EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ШКІЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН ТА БІХЕВІОРИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
О. М. Овдіюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.51

УДК: 658.001

О. М. Овдіюк

ВПЛИВ ШКІЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН ТА БІХЕВІОРИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Анотація

У статті досліджено особливості формування теорії управлінських рішень під впливом шкіл адміністративного управління (1820-1950 рр.), а саме таких її представників, як А. Файоль, Г.Форд ІІ, Г. Саймон, Р. Саєрта та Дж. Марча. Розглянуто подальший вплив на становлення ключових аспектів теорії управлінських рішень школи людських відносин (1930-1950 рр.) та вклад ярких представників того періоду, а саме Ч. Барнард, Дж. Томпсон, В. Браун, Е. Джевекс, Л. Аллен, та школи біхевіоризму та їх представників К. Мацусіти, Г. Мінцберга, Ф. Дунаєвського.
Здобутками школи людських відносин в частині теорії управлінських рішень є наступні позиції, зокрема сформовані 14 принципів менеджменту А.Файолем, стали підґрунтям для класифікації видів управлінських рішень. Генрі Форд ІІ сформував нормативну теорію прийняття рішень, яка базувалася на достатньому рівні інформованості в тій сфері, де вона буде застосовуватися. Г. Саймоном було запропоновано комплексно підходити до трактування і визначення таких понять, як «прийняття рішення» та «дія»; визначено поняття рішення, яке базується на таких категоріях, як фактовий, ціннісний та етичний; визначено сутність поняття «раціональність» прийняття управлінських рішень. Саєрт Р. та Марч. Дж. провели ідентифікацію середовища прийняття управлінських рішень, а саме в частині середовища невизначеності, яке існує в умовах недостатньої поінформованості.
Неоціненним вкладом школи людських відносин є зростання ролі людського фактору, як суб’єкта прийняття управлінських рішень (К. Мацусіта). Г. Мінцберг наголошував на ролі менеджера в ухваленні управлінських рішень на будь-якому рівні та розширенні його повноважень при прийнятті стратегічно важливих рішень. Було встановлено, що ключем до прийняття ефективних управлінських рішень є розуміння суті всіх процесів, які відбуваються в середовищі бізнесу – від ролі менеджера на підприємстві до взаємодії підприємства та суспільства в цілому.
Представник школи біхевіоризму Ф. Дунаєвський наголошував на приділенні уваги навчанню керівного складу науці менеджменту; вивчалась психологічна сторона суб’єкта прийняття управлінських рішень, сукупність цих факторів сприяли прийняттю ефективних управлінських рішень, направлених на досягнення організаційних цілей та стратегії підприємства в цілому.

Ключові слова: управлінські рішення; школа адміністративного управління; школи людських відносин та біхевіоризму; класифікація; раціональність; середовище невизначеності.

Література

1. Мескон М., Альбер М., Хедоурі Ф. Основы менеджмента,3-е издание: Пер.с англ. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2006. – 672 с.
2. Дункан Д. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер.с англ. – М.: Дело, 1996, – 272 с.
3. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – XVIII, 347 с. – (Серия “Менеджмент для лидера”)
4. Калюжна Н.Г. Еволюціонування організаційних теорій в контексті дослідження системи управління організацією [Електронний ресурс] – режим доступу http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65126/18 Kaluzhina.pdf?sequence=1.
5. Коттер Дж. Лидерство Мацуситы: Уроки выдающегося предпринимателя ХХ века/ Джон Коттер; Пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 254 с.
6. Мінцберг Г. Анатомія менеджменту. Ефективний спосіб керування компанією / пер. с англ. Роман Корнута. – К.: Наш формат, 2018. – 400 с.
7. Овчиннікова Т.В. Еволюція менеджменту в українській економічній думці, як пошук ефективних методів управління людською діяльністю. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2006. – № 570: Менеджмент та підприємство в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 47–52.
8. Саймон Г.А. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції. Пер. з англ. вид. – Вид. переробл. і допов. числен. заув. авт. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.
9. Терентьев Н.Ю. Определение и классификация решений / Н.Ю. Терентьев // Проблемы учета и финансов. – 2013. – № 4(12). – С. 80-83.
10. Мала Н. Т. Іститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”. Управлінські рішення: класифікація та процес прийняття [Електронний ресурс] – режим доступу http://vlp.com.ua/files/04_31.pdf.
11. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / [Ю.Є. Петруня, Б.В. Літовченко, Т.О. Пасічник та ін.]; за ред.Ю.Є. Петруні, [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Дніпропетровск: Університет митної справи та фінансів. – 2015. – 209 с.

O. M. Ovdiuk

THE INFLUENCE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SCHOOLS, HUMAN RELATIONS AND BIHEVIORISM ON THE FORMATION OF MANAGEMENT SOLUTIONS THEORY

Summary

The author of the article researches the peculiarities of the formation managerial decisions theory under the influence of administrative management schools (1820-1950's), namely, such representatives as A. Fayol, G.Ford II, G. Simon, R.Seert and J.March. Further influence on the formation of key aspects of managerial decisions theory of the school of human relations (1930-1950 biennium) and the contribution of bright representatives of that period, namely C. Barnard, J. Thompson, V. Brown, E. Jeeves, L. Allen, as well as schools of behaviorism and their representatives such as K. Matsushita, G. Mintzberg, F. Dunaevsky were under analysis.
The achievements of human relations school in the part of managerial decisions theory formed by A. Fayyol the 14 principles of management, became the basis for the classification of the types of managerial decisions. Henry Ford II formed a normative decision making theory based on an adequate level of awareness in the area where it will be applied. G. Simon offered a comprehensive approach to the interpretation and definition of such concepts as "decision-making" and "action"; the concept of a decision based on such categories as fact, value and ethics; the essence of the concept of "rationality" of making managerial decisions. Saert R. and Marche. J. carried out an identification of the medium for making management decisions, namely, in the part of the medium of uncertainty, which exists in conditions of lack of awareness.
Invaluable contribution of the school of human relations was the growth of the role of human factor, as the subject of managerial decisions making (K. Matsushita). G. Mintzberg emphasized the role of a manager in managerial decisions making at any level and expanding his powers in making strategically important decisions. The author found out that the key to making effective management decisions is to understand the essence of all the processes that occur in the business madium – from the role of manager to the enterprise up to the interaction of the enterprise and society as a whole.
F. Dunaevsky, a representative of the behaviorism school, emphasized the importance of teaching leadership in management science; studied the psychological side of the subject of managerial decisions making, the combination of these factors contributed to the effective management decisions making aimed at achieving organization’s goals and strategies of the enterprise as a whole.

Keywords: administrative decisions; school of administrative management; school of human relations and behaviorism; classification; rationality; medium of uncertainty.

References

1. Meskon, M. Al'ber, M. and Hedourі F. (2006), Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management], 3rd. ed., OOO “I.D. Vil'jams”, Moscow, Russia, P. 672.
2. Dunkan, D. (1996), Osnovopolagajushhie idei v menedzhmente. Uroki osnovopolozhnikov menedzhmenta i upravlencheskoj praktiki [Fundamental ideas in management. The lessons of the founders of management and management practices], Delo, Moscow, Russia, P. 272.
3. Krejner, S. (2002), Kljuchevye idei menedzhmenta [], INFRA-M, XVIII, Moscow, Russia, P. 347 – (Serija “Menedzhment dlja lidera”)
4. Kaliuzhna, N.H. "Evolution of organizational theories in the context of the study of the organization management system", [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/65126/18 Kaluzhina.pdf?sequence=1.
5. Kotter, Dzh. (2015), Liderstvo Macusity: Uroki vydajushhegosja predprinimatelja XX veka [Matsushita Leadership: Lessons from an Eminent Entrepreneur of the Twentieth Century], 5th ed., Al'pina Pablisher, Moscow, Russia, P. 254.
6. Mintsberh, H. (2018), Anatomiia menedzhmentu. Efektyvnyi sposib keruvannia kompaniieiu [Anatomy of management. An effective way to manage the company], Nash format, Kyiv, Ukraine, P. 400.
7. Ovchynnikova, T.V. (2006), "The evolution of management in Ukrainian economic thought, as the search for effective methods for managing human activity", Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”: Menedzhment ta pidpryiemstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 570, pp. 47–52.
8. Saimon, H.A. (2001), Administratyvna povedinka: Doslidzhennia protsesiv pryiniattia rishen v orhanizatsiiakh, shcho vykonuiut administratyvni funktsii [Administrative behavior: Investigation of decision-making processes in organizations that perform administrative functions], ArtEk, Kyiv, Ukraine, P. 392.
9. Terent'ev, N.Ju. (2013), "Definition and classification of solutions", Problemy ucheta i finansov, vol. 4(12), pp. 80-83.
10. Mala, N. T. "Controls: Classification of the process of acceptance", [Online], available at: http://vlp.com.ua/files/04_31.pdf.
11. Petrunia, Yu.Ye. Litovchenko, B.V. Pasichnyk, T.O. and others (2015), Pryiniattia upravlinskykh rishen: navchalnyi posibnyk [Adoption of managerial decisions: a manual], 3rd ed., Universytet mytnoi spravy ta finansiv, Dnipropetrovsk, P. 209.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7594

Відомості про авторів

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент,Житомирський національний агроекологічний університет

O. M. Ovdiuk

Phd, associate professorZhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0001-9782-1750

Як цитувати статтю

Овдіюк О. М. Вплив шкіл адміністративного управління, людських відносин та біхевіоризму на формування теорії управлінських рішень. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7003 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.51

Ovdiuk, O. M. (2019), “The influence of administrative management schools, human relations and biheviorism on the formation of management solutions theory”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7003 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.