EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE PHENOMENON OF “EXTERNALITIES” AS MARKET FAILURES
L. S. Otroshchenko, A. A. Proshunina

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.47

УДК: 330.15

L. S. Otroshchenko, A. A. Proshunina

THE PHENOMENON OF “EXTERNALITIES” AS MARKET FAILURES

Summary

At the beginning of the 21st century we experience the situation, which can be described as “the green boom” or “green madness”. This situation caused the opening of the new bigger discussion about the theme of externalities. Today, we live in a world that is strongly interconnected. This causes not only benefits, but also new difficulties.
Externalities are part of the economy, life and society in general. Economically and politically, they are the result of market and government failure. Externality arises when one entity benefits, and other entities bear the cost without being compensated. In this case, negative externalities are considered.
So the environment has recently been - and not only by the influence of externalities - brought to the forefront of the interest not only of ecologists but also of economists. Today we can even talk about environmental economics. More and more space, both in politics and in the media, is devoted to "green" issues. There is a transformation of ecological groups into a political party and through them ecology directly affects society and the economy.
Various solutions of economic and ecological problems are being implemented. These solutions are mostly a combination of legislative, economic and technical measures. In the tax systems of many countries, so-called green taxes are being adjusted. This is in particular the imposition of excise duty on fossil fuels. These taxes are explained by efforts to reduce the consumption of non-renewable raw materials. Some countries are taking a tax incentive for ecological behavior. Whatever these measures are called, it is essentially about solving the problem of externalities through economic policy.
Although some examples in the theoretical part might seem to be the problem of externalities as a problem for two or more individuals, it is necessary to realize that the problem of externalities is also a problem of the environment, especially in the case of transport. Although many authors (Coase) reject externalities as moral, this aspect can not be denied either. Therefore, the theoretical part of this work reacts, albeit marginally, to the moral dimension of externalities.

Keywords: Еxternality; external factors; private solutions; public solutions; ecology; imperfect information.

References

1. Solomianiuk, N.M. (2014), "Theoretical definition of the concept of "externalities in marketing"", Ekonomichnyi forum, vol. 2, pp. 153-157.
2. Radionova, I. and Tkachenko, N. (2013), "Analysis of externalities in the educational sphere", Ekonomichna teoriia ta istoriia ekonomichnoi dumky, vol. 10 (148), pp. 36-44.
3. Čadil, Jan; Kadeřbaková, Boţena; Vorlíček, Jan. Analýza externalit, přístup ekonomické teorie. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006. – 157 s.
4. Duchoň, Bedřich, aj. Teorie externalit a její aplikace v udržitelném rozvoji. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010. – 134 s.
5. Frank, Robert H.; Bernanke, Ben S. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. – 804 s.
6. Holman, Robert. Ekonomie. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. – 709 s.
7. Hořejší, Bronislava, aj. Mikroekonomie. 4. vyd. Praha: Management Press, 2006. – 574 s.
8. Malý, Ivan. Externality a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. – 195 s.
9. Wang, Shungli and De Groot, Henri L.F. and Nijkamp, Peter and Verhoef, Erik T., Global and Regional Impacts of the Clean Mechanism (May 25, 2009). Tinbergen Institute Discussion Paper 09-045/3. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1409593 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1409593
10. Tomová, A.: Finančná kvantifikácia externalít dopravy: metodické prístupy. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. – 96 s.

Л. С. Отрощенко, А. А. Прошуніна

ЕКСТЕРНАЛІЇ ЯК ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ РИНКОВИХ ЗБОЇВ

Анотація

На початку 21 століття ми відчуваємо ситуацію, яку можна назвати «зеленим бумом» або «зеленим безумством». Така ситуація спричинила відкриття нового великого обговорення теми екстерналій. Сьогодні ми живемо в світі, який міцно взаємопов'язаний. Це викликає не тільки переваги, але й нові труднощі.
Екстерналії є частиною економіки, життя і суспільства в цілому. В економічному та політичному планах вони є результатом ринкових збоїв. Екстернальність виникає тоді, коли суб'єкт господарювання отримує вигоду, а інші суб'єкти несуть витрати без компенсації. У цьому випадку розглядаються негативні екстерналії.
Отже, навколишнє середовище нещодавно вивело на перший план інтерес не тільки екологів, але і економістів. Сьогодні навіть можна говорити про економіку навколишнього середовища. Все більше і більше часу, як у політиці, так і в засобах масової інформації, присвячено «зеленим» питанням. Відбувається трансформація екологічних груп у політичну партію і через них на екологію безпосередньо впливають суспільство та економіка.
Реалізуються різні рішення економічних та екологічних питань. Ці рішення в основному є комбінацією законодавчих, економічних і технічних заходів. У податкових системах багатьох країн коригуються так звані зелені податки. Це, зокрема, запровадження акцизного збору на паливо. Ці податки пояснюються зусиллями щодо зменшення споживання невідновлюваної сировини. Деякі країни беруть податкові стимули для екологічної поведінки. Якими б не були названі ці заходи, це, по суті, рішення проблеми зовнішнього впливу через економічну політику.
Хоча деякі приклади в теоретичній частині можуть здаватися проблемою зовнішніх ринкових збоїв як проблеми для двох або більше осіб, необхідно усвідомити, що проблема зовнішнього впливу також є проблемою навколишнього середовища, особливо у випадку транспорту. теоретична частина цієї роботи реагує, хоча і незначно, на моральний вимір зовнішніх чинників, також.

Ключові слова: Екстерналії; зовнішні чинники; приватні рішення; публічні рішення; екологія; недосконала інформація.

Література

1. Соломянюк Н.М. Теоритичне визначення поняття "екстерналії в маркетингу"/ Н.М. Соломянюк// Економічний форум. – 2014. – № 2. С. 153-157.
2. Радіонова І., Ткаченко Н. Аналіз екстерналій у освітній сфері/ І. Радіонова, Н. Ткаченко //Економічна теорія та історія економічної думки. – 2013. – № 10 (148). С. 36-44.
3. Čadil, Jan; Kadeřbaková, Boţena; Vorlíček, Jan. Analýza externalit, přístup ekonomické teorie. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006. – 157 s.
4. Duchoň, Bedřich, aj. Teorie externalit a její aplikace v udržitelném rozvoji. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2010. – 134 s.
5. Frank, Robert H.; Bernanke, Ben S. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. – 804 s.
6. Holman, Robert. Ekonomie. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. – 709 s.
7. Hořejší, Bronislava, aj. Mikroekonomie. 4. vyd. Praha: Management Press, 2006. – 574 s.
8. Malý, Ivan. Externality a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. – 195 s.
9. Wang, Shungli and De Groot, Henri L.F. and Nijkamp, Peter and Verhoef, Erik T., Global and Regional Impacts of the Clean Mechanism (May 25, 2009). Tinbergen Institute Discussion Paper 09-045/3. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1409593 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1409593
10. Tomová, A.: Finančná kvantifikácia externalít dopravy: metodické prístupy. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. – 96 s.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 6947

Відомості про авторів

L. S. Otroshchenko

Ass. Professor, Sumy State University

Л. С. Отрощенко

доц., к.п.н., Сумській Державний Універсітет


A. A. Proshunina

student, Sumy State University

А. А. Прошуніна

студентка, Сумській Державний Універсітет

Як цитувати статтю

Otroshchenko, L. S. and Proshunina, A. A. (2019), “The phenomenon of “externalities” as market failures”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6998 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.