EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
М. О. Скорик

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.49

УДК: 338.2

М. О. Скорик

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обґрунтовано сутність та структуру корупції як окремий інститут в інституційному середовищі, що має девіантну, антисуспільну спрямованість. Визначено вплив неформальних інститутів на корупцію в Україні. Проведено аналіз основних причин корупції в державі за допомогою системного методу, метод аналізу, синтез, індукції, гіпотези та емпіричні метод (власні спостереження автора за ситуацією, що склалася в державі). Описано вплив корупції на суспільство. Запропоновано конструктивні пропозиції, щодо зменшення корупції в майбутньому. Автор наголошує, що корупція - це неформальний інститут який діє в інституційному середовищі. Система почне змінюватися після економічного розвитку держави, а основною умовою є пропагування культури яка унеможливлює такий інститут як корупція.

Ключові слова: корупція; тіньова економіка; неоінституціоналізм; формальний інститут; неформальні правила.

Література

1. Кушнарьов І.В. Неоінституціоналізм як методологічна підвалина вивчення неформальних інститутів: приклад політичної корупції. Науковий журнал Політикус.№5. 2017. С.16-20.
2. Ревак О.І. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження: монографія / керівник авт. кол.доц. І.О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 220 с.
3. Мандибура В.О. Корупція: інституційна сутність та механізм подолання. Економічна теорія. № 1. 2017. С. 59-76.
4. Невмержицький Є. В. Корупція як соціально-політичне явище: особливості проявів і механізми подолання в сучасній Україні (: дис. ... канд. політ. наук), 1999. Київ, Інститут держави і права України НАН України.
5. Mart Laar. The cancer of the modern world – a European perspective. Against Corruption: a collection of essays. 2016. URL: https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays. (дата звернення 02 серпня 2018)
6. Скорик М.О. Інституційна сутність корупції. Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали міжнародної науково-практична конференції (м.Полтава, 23 липня 2018 р.).: у 2-ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. с.7-8. - 63 с.
7. Corruption perceptions index. Transparency International. 2018. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2018/ (дата звернення: 08.04.2019)
8. Селюченко Н.Є., Заяць Р.Я, Живко М.О. Суть корупції та шляхи її подолання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. № 1. 2010. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2010/snysyp.pdf (дата звернення: 07.04.2019)
9. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. пер. з англ. І. Дзюб. Київ: Основи. 2000. 198 с.
10. Pejovich S. Law, tradition, and the transition in Eastern Europe. The Independent Review. 1997. Vol. II. № 2. Р. 243–254. URL: http://www.independent.org/pdf/tir/tir_02_2_pejovich.pdf (дата звернення: 15.04.2019)
11. Стойко О.М. Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Логос. 2016. 416 с.
12. Мацелюх Н. П. Максименко І.А. Мартиненко В.В., Теліщук М.М. та ін. Економічна теорія в системі наукових економічних знань. Київ: Видавництво «Центр учбової літератури». 2015. 226 с.
13. Skoryk M. Theoretical aspects of the transformation of the institute of corruption in Eastern Europe. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 5 Number 1. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 256 pages. P. 201-206.
14. Михненко А.М., Руснак О. В., Мудров А. М. та ін. Запобігання та протидія корупції. за ред. А. М. Михненка. – 4-те вид., переробл. й доповн. Київ : Акад. фін. Управління. 2013. 666 с.
15. Corruption in Ukraine and Recommendations. The Bleyzer Foundation Retrieved 2016. URL: http://www.bleyzerfoundation.org/files/tbf_reports/Corruption%20in%20Ukraine%202016.pdf (дата звернення: 01.08.2018)
16. Волошенко А.В. Системна корупція: державні регуляторні імперативи протидії. Ефективна економіка. № 6. 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/39.pdf (дата звернення: 10.04.2019)
17. П’ять країн, що приборкали корупцію. URL: http://corruptua.org/2013/04/p-yat-krayin-shho-priborkali-koruptsiyu/ (дата звернення: 15.04.2019)
18. Україна проти корупції: економічний фронт. Економічна оцінка антикорупційних заходів у 2014-2018 рр. Аналітична доповідь. Київ. 2018. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2018/Anticorruption_%20Report_Ukr_.pdf (дата звернення:15.04.2019)

M. О. Skoryk

THEORETICAL ASPECTS OF THE INSTITUTE OF CORRUPTION IN UKRAINE

Summary

The main aim of the article is to substantiate the essence and structure of corruption as a separate institution in an institutional environment which is of deviant and anti-social orientation. Influence of informal institutions on corruption in Ukraine is determined. The way to find constructive proposals, to apply in domestic practice, regarding the mechanism of overcoming corruption, which will bring Ukraine to sustainable economic development in the future.
The study we applied is based on a systematic method that considers all elements of corruption in the unity and development. The research used the following general scientific methods of scientific knowledge. The method of analysis are synthesis; method of induction; the method of hypotheses and empirical method.
Corruption in Ukraine can be equal to chain of the spiritual, economic, and political crisis of society. Corruption demoralizes citizens and destroys their trust in the state as result. The mechanism of solving corruption problem is considered from the standpoint of neo-institutionalism. The author deeply stresses that corruption is an informal institution. The system will start to change only after the state's economic development, and the main condition is the promotion of culture, which makes it impossible for an institution to be corrupedt. To act and start such propaganda should be the education of future generations. Investing in education will raise its level, give a new class of professionals who will go to work in private business and government. Worthy wages will make you think about the desire for easy profit.
The author research in its work a qualitative analysis of corruption through the ways of applying of methodological tools of neo-institutionalism. It is proved that the fight against corruption exists at all levels as a complex hybrid of institutional mechanisms of regulation, the impact of which affects informal institutions, and then only formal ones.
It was proposed the mechanism of overcoming the corruption and of informal institutes on corruption in Ukraine. There is big hope that its application and use will ensure the gradual economic development of the state.

Keywords: corruption; shadow economy; neo-institutionalism; formal institute; informal rules.

References

1. Kushnarov I.V. (2017) “Neo-institutionalism as a methodological basis for the study of informal institutions: an example of political corruption”, scientific journal Politick, no.5 рр. 16-20.
2. Revak О.І. (2011) Koruptsiia: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia [Corruption: Theoretical and Methodological Principles of the Research], LvVDUVS, Lvov, Ukraine.
3. Mandybura V.O. (2017), “Corruption: the institutional essence and the mechanism of overcoming”, Economic theory, no. 1. pp. 59-76.
4. Nevmerzhytskiy Ye. V. (1999), “Corruption as a socio-political phenomenon: peculiarities of manifestations and mechanisms of overcoming in modern Ukraine”, abstract of Dissertation ... Candidate of Political Science, Kyiv, Institute of State and Law of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine.
5. Mart Laar (2016) “The cancer of the modern world – a European perspective”. Against Corruption: a collection of essays. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/publications/against-corruption-a-collection-of-essays/against-corruption-a-collection-of-essays. (Accessed 02 August 2018)
6. Skoryk M.O. (2018) “ The institutional essence of corruption”, Ekonomika, finansy, upravlinnia ta pravo: teoretychni pidkhody ta praktychni aspekty rozvytku [Economics, finance, governance and law: theoretical approaches and practical aspects of its development], materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychna konferentsii [матеріали міжнародної науково-практична конференції], Poltava, Ukraine, 23 July, pp.7-8.
7. Ofitsiinyi sait Transparency International (2018) Corruption perceptions index. Retrieved from: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 (Accessed 08 April 2019)
8. Selyuchenko N.Ye., Zayats R.Ya., Zhyvko M.O. (2010), "The essence of corruption and ways of its overcoming", Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, № 1. 2010. Available at: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2010/snysyp.pdf (Accessed 07.04.2019)
9. Nord D. (2000) Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, institutional change and functioning of the economy], Kiev, Fundamentals. 198 p.
10. Pejovich S. (1997) “Law, tradition, and the transition in Eastern Europe”, The Independent Review. Vol. II. no. 2. Р. 243–254. Available at: http://www.independent.org/pdf/tir/tir_02_2_pejovich.pdf (Accessed 15.04. 2019)
11. Stoiko O.M. (2016) Transformatsiia politychnykh instytutiv u suchasnykh perekhidnykh suspilstvakh [Transformation of Political Institutions in Modern Transitional Societies]. Kyiv: Logos. 416 p.
12. Matselyukh N.P., Maksymenko I.A., Martynenko V.V., Telischuk M.M. and others (2015), Ekonomichna teoriia v systemi naukovykh ekonomichnykh znan [Economic Theory in the System of Scientific Economic Knowledge], Publishing House "Center of Educational Literature", Kyiv, Ukraine.
13. Skoryk M. (2019), “Theoretical aspects of the transformation of the institute of corruption in Eastern Europe”. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5. no. 1, pp. 201-206.
14. Myhnenko A.M. Rusnak O. V., Mudrov A. M. and others (2013), Zapobihannia ta protydiia koruptsii, [Prevention and Counteraction of Corruption], 4th ed, DNNU Academy of Financial Management, Kyiv, Ukraine.
15. The Bleyzer Foundation (2016) Corruption in Ukraine and Recommendations. Available at: http://www.bleyzerfoundation.org/files/tbf_reports/Corruption%20in%20Ukraine%202016.pdf (Accessed 01 August 2018)
16. Voloshenko A.V. (2018), “ Corruption of the system: State regulatory imperatives of counteraction”, Efektyvna ekonomika, [Online] vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2018/39.pdf (Accessed 10.04.2019)
17. Ofitsiinyi sait corrupt. ua. (2018) “Five countries that have curbed corruption”, available at: http://corruptua.org/2013/04/p-yat-krayin-shho-priborkali-koruptsiyu/ (Accessed 15 April 2018)
18. Research report. (2018) “Ukraine’s fight against corruption: the economic front economic assessment of anticorruption measures implemented 2014-2018”, Kyiv. available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2018/Anticorruption_%20Report_Ukr_.pdf (Accessed 15 April 2018)

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7293

Відомості про авторів

М. О. Скорик

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України

M. О. Skoryk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-3291-706X

Як цитувати статтю

Скорик М. О. Теоретичні аспекти інституту корупції в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7000 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.49

Skoryk, M. О. (2019), “Theoretical aspects of the institute of corruption in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7000 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.