EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
О. А. Пурденко, В. В. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.46

УДК: 331.1

О. А. Пурденко, В. В. Мельник

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті досліджено сучасні методики оцінки інноваційного потенціалу працівників. Наведено переваги та недоліки сучасних моделей та методів оцінки персоналу, узагальнено підходи до оцінки з урахуванням інтенсивного розвитку підприємств й використання інноваційної діяльності, якість якої залежить від формування і використання інноваційного потенціалу персоналу. Виокремлено нормативні та етичні принципи проведення оцінювання та створення центрів оцінки з урахуванням регламентування практики асесмент-центрів. Детально розглянуто спосіб оцінки інноваційного потенціалу працівників Німеччини за стандартами асесмент-центрів. Запропоновано підвищити ефективність та результативність оцінки шляхом застосування автоматизованої системи передачі даних та оптимізації алгоритму документообігу, при цьому оцінювачу виконувати оціночні процедури та надавати висновки про оцінку інноваційного потенціалу персоналу із застосуванням автоматизованих інформаційних систем, що спрощує роботу оцінювача та підвищує продуктивність його праці і як наслідок забезпечується отримання об’єктивних та точних результатів оцінки, що в свою чергу, веде до визначення справедливого рівня інноваційного потенціалу працівника. Авторами запропоновано чіткий алгоритм проведення ідентифікації об’єкта з присвоєнням відповідно коефіцієнту, який найбільш повно відповідає меті оцінки інноваційного потенціалу працівника з використанням автоматизованої системи. Зазначений коефіцієнт враховує приріст змін на який спрямована інноваційна діяльність, в порівнянні з попереднім періодом з урахуванням інтегрального показника інноваційного потенціалу. Ступінь інноваційної активності працівника залежить від значної кількості змінних внутрішніх і зовнішніх факторів, які здатні мінімізувати або максимізувати інноваційний потенціал працівника, тому запропоновано враховувати вплив відповідних факторів. Для розрахунку інтегрального показника запропоновано враховувати біосоціальний показник, якому автори надають власне визначення. Відповідно до результатів дослідження розроблено шкалу оцінки інноваційного потенціалу працівника підприємства за критерієм показника інноваційності, що є основою для побудови алгоритму програмного спеціалізованого програмного засобу.

Ключові слова: оцінка персоналу; інноваційний потенціал працівника; інноваційна активність; програмний продукт.

Література

1. International Journal of Selection and Assessment [Електронний ресурс] Режим доступу:https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682389)
2. Standards der Assessment Center Methode [Електронний ресурс] Режим доступу:https://www.arbeitskreis-ac.de/index.php/uebersicht
3. The assessment centre study group of South Africa [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.acsg.co.za/ac_information/guidelines
4. Адаменко М.В. Інноваційні здібності та можливості працівників як важливі складові інноваційного потенціалу персоналу підприємства / М. В. Адаменко //Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2013. - № 4. С. 155-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_4_16
5. Климчук А.О. Аналіз методик оцінки персоналу підприємства/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія:Економічні науки. Випуск 17. Частина 2. 2016. С. 80-83
6. Перегудова Т.В., Бистров А.Г., Оцінювання інноваційного потенціалу працівників при впровадженні інновацій: теоретико-методичний аспект / Український соціум. Економіка, 2014. №3 (50) - С.78-88
7. Пипенко І. С. Сутність поняття інноваційного потенціалу фахівця з управління / Збірник наукових статей. Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х.: ХОГОКЗ, 2016. - С. 345-353
8. Турило А. М. Визначення сутності економічної категорії «інноваційний потенціал персоналу підприємства / А. М. Турило, М. В. Адаменко // Вісник 12 Криворізького національного університету. – 2013. – Вип. 34. С. 264–266 ;
9. Харун О. А. Теоретичні аспекти формування інноваційного потенціалу персоналу промислових підприємств./ Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка, 2017, вип. 14. С. 7-14

O. Purdenko, V. Melnyk

ASSESSMENT OF EMPLOYEES’ INNOVATION POTENTIAL IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article studies the modern methods of estimation of innovative potential of employees’. Given the advantages and disadvantages of current models and methods of personnel evaluation, and summarizes the approaches to assessment taking into account the intensive development of enterprises and innovative activities, the quality of which depends on the formation and use of innovative potential of personnel. Normative and ethical principles for assessment and creation of assessment centers with the accounting regulation of the practice of assessment centre. Details the method of estimation of innovative potential of the employees of the German standards of assessment centre. It is proposed to increase the efficiency and effectiveness of evaluation by applying the automated system of data transfer and optimization of the algorithm of the document, wherein the evaluator to perform the evaluation procedures and provide conclusions about the evaluation of innovative potential of personnel using automated information systems, which simplifies the job of the appraiser and increases his productivity and as a result provided an objective and accurate evaluation results that in turn leads to determination of a fair level of innovative potential of the worker. The authors offer a clear algorithm of identification of the object with the assignment according to the ratio that most closely matches the purpose of estimation of innovative potential of the worker using the automated system. The coefficient takes into account the increment of change which is aimed at innovation, in comparison with the previous period, taking into account the integral indicator of innovation potential. The degree of innovative activity of the employee depends on a large number of variables of internal and external factors that can minimize or maximize the innovative potential of the worker, therefore, proposed to consider the influence of relevant factors. To calculate the integral indicator is proposed to consider basili indicator, which the authors give their own definition. According to the study developed scale for the assessment of innovative potential of workers in the criterion of innovation indicator, which is the basis to build the algorithm software.

Keywords: assessment of employees’ innovation potential; innovative activity; a software product.

References

1. International Journal of Selection and Assessment available at: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682389 (Accessed 20 January 2019).
2. Standards der Assessment Center Methode available at::https://www.arbeitskreis-ac.de/index.php/uebersicht (Accessed 20 January 2019).
3. The assessment centre study group of South Africa available at: http://www.acsg.co.za/ac_information/guidelines (Accessed 20 January 2019).
4. Adamenko, M.V. (2013) “Innovative capabilities and possibilities of workers as important constituents of innovative potential of enterprise`s personnel” , Marketing and Management of Innovations, vol. 4. pp. 155-163.
5. Klymchuk, A.O.(2016) “Metodology analysis for enterprises personnel assessment”, Scientific Herald of Kherson State University. Series: Economic Sciences. vol.17. no.pp. 80-83
6. Peregudova, T.V.and Bystrov, A.G.(2014), “Evalution of the employees’ innovative poyential during the innovations in organizations: theoretical and methodological approach”, Ukrainian SOCIETY. Economy, no. 3, pp. 78-88.
7. Pypenko, I. S. (2016) “Essence of the concept of innovative potential of a specialist in management”, Aktualni pytannya osvity i nauky [Actual questions of education and science], Materialy IV miznarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferencii, [Materials IV International sciences - practice Conf.], Kharkiv, Ukraine, November 10-11, pp. 345-353.
8. Turilo, AM.(2013), “Definition of the essence of the economic category "Innovative potential of the personnel of the enterprise”, Visnyk of 12 Kryvorizh national university, no.34. pp. 264-266.
9. Harun, O. A. (2017), “Theoretical Aspects of Formation of Innovative Potential for the Personnel of Industrial Enterprises”, Visnyk Mariupol State University, Series: Economics, no.14. pp. 7-14.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7821

Відомості про авторів

О. А. Пурденко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємстваКиївського національного торговельно-економічного університету

O. Purdenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8661-5561


В. В. Мельник

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємстваКиївського національного торговельно-економічного університету

V. Melnyk

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-5512-536X

Як цитувати статтю

Пурденко О. А., Мельник В. В. Оцінка інноваційного потенціалу працівників в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6997 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.46

Purdenko, O. and Melnyk, V. (2019), “Assessment of employees’ innovation potential in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6997 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.