EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
О. О. Любар

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.57

УДК: 657.424.4

О. О. Любар

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

Анотація

У статті розкрито сутність довгострокових інвестицій як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку. Встановлено, що довгостроковими інвестиціями вважаються активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. До довгострокових інвестицій відповідно до потреб бухгалтерського обліку входять довгострокові фінансові інвестиції та капітальні. Встановлено, що всі види інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів здійснюються за рахунок формованих ними інвестиційних ресурсів. Для того щоб здійснити інвестування в якусь область економіки, потрібно мати кошти. Їх називають джерелами фінансування інвестицій. В економічній літературі при аналізі джерел фінансування інвестицій виділено внутрішні та зовнішні джерела інвестування. Досліджено порядок відображення в активі та пасиві Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства довгострокових інвестицій та їх джерел. Розглянуто основні складові організації бухгалтерського обліку довгострокових інвестицій та їх джерел. Ознайомлено з методами оцінки, первинними документами, аналітичним та синтетичним обліком та відображенням у бухгалтерській звітності довгострокових інвестицій та їх джерел фінансування. Автором систематизовано первинні документи виготовлення, придбання, оновлення та модернізації основних засобів на підприємствах аграрної сфери. Відповідна організація документування капітальних інвестицій, нормативне ведення типових форм щодо їх використання, своєчасне визначення ефективності цих вкладень сприятиме позитивному результату в подальшій експлуатації основних засобів сільськогосподарських підприємств. Виявлено, що у «Звіті про фінансовий результат» (Звіті про сукупний дохід) визначається фінансовий результат лише від операційної та всієї звичайної діяльності, тобто відсутнє чітке розмежування витрат і доходів інвестиційної діяльності. Вказано на необхідність вдосконалення облікової політики, робочого плану рахунків, створення системи внутрішнього контролю, що забезпечить ефективність організації бухгалтерського обліку інвестиційних операцій.

Ключові слова: інвестиції; довгострокові інвестиції; інвестиційні ресурси; джерела фінансування; методи оцінки.

Література

1. Лук’яник М. М. Сутність інвестицій як економічної категорії // Вісник Сумського нац. аграрн. ун.-ту Серія: Фінанси і кредит . – 2003. – № 2. – С. 107-110.
2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII (зі змінами і доповненнями).
3. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
4. Смолянська О.Ю. Теоретичні аспекти управління джерелами фінансування інвестиційної діяльності підприємств АПК [Текст] / О.Ю. Смолянська, Ю.В. Смолянський // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2012. – Випуск1 (4). Том 3. – С. 214-219.
5. Здреник В. С. Облік операцій з фінансовими інвестиціями: питання облікової політики / В. С. Здреник, Н. О. Рафальська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 3(24). – С. 182-189.
6. Гордополова Н.В. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі / Н.В. Гордополова // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 78-80.
7. Гортовенко Є.С. Організація та особливості документального оформлення первинного обліку капітальних інвестицій в придбання, виготовлення та оновлення (модернізацію) основних засобів сільськогосподарських підприємств // Є.С. Гортовенко, А.В. Бурковська // «Молодий вчений» − № 12.1 (40). − 2016. − С. 701-705.
8. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009 р. № 390.
9. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ accounting/ item/natsionalni-polozhennya-standarti-bukhgalterskogo-obliku?app_id=24
10. Любар О.О. Теоретичні аспекти обліку фінансових інвестицій та їх раціональна організація на підприємстві / О.О. Любар, І.В. Ковальчук // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун т а і нші ( відп. ред. Н . А. Хрущ). –Хмельницький: ХНУ, 2017. – С. 50 – 53.
11. Правдюк Н.Л. Удосконалення обліку довгострокових фінансових інвестицій / Н.Л. Правдюк, І.В. Ковальчук // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. / редкол.: О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2018. – С.384-385.

O. O. Liubar

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF LONG-TERM INVESTMENTS AND SOURCES OF THEIR FINANCING

Summary

The essence of long-term investments is described in the article as an economic category and object of accounting. Found that long-term investments are considered assets held now in order to increase income (interest, dividends, etc.), the rising cost of capital or other benefits for the investor. Long-term investments in accordance with the needs of accounting include long-term financial investments and capital. It is established that all types of investment activity of economic entities are carried out at the expense of their investment resources. In order to make investments in a particular area of the economy, it is necessary to have funds. They are called sources of investment financing. When analyzing the sources of investment financing, the internal and external sources of investment have been identified in the economic literature. The order of reflection of the long-term investments and their sources in the assets and liabilities of the Balance Sheet (Statement of financial position) of the enterprise are represented. The main components of accounting of long-term investments and their sources are considered. It is acquainted with the methods of assessment, primary documents, analytical and synthetic accounting and reflection in the accounting records of long-term investments and their financing sources. The author systematized the primary documents for the production, acquisition, updating and modernization of fixed assets at the enterprises of the agrarian sector. The corresponding organization of documenting capital investments, regulatory maintenance of standard forms for their use, timely determination of the effectiveness of these investments will contribute to the positive result in the further exploitation of fixed assets of agricultural enterprises. Revealed that the "statement of financial performance" (statement of comprehensive income) is defined financial results only from operations and all normal activities, there is no real difference between cost and revenue of the investment activities. It is indicated on the need to improve accounting policies, work plan of accounts, creation of internal control system, which will ensure the efficiency of accounting for investment operations.

Keywords: investments; long-term investments; investment resources; sources of financing; valuation methods.

References

1. Lukianyk, M. M. (2003), “Essence of investments as an economic category”, Visnyk Sumskoho nats. ahrarn. un.-tu Seriia: Finansy i kredyt, vol. 2, pp. 107-110.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On investment activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 18 February 2019).
3. Ministry of finance of Ukraine (1999), “Order of the Ministry of Finance of Ukraine “Instruction on the application of the plan of accounting for the accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations””, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 21 February 2019).
4. Smolianska, O.Yu. and Smolianskyi, Yu.V. (2012), “Theoretical aspects of management of sources of financing of investment activity of agroindustrial complex enterprises”, Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 1(4), pp. 214-219.
5. Zdrenyk, V. S. and Rafalska, N. O. (2012), “Accounting for operations with financial investments: issues of accounting policy”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 3(24), pp. 182-189.
6. Hordopolova, N.V. (2011), “Organizational and methodical aspects of accounting for financial investments by the method of participation in capital”, Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats kaf. ekon. analizu i statystyky –Ternopil, no. 9, pp. 78-80.
7. Hortovenko, Ye.S. and Burkovska, A.V. (2016), “Organization and features of documentary registration of primary accounting of capital investments in acquisition, manufacturing and updating (modernization) of fixed assets of agricultural enterprises”, Molodyi vchenyi, vol. 12/1(40), pp. 701-705.
8. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2009), “Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine “Methodical recommendations on the use of registers of journal-order forms of accounting for agricultural enterprises””, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0390555-09 (Accessed 25 February 2019).
9. Ministry of finance of Ukraine (2016), “National provisions (standards) of accounting”, available at: https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/ (Accessed 27 February 2019).
10. Liubar, O.O. and Kovalchuk, I.V. (2017), “Theoretical aspects of accounting of financial investments and their rational organization at the enterprise”, Zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh ta studentiv [Collection of scientific papers of young scientists and students], Finansovi aspekty rozvytku ekonomiky Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [Financial aspects of Ukraine's economy development: theory, methodology, practice], KhNU, Khmelnytskyi, Ukrainian, pp. 50-53.
11. Pravdiuk, N.L. and Kovalchuk, I.V. (2018), “Improvement of the accounting of long-term financial investments”, I Mizhnar. nauk.-prakt. Internet-konf. [the 1st International scientific practical Internet Conference], Implementatsiia innovatsii oblikovo-analitychnoho zabezpechennia staloho rozvytku suchasnoho biznesu [Implementation of innovations in accounting and analytical support for the sustainable development of modern business], Kharkiv State University of Food and Trade, Kharkiv, Ukrainian, pp. 384-385.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7719

Відомості про авторів

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. O. Liubar

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ORCID:

0000-0003-3030-6767

Як цитувати статтю

Любар О. О. Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7009 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.57

Liubar, O. O. (2019), “Organization of accounting of long-term investments and sources of their financing”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7009 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.