EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ РОЗМІРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ ГАЛУЗЕВУ СТРУКТУРУ
О. А. Богданович

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.59

УДК: 631.14.001.76:[631.15:65.011.44]

О. А. Богданович

ВПЛИВ РОЗМІРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ ГАЛУЗЕВУ СТРУКТУРУ

Анотація

Розмір угідь сільськогосподарських підприємств має значний вплив на зміну структури товарної продукції, а значить на галузеву структуру підприємства і на ефективність виробництва сільськогосподарської продукції.
Визначені показники, за якими визначаються розміри підприємств: вартість виробленої продукції, земельна площа, кількість працівників. Показником вартості виробленої продукції не зручно користуватися при порівнянні господарств неоднакової спеціалізації і з різним рівнем інтенсивності незалежно від району розташування, а також для визначення розміру підприємства з точки зору економічної ефективності його виробництва. Для порівняно точної характеристики розмірів господарств користуються показником середньої чисельності працівників за звітний період. Більш стабільним показником розміру підприємства є площа його земельних угідь.
Кількість сільськогосподарських підприємств в Україні постійно скорочується: з малою земельною площею- зменшується, з великою – збільшується, що вказує на те, що і досі тривають процеси укрупнення і банкрутства малих підприємств.
В сільськогосподарському виробництві в залежності від наявних природних та економічних особливостей повинні поєднуватися різні за розмірами господарства, що забезпечить використання внутрішніх резервів. Рекомендовані раціональні розміри господарств в залежності від їх спеціалізації. В нинішній економічній ситуації збільшення розмірів господарств не завжди є ефективною стратегією розвитку аграрних підприємств: більш ефективним є перехід на сучасні технології виробництва продукції. Досліджено вплив розміру угідь на зміну структури товарної продукції сільськогосподарських підприємств Харківської області у 2017 році. Аналіз показав, що зернові і зернобобові культури мають найменшу питому вагу в підприємствах з угіддями меншими 500 га, найбільшу – при угіддях 500 – 1000 га. Питома вага соняшника збільшується зі збільшенням розмірів угідь, цукрові буряки мають найбільшу питому вагу у крупних підприємствах Найвищий рівень рентабельності мають підприємства з площею угідь 2500 – 3000 га.

Ключові слова: угіддя; сільськогосподарські підприємства; товарна продукція; рентабельність; галузева структура.

Література

1. Гуторов А.В. Формування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: дис. канд. екон. наук: 08.00.04. Харківський нац. аграрний. університет с. г. ім. В. В. Докучаєва. Харків, 2011. 387 с.
2. Гуторов А.О. Економічне обґрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика. Харків : «Міськдрук». 2012. 377с.
3. Попов А.С. Сучасний стан і основні тенденції використання земель сільськогосподарського призначення. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". Дніпро: Дніпропетровський державний агро-економічний університет, 2016. № 2,. Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4775.
4. Власенко Т.В. Механізми управління галузевою структурою аграрних підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.004. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2017. 26 с.
5. Яворська Т.І. Диференціація сільського господарства за розміром суб’єкта підприємницької діяльності. Економіка АПК. 2013. №12. С. 71-74.
6. Сільське господарство України в 2017 році. Статистичний збірник. Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.
7. Сільське, лісове та рибне господарство в 2017 році. Статистична інформація. Головне управління статистики у Харківській області. Режим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/silske-lisove-ta-rybne-hospodarstvo-stat.

O. A. Bogdanovich

THE INFLUENCE OF SIZE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THEIR DEVELOPMENT STRUCTURE

Summary

The size of the agricultural land has a significant impact on the change in the structure of commodity products, and hence on the sectoral structure of the enterprise and the efficiency of agricultural production.
There are determined indicators, which determine the size of enterprises: the cost of produced products, land area, the number of employees. Indicator of the cost of manufactured products is not convenient to use when comparing farms of different specialization and with different levels of intensity, regardless of the location of the location, as well as to determine the size of the company in terms of economic efficiency of its production. For a comparatively accurate description of the size of farms used an indicator of the average number of employees for the reporting period. A more stable indicator of the size of the enterprise is the area of its land.
The number of agricultural enterprises in Ukraine is constantly decreasing: with a small land area decreasing, with a large - increasing, indicating that the processes of consolidation and bankruptcy of small enterprises are still ongoing.
In agricultural production, depending on the existing natural and economic characteristics, different size farms should be combined, which will ensure the use of internal reserves. Recommended rational sizes of farms depending on their specialization. In the current economic situation, an increase in the size of farms is not always an effective strategy for the development of agrarian enterprises: the transition to modern production technologies is more effective. The influence of the size of the land on the change of the structure of commodity products of agricultural enterprises of Kharkiv region in 2017 has been researched. The analysis showed that grain and leguminous crops have the smallest share in the enterprises with the lands less than 500 hectares, the largest - in the fields of 500-1000 hectares. The proportion of sunflower seeds increases with increasing size of land, sugar beets have the largest share in large enterprises The highest level of profitability have enterprises with an area of land of 2,500-3,000 hectares.

Keywords: land; agricultural enterprises; commodity products; profitability; branch structure.

References

1. Hutorov, A.V. (2011), “Formation of rational sizes of agricultural enterprises”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and enterprise management (by types of economic activity)”, V.V. Dokuchaiev National University of Kharkiv, Kharkiv, Ukraine.
2. Hutorov, A.O. (2012), Ekonomichne obgruntuvannia ratsional'nykh rozmiriv sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv: teoriia i praktyka [Economic justification of rational sizes of agricultural enterprises: theory and practice], Mis'kdruk, Kharkiv, Ukraine.
3. Popov, A.S. (2016), "Current state and main tendencies of use of agricultural lands", "Efektyvna ekonomika", Dnipro, Dnipropetrovsk State Agrarian University, vol. 2, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4775 (Accessed 10 April 2019).
4. Vlasenko, T.V. (2017), “Mechanisms for managing the sectoral structure of agrarian enterprises”, Ph.D. Thesis, Economics and enterprise management (by types of economic activity), Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Petr Vasilenko, Kharkiv, Ukraine.
5. Yavors'ka, T.I. (2013), “Differentiation of agriculture by the size of the subject of entrepreneurial activity”, Ekonomika APK,. vol. 12, pp. 71-74.
6. State Statistics Service of Ukraine (2017), “Agriculture of Ukraine. Statistical Collection”, available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm (Accessed 10 April 2019).
7. The Main Department of Statistics in the Kharkiv Region (2017), “Agriculture. forestry and fisheries. Statistical information”, available at: http://kh.ukrstat.gov.ua/index.php/silske-lisove-ta-rybne-hospodarstvo-stat (Accessed 10 April 2019).

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 8205

Відомості про авторів

О. А. Богданович

старший викладач кафедри агрологістики та управління ланцюгами постачань,Харківськицй національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

O. A. Bogdanovich

Senior Lecturer of the Department of Agrologistics and Supply Chain Management, Kharkiv National Technical University of Agriculture the name of Petro Vasylenko, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-3690-6029

Як цитувати статтю

Богданович О. А. Вплив розмірів сільськогосподарських підприємств на їх галузеву структуру. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7011 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.59

Bogdanovich, O. A. (2019), “The influence of size of agricultural enterprises on their development structure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7011 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.