EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ БАЗИС ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
А. П. Колесніков

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.45

УДК: 658.586

А. П. Колесніков

ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ БАЗИС ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Стаття присвячена розгляду інституційних засад зміцнення економічної безпеки підприємств. Висока інтенсивність і різновекторність ринкових трансформацій зумовлює виникнення постійно нових загроз економічній безпеці підприємств. Розроблення інструментарію їх усунення передбачає дослідження усієї множинності інституційних умов господарювання підприємств. Для цього було сформовано графічну інтерпретацію інституційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки підприємств, в якій поєднано важелі, інструменти, методи та ряд інститутів, що мають значний вплив на рівень економічної безпеки сучасних підприємств. В роботі досліджено особливості впливу окремих з зазначених інститутів.
Розгляд впливу тих чи інших інститутів передбачає попередній аудит економічної безпеки. Який здійснюється не лише шляхом оцінювання ефективності реалізації та своєчасності втілення планів з досягнення бажаного рівня економічної безпеки підприємства та можливостей реалізації зовнішніх та внутрішніх загроз. Важливим є відслідковування ряду супутніх елементів аудиту. Потрібно досліджувати є не лише технічні, інформаційні та юридичні, але і кадрові загрози.
Інноваційно-інституційна складова економічної безпеки передбачала розгляд фінансової та організаційної сторони. Згідно даних офіційної статистики в Україні протягом останніх років частка власних коштів в структурі фінансування була незначною, що є нормальним в умовах розвитку інноваційного підприємництва. Одним з способів залучення коштів є технопарки. За останні роки зі 120 проектів технопарків України 90 мали академічний характер. Низькі показники прийняття проектів технопарками в цей період визначаються фактичною відсутністю державної підтримки та недотриманням і швидкою змінюваністю законодавства, що регулює діяльність технопарків в Україні.
Вагомим новітнім шляхом залучення інвестицій є бізнес-ангели. Фінансово заможні люди з певним практичним досвідом створили Українську асоціацію бізнес-ангелів, яка об’єднує інвесторів на національному та міжнародному рівнях з метою пошуку перспективних проектів для спільного фінансування. Спільне фінансування стартапів зменшує та дозволяє диверсифікувати ризики.

Ключові слова: економічна безпека підприємств; інституційне забезпечення економічної безпеки; інститут інноваційної діяльності; інститут ризикових інвестицій; інститут технологічного трансферу; бізнес-ангели.

Література

1. Живко З. Б. Економічна безпека підприємства: сутність, механізм забезпечення та управління: монографія. Львів :ЛігаПрес, 2012. 256 c.
2. Волощук Л. О. Інноваційний розвиток та економічна безпека промислових підприємств: проблеми комплексного управління: монографія. Одеса: 2015. 396 с.
3. Гришова І. Ю., Непочатенко В. О. Вплив інстутиціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Економіка: реалії часу. 2013. № 2(7). С. 47-51.
4. Кириченко О. С. Сутність управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2012. № 1. С. 265-270.
5. Дуб Б. С. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність структура, значення. Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези ІV Міжнар. науково-практ. конференції (24–25 лист. 2016 р.). С 63-65.
6. Салоїд С. В. Механізм управління економічною безпекою підприємства: теоретичний аспект. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 14. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108778/103721.
7. Vivchar O., Kolesnikov A. Peculiarities of assessment technologies usage in the management of financial and economic security of enterprises. Business Economics. 2016. № 51 (4). С. 393-398.
8. Москаль Н. В. Аудит системи економічної безпеки підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 862. С. 187–191.
9. Українська асоціація бізнес-ангелів URL : http://uangel.com.ua/ (дата звернення 28.03.2019)
10. Здійснення наукових досліджень і розробок у 2017 році. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 28.03.2019)
11. Мазур О. А., Пустовійт С. В. Соціальна та економічна ефективність діяльності академічних технопарків України. Наука та інновації. 2016. № 12 (3). С. 63-73.
12. Харів П. С., Колесніков А. П. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 5 (59). С. 91-96.
13. Огляд діяльності ІСІ. URL : http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html (дата звернення 08.04.2019)
14. Кушнір С. О., Павленко Н. І. Сутність та тенденції розвитку венчурних інвестиційних фондів в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 16. С. 150-155.
15. Центр підтримки технологій та інновацій. URL : http://tisc.com.ua/ (дата звернення 08.04.2019).
16. Перерва П. Г., Косенко А. В., Кобєлєва Т. А., Маслак М. В. Системний підхід до дослідження цінових, маркетингових, інвестиційних та інноваційних характеристик трансферу технологій промислової продукції. Вісник НТУ «ХПІ». 2018. № 19. С. 121-126.
17. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України за станом на 9 грудня 2015 р./Верховна Рада України. Київ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16

A. P. Kolesnikov

INSTITUTIONAL AND INNOVATION BASIS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Summary

The article is devoted on the consideration of the institutional basis for strengthening the economic security of enterprises. The high intensity and multi-vectoring of market transformations leads to the constant emergence of new threats for the economic security of enterprises. The development of tools for elimination the threats involves the study of the whole variety of institutional conditions of enterprise operation. For this purpose, a graphical interpretation of the institutional and innovative ensuring the economic security of enterprises was formed. In this interpretation the leverages, tools, methods and a number of institutes that have a significant impact on the level of economic security of modern enterprises are combined. In this work the influence features of some institutes named are investigated.
The consideration of the influence of certain institutes involves a preliminary audit of economic security. This is done not only by assessing the effectiveness and timeliness of plan implementation to achieve the desired level of economic security of the enterprise and the opportunities for implementing external and internal threats, but also it is important to track a number of related audit elements. It is necessary to investigate not only technical, informational and legal, but also personnel threats.
The innovational and institutional component of economic security included the consideration of the financial and organizational aspects. According to official statistics in Ukraine in recent years, the share of own funds in the financing structure was insignificant, which is normal in the context of the development of innovative entrepreneurship. Technological parks are one of the ways to raise funds. In recent years, out of 120 projects of technology parks in Ukraine, 90 had academic nature. The low rates of acceptance the projects by technology parks in this period are determined by the actual lack of government support and the lawlessness and rapid change in legislation, that regulate the activity of technology parks in Ukraine.
An important newest way of attracting investment is the business angels. The wealthy people with some practical experience have created the Ukrainian Association of Business Angels, which brings together investors at the national and international levels searching promising projects for consolidated financing. Consolidated financing of startups reduces risks and allows to diversify them.

Keywords: economic security of enterprises; institutional assistance of economic security; institute of innovation activity; institute of venture capital; institute of technological transfer; business angel investor.

References

1. Zhyvko, Z. B. (2012), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist', mekhanizm zabezpechennia ta upravlinnia: monohrafiia [Economic security of the enterprise: the essence, mechanism of maintenance and management: monograph], LihaPres, L’viv, Ukraine.
2. Voloschuk, L. O. (2015), Innovatsijnyj rozvytok ta ekonomichna bezpeka promyslovykh pidpryiemstv: problemy kompleksnoho upravlinnia: monohrafiia [Innovative development and economic security of industrial enterprises: integrated management problems: monograph], Bondarenko, Odessa, Ukraine.
3. Hryshova, I. Yu. and Nepochatenko, V. O. (2013), “The impact of the institutional framework for the development of innovation and investment companies”, Ekonomika: realii chasu, vol. 2, no. 7, pp. 47–51.
4. Kyrychenko, O. S. (2012), “The Essence of the economic security management of business entities”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol. 1, pp. 265–270.
5. Dub, B. S. (2016), “The mechanism of ensuring enterprise economic security: the nature, structure, meaning”, Formuvannia efektyvnoi modeli rozvytku pidpryiemstva v umovakh rynkovoi ekonomiky [Building an effective model of enterprise development in a market economy], IV Mizhnarodna Naukovo-praktychna konferentsia [ IV International scientific and practical conference], Zhytomyr State Technical University, Zhytomyr, Ukraine, pp. 63–65.
6. Saloid, S. V. (2017), “Mechanism of economic security management of the enterprise: theoretical aspect”, Ekonomichnyj visnyk NTUU “KPI”, [Online], vol. 14, available at: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108778/103721 (Accessed 23 March 2019).
7. Vivchar, O. I. and Kolesnikov, A. P. (2016), “Peculiarities of assessment technologies usage in the management of financial and economic security of enterprises”, Business Economics, vol. 51, no. 4, pp. 393–398.
8. Moskal', N. V. (2017), “Audit of the economic security system of the enterprise”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 862, no. 4, pp. 187–191.
9. The official site of Ukrainian business angels network “For Enterpreneurs & Investors”, available at: http://uangel.com.ua (Accessed 28 March 2019).
10. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Implementation of scientific research and development in 2017”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 23 March 2019).
11. Mazur, O. A. and Pustovijt, S. V. (2016) “Social and economic efficiency of activity of academic technoparks of Ukraine”, Nauka ta innovatsii, vol. 12, no. 3, pp. 63–73.
12. Khariv, P. S. and Kolesnikov, A. P. (2006), “Scientific and technical creativity as a tool for improving the efficiency of enterprise innovation activity”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 5, no. 59, pp. 91–96.
13. The official site of The Ukrainian Assotiation of Investment Business (2019), “Overview of CII activities”, available at: http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html (Accessed 8 April 2019).
14. Kushnir, S. O. and Pavlenko, N. I. (2018), “The essence and development trends of venture investment funds in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 16, pp. 150–155.
15. The official site of Technology and Innovation Support Center (2019), “TISC Services”, available at: http://tisc.com.ua (Accessed 8 April 2019).
16. Pererva, P. H., Kosenko, A. V., Kobielieva, T. A. And Maslak, M. V. (2018), “System approach to the study of price, marketing, investment and innovation characteristics of technology transfer of industrial products”, Visnyk NTU “KhPI”, vol. 19, pp. 121–126.
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On State Regulation of Activity in the Sphere of Transfer of Technologies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16 (Accessed 14 April 2019).

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 203

Відомості про авторів

А. П. Колесніков

к. е. н., доцент, доц. кафедри економічної безпеки і фінансових розслідуваньТернопільського національного економічного університету

A. P. Kolesnikov

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial InvestigationsTernopil National Economic University

ORCID:

0000-0003-3064-4133

Як цитувати статтю

Колесніков А. П. Інституційно-інноваційний базис зміцнення економічної безпеки підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6996 (дата звернення: 22.08.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.45

Kolesnikov, A. P. (2019), “Institutional and innovation basis of strengthening the economic security of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6996 (Accessed 22 Aug 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.