EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ
Л. М. Алавердян, О. В. Романенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.53

УДК: 339.5

Л. М. Алавердян, О. В. Романенко

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ

Анотація

В статті показано сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу, зокрема Росією в умовах гібридної війни, країнами організаційного об’єднання Європейський Союз та Туреччиною. Проаналізовано основні економічні показники під дією різних соціально-економічних та політичних чинників, що відображають розвиток вітчизняної зовнішньої торгівлі в розрізі географічної та товарної структури експорту та імпорту.
Визначено, що у високо розвинутих країн експорт, як правило, перевищує імпорт, а в Україні останніми роками спостерігається обернена ситуація, що свідчить про відсутність більшості товарів на вітчизняному ринку, необхідних для забезпечення потреб населення, а розвиток української економіки на сьогодні спрямований на скорочення високотехнологічних виробництв і орієнтацію на випуск сировини для її переробки за кордоном.
Показано, що досить сприятливою для української зовнішньої торгівлі на сьогодні є міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією, продовольством та продукцією машинобудування через що Україна розширює зовнішньо-торгівельні відносини з іншими країнами. Але цей напрям не забезпечує відповідного зростання валютних надходжень в Україну через коливання світових цін на такі товари та сировинний характер експорту продукції з низькою доданою вартістю.
Виявлено світові тенденції впливу американсько-китайського конфлікту на зовнішньоекономічну діяльність України. Зазначено ключові зовнішні ризики для української економіки на найближчу перспективу, серед яких найбільш ймовірними є дефіцит зовнішнього фінансування, посилення загроз національній безпеці, звуження можливостей доступу України до міжнародних ринків капіталу, збереження низьких цін на світових сировинних ринках і звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію.
Розглянуто проблеми переорієнтації українського експорту продукції в Росію на інші географічні ринки, основними серед яких зазначено залучення додаткових фінансових, матеріальних, кадрових, інформаційних ресурсів та часу. Розроблено пропозиції в сфері зовнішньої торгівлі України щодо забезпечення зміцнення економіки країни з урахуванням глобальних викликів.

Ключові слова: зовнішня торгівля; експорт; імпорт; географічна структура; товарна структура.

Література

1. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Кубів озвучив економічні показники України у 2018 [Електронний ресурс] / Економічна правда. – Новини від 27.12.2018. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/27/643919/.
3. Економічний аналіз і актуальні тенденції: прогноз на 2018-2020 роки [Електронний ресурс] / Міжнародний центр перспективних досліджень. - 2018. – Режим доступу: http://icps.com.ua/schomisyachnyy-byuleten-ekonomichnyy-analiz-i-aktualni-tendentsiyi-prohnoz-na-2018-2020-roky-hruden-osnovni-ekonomichni-pokaznyky/
4. Торгівля України з Росією знову зростає: в чому причини [Електронний ресурс] / Cьогодні. – Новини від 11.01.2019. – Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/pochemu-torgovlya-s-rossiey-snova-rastet-1204663.html.
5. Про СОТ [Електронний ресурс] / Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. – Режим доступу: https://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/wto/about.
6. Global steel demand continues its broad recovery [Електронний ресурс] / World Steel Association. – news from 17.04.2018. – Режим доступу: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2018/worldsteel-short-range-outlook-april-2018.html.
7. Макарчук, І. М. Оцінка сучасного стану та актуальні загрози економічній безпеці в Україні / І.М. Макарчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”. - 2015. – Том 21. – № 1. – С. 83-89.
8. Кулицький С. Зовнішня торгівля України: стан, проблеми й перспективи / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. – 2018. – № 10. – С. 39–52.
9. Кулицький С. Сучасний етап розвитку оборонно-промислового комплексу і виробництва продукції подвійного призначення в Україні / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. - 2018. - № 5. С. 54–69.
10. Панченко Ю. Трамп оголосив війну СОТ: чим ризикує Україна [Електронний ресурс] / Ю. Панченко // Європейська правда. – 2017. - Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/10/7072066).

Liudmyla Alaverdian, Olesia Romanenko

MODERN REALITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE WITH OTHER COUNTRIES OF THE WORLD

Summary

The article shows the current state of Ukraine’s foreign trade with other countries of the world, including Russia in the context of a hybrid war, the countries of the European Union and Turkey. The main economic indicators are analyzed under the influence of various socio-economic and political factors that reflect the development of domestic foreign trade in the context of the geographical and commodity structure of exports and imports.
It has been determined that in highly developed countries, exports tend to exceed imports, while in Ukraine in recent years the situation is reversed, which indicates the absence of most goods on the domestic market that are needed to meet the needs of the population, and the development of the Ukrainian economy today is aimed at reducing high-tech production and orientation to the production of raw materials for its processing abroad.
It is shown that today the international trade in agricultural products, food and engineering products is quite favorable for Ukrainian foreign trade, which is why Ukraine is expanding its foreign trade relations with other countries. But this direction does not provide a corresponding increase in foreign exchange earnings to Ukraine due to fluctuations in world prices for such goods and the raw material nature of exports of products with low value added.
The world tendencies of influence of the American-Chinese conflict on the foreign economic activity of Ukraine are revealed. The main external risks for the Ukrainian economy in the near future are identified, among which the most likely are the lack of external financing, the growth of threats to national security, the restriction of Ukraine’s access to international capital markets, the persistence of low prices in world commodity markets and narrowing of foreign markets due to high competition .
The problems of reorientation of Ukrainian export of products to Russia into other geographic markets are considered, the main among which is the attraction of additional financial, material, personnel, information resources and time. Proposals in the field of foreign trade of Ukraine have been worked out to ensure the strengthening of the country's economy in the light of global challenges.

Keywords: foreign trade; export; import; geographical structure; commodity structure.

References

1. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed 5 April).
2. Ekonomichna pravda (2018), “Kubiv voiced economic indicators of Ukraine in 2018“, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/27/643919/ (Accessed 5 April).
3. The official site of International Center for Policy Studies (2018), “Economic analysis and current trends: forecast for 2018-2020“, available at: http://icps.com.ua/schomisyachnyy-byuleten-ekonomichnyy-analiz-i-aktualni-tendentsiyi-prohnoz-na-2018-2020-roky-hruden-osnovni-ekonomichni-pokaznyky/ (Accessed 5 April).
4. The official site of newspaper C'ohodni (2019) “Ukraine's trade with Russia is growing again: what's the reason“, available at: https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/pochemu-torgovlya-s-rossiey-snova-rastet-1204663.html (Accessed 7 April).
5. The official site of Permanent Mission of Ukraine to the UN Office and other international organizations in Geneva (2019) “About WTO“, available at: https://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/wto/about (Accessed 15 April).
6. The official site of World Steel Association (2018), “Global steel demand continues its broad recovery“, available at: https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2018/worldsteel-short-range-outlook-april-2018.html (Accessed 15 April).
7. Makarchuk, I. M. (2015), “Assessment of the current state and actual threats to economic security in Ukraine“, Economic analysis: sciences works, Ternopil National Economic University, vol. 21, no. 1, рр. 83-89.
8. Kulyts'kyj, S. (2018), “Foreign Trade of Ukraine: state, problems and prospects“, Ukraina: podii, fakty, komentari, vol. 10, рр. 39–52.
9. Kulyts'kyj, S. (2018), “The modern stage of the development of the defense industrial complex and dual-use production in Ukraine“, Ukraina: podii, fakty, komentari, vol. 5, рр. 54–69.
10. Panchenko, Yu. (2017), “Trump declared war on the WTO: what risks Ukraine is“, Yevropejs'ka pravda, [Online], available at: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/10/7072066) (Accessed 15 April 2019).

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 13682

Відомості про авторів

Л. М. Алавердян

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури

Liudmyla Alaverdian

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0001-9730-1704


О. В. Романенко

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури

Olesia Romanenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0001-5684-6791

Як цитувати статтю

Алавердян Л. М., Романенко О. В. Сучасні реалії та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України з іншими країнами світу. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7005 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.53

Alaverdian, Liudmyla and Romanenko, Olesia (2019), “Modern realities and prospects for development of foreign trade of Ukraine with other countries of the world”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7005 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.