EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Д. В. Щукін

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.158

УДК: 330.1

Д. В. Щукін

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Мета. Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування принципів діагностики, розробка методологічних засад оцінки ефективності стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства, як елемента системи стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства.
Методика дослідження. В процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення – для дослідження теоретичних підходів до моніторингу ефективності управлінських процесів на підприємстві; системний підхід – для обґрунтування методологічних засад комплексної оцінки ефективності стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства, її переваг та особливостей; метод систематизації – для визначення нефінансових показників оцінки ефективності стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства.
Результати. Обґрунтовано сутність та загальні положення комплексної оцінки ефективності стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства. Визначено основні її особливості та переваги на відміну від інших.
Наукова новизна полягає у розробці методологічних засад комплексної оцінки ефективності стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства.
Практична значущість. Отримані результати дослідження направлені на своєчасне розпізнавання ризиків та загроз, симптомів, факторів та причин кризових явищ в діяльності промислового підприємства, експертне оцінювання ефективності стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства. Вони можуть бути використані для оцінки антикризових заходів та перспектив розвитку об’єкта управління – промислового підприємства.

Ключові слова: ідентифікація; інтегральний показник; фінансовий; нефінансовий; критерії; ефективність; стратегічне антикризове управління; промислове підприємство.

Література

1. Дубинская Е.С. Анализ современных моделей и методик прогнозирования кризисного состояния предприятия. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2009. № 2 (16). С. 84–89.
2. Погребняк А. Ю. Напрями удосконалення методичних підходів до оцінки ефективність механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Випуск 7. Частина 3. С. 162-167.
3. Пономаренко Т.В. Систематизація підходів до оцінювання економічної стійкості підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 16. Частина 3. С. 43-47.
4. Редченко К.І. Концепція раннього попередження у сучасних системах управлінського контролю. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Економіка”. 2015. № 1 (3). С. 212-217.
5. Рязаєва Т.Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 3. Т. 1. С. 177–181.
6. Aziz M., H. Dar, Predicting corporate bankruptcy – where we stand? Corporate Governance Journal. 2006. Vol. 6, No. 1. P. 18–33.

D. V. Shchukin

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF EVALUATION OF EFFICIENCY STRATEGIC ANTI-CRISIS MANAGEMENT ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

Purpose. The purpose of the article is theoretical and methodological substantiation of the principles of diagnostics, development of methodological principles for assessing the effectiveness of strategic anti-crisis management activities of the industrial enterprise as an element of the system of strategic anti-crisis management of the activity of the industrial enterprise.
Methodology of research. In the process of research used: general scientific methods, in particular: methods of theoretical generalization - to study the theoretical approaches to monitoring the effectiveness of management processes in the enterprise; systematic approach - to substantiate the methodological principles of a comprehensive assessment of the effectiveness of strategic anti-crisis management of the activity of an industrial enterprise, its advantages and features; systematization method - for the definition of non-financial indicators for assessing the effectiveness of strategic anti-crisis management of the industrial enterprise.
Findings. The essence and general provisions of the complex evaluation of the effectiveness of strategic anti-crisis management of the industrial enterprise activity are substantiated. Identified its main features and advantages unlike others.
Originality consists in the development of methodological foundations for a comprehensive assessment of the effectiveness of strategic anti-crisis management activities of an industrial enterprise.
Practical value. The obtained results of the research are aimed at timely recognition of risks and threats, symptoms, factors and causes of crisis phenomena in the activity of industrial enterprises, expert evaluation of the effectiveness of strategic crisis management of the activity of an industrial enterprise. They can be used to assess the anti-crisis measures and the prospects for the development of the management object - the industrial enterprise.

Keywords: identification; integral indicator; financial; non-financial; criteria; efficiency; strategic crisis management; industrial enterprise.

References

1. Dubinskaya E.S. Analysis of modern models and methods of forecasting the crisis state of the enterprise. Visnyk Donbaskoyi derzhavnoyi mashynobudivnoyi akademiyi. 2009. No. 2 (16). P. 84-89.
2. Pogrebnyak A. Y. Directions of improvement of methodical approaches to the estimation of the effectiveness of the mechanism of crisis management in machine-building enterprises. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky». Issue 7. Part 3. P. 162-167.
3. Ponomarenko T.V. Systematization of approaches to the assessment of economic viability of the enterprise. Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky». 2016. Vol. 16. Part 3. P. 43-47.
4. Redchenko K.I. Concept of early warning in modern systems of managerial control. Naukovyy visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriya “Ekonomika”. 2015. No. 1 (3). P. 212-217.
5. Ryazaeva T.G. Foreign methods for determining the probability of a bankruptcy of an enterprise. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. - 2010. No. 3. T. 1. P. 177-181.
6. Aziz M., H. Dar, Predicting Corporate Bankruptcy - Where Do We Stand? Corporate Governance Journal. 2006. Vol. 6, No. 1. P. 18-33.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 342

Відомості про авторів

Д. В. Щукін

здобувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи,Міжрегіональна академія управління персоналом

D. V. Shchukin

Як цитувати статтю

Щукін Д. В. Методологічні засади оцінки ефективності стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7002 (дата звернення: 26.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.158

Shchukin, D. V. (2018), “Methodological principles of evaluation of efficiency strategic anti-crisis management activity of industrial enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7002 (Accessed 26 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.158

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.