EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ
Д. І. Дема, А. М. Пивовар, Ю. А. Карпишин

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.48

УДК: 338.2

Д. І. Дема, А. М. Пивовар, Ю. А. Карпишин

ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ

Анотація

Одним із завдань держави в здійсненні аграрної політики має бути забезпечення збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, а саме агрохолдингів, та державних пріоритетів, щодо продовольчої безпеки країни та розвитку сільських територій з одночасним залученням реального інвестора до аграрного сектора. Водночас ефективність регуляторного впливу держави на процеси розвитку агрохолдингів безпосередньо залежить від механізмів його реалізації. У статті розглянуто заходами на рівні держави, які необхідно реалізовувати при побудові моделі державного регулювання діяльності агрохолдингів з метою наближення принципів функціонування великого холдингового агробізнесу до принципів стратегії розвитку сільських територій.
Метою дослідження є обґрунтування та поглиблення теоретико-методичних засад й розробка практичних рекомендацій щодо формування репродуктивного механізму державного регулювання діяльності агрохолдингів в Україні. Методи дослідження: монографічний, розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, кореляційно-регресійний аналіз, SWOT-аналіз ін.
Запропонована модель створення інституту трьохсторонього співробітництва «Держава – Наука – Бізнес», яка об'єднає в собі методичне забезпечення державного рівня, ресурсне забезпечення агробізнесу та наукове забезпечення галузі освіти. В запропонованій моделі державний вплив має забезпечуватися шляхом застосування: адміністративних, організаційних, економічних методів. Сформовано алгоритм впливу фінансово-економічних показників діяльності агрохолдингу на соціальну відповідальність бізнесу перед сільськими територіями, на яких вони функціонують. Крім того розробили методику впровадження соціально-комерційної моделі співпраці бізнесу та сільських території, за результатами якої вдосконaлено податковий iнструментaрiй мехaнiзму репродуктивного держaвного регулювання. Розроблено механізм державного регулювання діяьності агрохолдингів, який носитиме репродуктивний характер за умови, що буже сформовано бaгaторiвневу модель державного регуляторного впливу, яка визнaчaється як єднiсть пiдсистем: iнвестицiйно-фiнaнсового розвитку агрохолдингів; науково-іноваційного функціонування агрохолдингів; соціальної aдaптaцiї бізнесу на сільських територіях.

Ключові слова: державне регулювання; репродуктивний механізм; арохолдинг; соціальна відповідальність; податковий механізм; іноземні інвестиції; сільські території.

Література

1. Прокопенко Н.С. Подaтковi мехaнiзми регулювaння aгрaрного сектору : [моногрaфiя] /К. : IПК ДСЗУ, 2011. 548 с.
2. Лiсовий A. В. Держaвне регулювaння розвитку сiльських територiй: нaукове видaння. Економiкa AПК: мiжнaродний нaуковий журнaл. 2009. – №8. – С. 177-121.
3. Гaлицький О. М. Оргaнiзaцiйно-економiчнi зaсaди держaвного регулювaння aгрaрного виробництвa в Укрaїнi: теорiя, методологiя, прaктикa : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / О. М. Галицький. - Чернігів, 2018. - 417 с.
4. Обушна Н. І. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в Україні: монографія / Н І. Обушна, Т. В. Мацибора. – К.: ННЦ «Ін-т аграр. економіки», 2012. – 332 c.
5. Оболенський О. Ю. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій у національну економіку / О. Ю. Оболенський // Економіка і регіон. - 2014. - № 3. - С. 8-14.
6. Безвух С. В. Соціальне партнерство науки і бізнесу: форми взаємодії, проблеми і рекомендації щодо їх вирішення / С. В. Безвух, А. Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 3(3). - С. 7-14.
7. Могильний О. М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва у трансформаційний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук / О. М. Могильний. –Київ, 2003. – 39 с.
8. Данкевич А. Є. Розвиток інтегрованих структур у сільському господарстві : монографія / А. Є. Данкевич. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 350 с.
9. Черевко Г. Агрохолдинги як нові організаційні форми крупнотоварного господарювання в агробізнесі України / Г. Черевко // Аграрна економіка, – 2012, – Т. 5, – № 1–2. – с. 36–42.
10. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : [наукова доповідь] / За ред. [В.М. Геєця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи] ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с.

D. I. Dema, A. M. Pivovar, Yu. A. Karpishin

FORMATION OF THE REPRODUCTIVE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE ACTIVITY OF AGROHOLDINGS

Summary

One of the tasks of the state in the implementation of agrarian policy should be to balance the interests of economic entities, namely agroholdings, and state priorities, with regard to food security of the country and the development of rural areas, while simultaneously attracting a real investor to the agrarian sector. At the same time, the effectiveness of the regulatory influence of the state on the processes of development of agroholdings depends directly on the mechanisms of its implementation. The article considers measures at the state level that need to be implemented when constructing a model of state regulation of agricultural holding activities in order to approximate the principles of functioning of large holding agribusiness to the principles of the strategy of development of rural territories.
The purpose of the study is to substantiate and deepen theoretical and methodological principles and develop practical recommendations for the formation of the reproductive mechanism of state regulation of the activities of agroholdings in Ukraine. Research methods: monographic, calculation-constructive, economic-statistical, correlation-regression analysis, SWOT-analysis, etc.
The model of creation of the Institute of tripartite cooperation "State - Science - Business" is proposed, which will combine methodological support of the state level, resource supply of agribusiness and scientific support of the branch of education. In the proposed model, state influence should be ensured through the application of: administrative, organizational, and economic methods. The algorithm of influence of financial and economic indicators of activity of agroholding on social responsibility of business before the rural territories on which they operate is formed. In addition, they developed a methodology for implementing a socio-commercial model of business cooperation and rural areas, which resulted in the improvement of the tax instrumentation of the mechanism of reproductive state regulation. The mechanism of state regulation of agroholdings, which is of reproductive nature, is developed provided that a basic model of state regulatory influence is formed, which is termed as the unity of subsystems: investment and financial development of agricultural holdings; scientific and innovative functioning of agroholdings; social support for businesses in rural areas.

Keywords: state regulation; reproductive mechanism; aroholding; social responsibility; tax mechanism; foreign investments; rural territories.

References

1. Prokopenko, N.S.(2011), Podatkovi mekhanizmy rehuliuvannia ahrarnoho sektoru [Substatan mechanisms of regulating the agrarian sector], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine, P. 548.
2. Lisovyi, A. V. (2009), "State regulation of the development of rural territories: nautical exposition", Ekonomika APK: mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, vol. 8, pp. 177-121.
3. Halytskyi, O. M. (2018), "Organizational and economic outcomes of the state regulation of agrarian production in Ukraine: theory, methodology, practice", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.03, Chernihiv, Ukraine, P. 417.
4. Obushna, N. I. and Matsybora, T. V. (2012), Derzhavne rehuliuvannia priamykh inozemnykh investytsii v Ukraini [State regulation of foreign direct investment in Ukraine], NNTs «In-t ahrar. ekonomiky», Kyiv, Ukraine, P. 332.
5. Obolenskyi, O. Yu. (2014), "Prospects of attraction of foreign direct investments into the national economy", Ekonomika i rehion, vol. 3, pp. 8-14.
6. Bezvukh, S. V. and Stopchak, Yu. (2015), "Social partnership of science and business: forms of cooperation, problems and recommendations for their solution", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3(3), pp. 7-14.
7. Mohylnyi, O. M. (2003), "Organizational-economic mechanism of state regulation of agrarian production in the transformation period", Ph.D. Thesis, Kyiv, Ukraine, P. 39.
8. Dankevych, A. Ye. (2011), Rozvytok intehrovanykh struktur u silskomu hospodarstvi [Development of Integrated Structures in Agriculture], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine, P. 350.
9. Cherevko, H. (2012), "Agroholdings as new organizational forms of large-scale business in agribusiness in Ukraine", Ahrarna ekonomika, vol. 5, issue 1–2, pp. 36–42.
10. Heietsia, V.M. Borodinoi, O.M. and Prokopy, I.V. (2012), "Ukrainian model of agrarian development and its socioeconomic reorientation", scientific report, NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv, Kyiv, Ukraine, P. 56.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7429

Відомості про авторів

Д. І. Дема

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

D. I. Dema

Ph.D., Professor, Head of the Department of Finances and Credit, Zhytomyr National Agricultural Agroechnological University

ORCID:

0000-0003-1162-4970


А. М. Пивовар

к. е. н., Житомирський національний агроекологічний університет

A. M. Pivovar

Ph.D., Assistant of the Department for Management of Organizational and Administrative Administration, Zhytomyr National Agricultural Agroeconomological University

ORCID:

0000-0001-5803-5116


Ю. А. Карпишин

аспірант Житомирський національний агроекологічний університет

Yu. A. Karpishin

postgraduate, Zhytomyr National Agricultural Agroechnological University

ORCID:

0000-0001-6551-7375

Як цитувати статтю

Дема Д. І., Пивовар А. М., Карпишин Ю. А. Формування репродуктивного механізму державного регулювання діяльності агрохолдингів. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6999 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.48

Dema, D. I., Pivovar, A. M. and Karpishin, Yu. A. (2019), “Formation of the reproductive mechanism of state regulation of the activity of agroholdings”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6999 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.