавської області за інвестиційною складовою. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6995 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.44

Shumeiko, О., Ovsiannikova, N. and Seletska, A. (2019), “Assessment of the rating positions of the business environment of the poltava region for the investment component”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6995 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.