EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ АВІАРЕМОНТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
А. О. Калиновський, В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська, Л. В. Лучит

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.50

УДК: 629.73.083:338.47-044.3(477)

А. О. Калиновський, В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська, Л. В. Лучит

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ АВІАРЕМОНТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

У статті встановлено, що програма технічного обслуговування та відновлення авіаційної техніки (АТ) складається на сьогоднішній день кожним експлуатантом індивідуально з врахуванням рекомендацій виробника АТ, авіаційної адміністрації країни базування АТ, а також зібраних даних щодо технічного стану АТ. Логіка, на якій побудовано прийняття рішень про необхідність проведення тих чи інших робіт, базується на стандартах MSG-3. Встановлено що, обслуговування сучасного літака відбувається за «технічним станом», що дозволяє зменшити витрати та час на проведення технічного обслуговування та відновлення АТ. Проте, важливим фактором економічної ефективності є збереження належного рівня безпеки польотів. Для досягнення балансу між витратами на технічне обслуговування та відновлення й безпекою польотів провідні світові авіакомпанії спільно з авіаремонтними підприємствами збирають та обробляють всю можливу інформацію про технічний стан АТ. Показано що, розвиток технологій збору та оброблення даних дозволяє щорічно збільшувати обсяги інформації про технічний стан АТ, що обробляється. Таким чином, ефективність роботи інформаційної системи по збору та обробці інформації безпосередньо впливає на економічну ефективність відновлення авіаційної техніки. Також у статті представлено пропозиції щодо вдосконалення системи економічного оцінювання інформаційної складової діяльності авіаремонтних підприємств, яка складається з трьох напрямів групування показників, а саме: групи показників властивостей інформації в діючій системі, групи показників технічного оснащення та кадрового забезпечення інформаційної системи та групи показників, що відображають ефекти від функціонування інформаційної системи. Запропоновано кожну з цих груп сформувати з показників, які є найбільш репрезентативними та якнайкраще відображають особливості економічної ефективності відновлення АТ. За допомогою аналізування запропонованих показників пропонується визначити особливості розвитку та функціонування інформаційних систем досліджуваних авіаремонтних підприємств. Характерними ознаками інформаційної системи управління відновленням АТ є те, що вона задіяна у всіх сферах діяльності авіаремонтних підприємств. Також пропонована інформаційна система дозволяє підвищити якість інформації, якою оперує менеджмент підприємства. Покращуються процеси оброблення та зберігання інформації.

Ключові слова: авіаційна техніка; відновлення; авіаремонтні підприємства; економічна ефективність; інформаційна система.

Література

1. Eggenberg, N., Salani, M. and Bierlaire, M., (2010), Constraint-specific recovery network for solving airline recovery problems, Computers & Operations Research, 37 (6), pp. 1014–1026.
2. Papakostas, N., Papachatzakis, P., Xanthakis, V., Mourtzis, D. and Chryssolouris, G., (2010), An approach to operational aircraft maintenance planning, Decision Support Systems, 48 (4), pp. 604-612.
3. Moubray, J., (1997), Reliability Centered Maintenance, Oxford: Butterworth-Heinemann.
4. Чекрыжев Н.В. Основы технического обслуживания воздушных судов. – Самара: Изд-во СГАУ, 2015. – 84 c.
5. Державна Служба Статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html
6. Kalynovskyy, A. and Poplavska, Z., (2016), Economic problems of aircraft equipment recovery. «Econtechmod. An international quarterly journal», 05(1), p.89-96.
7. Software Advice, (2018), Aviation MRO Software [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.softwareadvice.com/cmms/aviation-maintenance-comparison

A. Kalynovskyy, V. Holomovzyy, N. Kalynovska, L. Luchyt

DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPONENT OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF AIRCRAFT RESTORATION BY AIRCRAFT REPAIR ENTERPRISES

Summary

The article establishes that the program of maintenance and restoration of aircraft is currently developed by each operator individually, taking into account the recommendations of the its manufacturer, the aviation administration of the country where aircraft is located, as well as the collected data on the technical condition of the aircraft. The logic on which decisions are made about the need to carry out certain works, is based on MSG-3 standards. It is established that maintenance of a modern aircraft takes place according to a "technical condition", which allows to reduce costs and time for maintenance and aircraft restoration. However, maintaining an adequate level of flight safety is an important factor in economic efficiency. In order to achieve a balance between the costs of maintenance and restoration and flight safety, the world's leading airlines, together with aircraft repair enterprises, collect and process all possible information on the technical state of the aircraft.It is shown that the development of technologies for data collection and processing permits an increase in the volume of information on the technical state of the aircaft. Thus, the effectiveness of the information system for the collection and processing of information directly affects the economic efficiency of aircraft restoration.Also, the article presents proposals for improving the system of economic evaluation of the information component of aircraft repair enterprises activity, which consists of three directions of grouping indicators, namely: groups of indicators of information properties in the operating system, groups of indicators of technical equipment and staffing of the information system and groups of indicators reflecting effects of the functioning of the information system. It is suggested to form each of these groups with the indicators that are the most representative and reflect the peculiarities of the economic efficiency of the aircraft restoration. By analyzing the mentioned indicators, it is proposed to determine the peculiarities of the development and operation of information systems of the investigated aircraft repair enterprises. Characteristic feature of the information management system for the aircraft restoration is its involvement in all areas of aircraft repair entersprises activities. Also, the proposed information system allows to increase the quality of information used by the management of the enterprise. The processes of processing and storing information are improved.

Keywords: aircraft; restoration; aircraft repair enterprises; economic efficiency; information system.

References

1. Eggenberg, N., Salani, M. and Bierlaire, M., (2010), Constraint-specific recovery network for solving airline recovery problems, Computers & Operations Research, 37 (6), pp. 1014–1026.
2. Papakostas, N., Papachatzakis, P., Xanthakis, V., Mourtzis, D. and Chryssolouris, G., (2010), An approach to operational aircraft maintenance planning, Decision Support Systems, 48 (4), pp. 604-612.
3. Moubray, J., (1997), Reliability Centered Maintenance, Oxford: Butterworth-Heinemann.
4. Chekryzhev, N.V., (2015), Fundamentals of aircraft maintenance. Samara: SGAU publishing house.
5. State Statistics Service of Ukraine [Online], available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html (Accessed 15 Apr 2019).
6. Kalynovskyy, A. and Poplavska, Z., (2016), Economic problems of aircraft equipment recovery. «Econtechmod. An international quarterly journal», 05(1), p.89-96.
7. Software Advice, (2018), Aviation MRO Software [Online], available at: http://www.softwareadvice.com/cmms/aviation-maintenance-comparison/ (Accessed 15 Apr 2019).

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7079

Відомості про авторів

А. О. Калиновський

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

A. Kalynovskyy

PhD in Economics, Assistant professor, Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National Univesity

ORCID:

0000-0001-7927-3033


В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

V. Holomovzyy

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National Univesity

ORCID:

0000-0001-7898-3420


Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

N. Kalynovska

Senior Lecturer, Department of Management and International Business,Lviv Polytechnic National Univesity

ORCID:

0000-0002-7125-8039


Л. В. Лучит

старший викладач кафедри іноземних мов,Національний університет «Львівська політехніка»

L. Luchyt

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-3550-4500

Як цитувати статтю

Калиновський А. О., Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л., Лучит Л. В. Розвиток інформаційної складової підвищення економічної ефективності відновлення авіаційної техніки авіаремонтними підприємствами. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7001 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.50

Kalynovskyy, A., Holomovzyy, V., Kalynovska, N. and Luchyt, L. (2019), “Development of information component of increasing the economic efficiency of aircraft restoration by aircraft repair enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7001 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.