EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В. Г. Балан, Л. В. Харитонова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.60

УДК: 659.2

В. Г. Балан, Л. В. Харитонова

СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті розглядається процес вибору та імплементації інформаційної системи в систему управління підприємством. Оскільки даний проект є багатоетапним, досить складним і потребує постійних зусиль, спрямованих на подолання впливу ендогенних та екзогенних факторів, на врахування високого рівня невизначеності на кожному з його етапів, то для підвищення ефективності реалізації цього проекту розроблена стохастична модель на основі W-функцій та теорії замкнутих пото¬кових графів. Даний інструмент дає змогу: у вигляді GERT-сіток наочно й достатньо повно представити всі етапи проекту інтеграції управлінської інформаційної системи в систему менеджменту підприємства; врахувати стохастичну природу як самого процесу впровадження (за рахунок використання ймовірнісних міркувань щодо часу здійснення кожної операції та вірогідності її виконання), так і впливу різноманітних факторів; завчасно визначити можливі проблемні та «вузькі місця» даного процесу, досліджуючи впливи на різні складові процесу впровадження системи ключових факторів успіху та ключових факторів провалу; визначити основні ризики, пов’язані з реалізацією усього проекту та окремих його етапів; завчасно підготувати організаційні зміни (в менеджменті та в організації бізнес-процесів) у зв’язку з упровадженням системи й більш ефективно збалансувати діяльність підрозділів та відповідальних осіб у процесі реалізації проекту; оцінити тривалості етапів впровадження управлінської інформаційної системи (УІС) та всього проекту загалом; визначити ймовірності завершення окремих етапів та отримання результатів у процесі реалізації проекту впровадження УІС; забезпечити оптимальне планування потреби в різноманітних ресурсах на всіх етапах проекту; підвищити рівень та ефективність проектних управлінських рішень як з точки зору їх обґрунтованості, так і з погляду майбутньої реалізації; отримати інформацію про можливості для подальшого вдосконалення усіх підсистем підприємства.

Ключові слова: управлінська інформаційна система; ERP-система; стохастична модель; GERT-сітка; W-функція; теорія замкнутих потокових графів; рівняння Мейсона.

Література

1. Адамик О.В. Інформаційні системи управління підприємством: вибір базових технологій та програмного забезпечення / О.В. Адамик, С.В. Сисюк // Глобальні та національні проблеми економіки, Випуск 14. 2016. С. 891–895.
2. Верескун М.В. Обгрунтування і вибір рішень щодо впровадження інформаційних систем на промислових підприємствах / М.В. Верескун // Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки. Випуск 29, 2015. С. 396–402.
3. Подоляка О.И. Корпоративный менеджмент. Строим народную КИС. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.cfin.ru/itm/kis/wolks_kis.shtml]
4. Полуектова Н.Р. Моделювання механізмів розвитку інформаційних систем управління ресурсами підприємств [Текст] : автореферат дис. ... д-ра екон. наук / Н.Р. Полуектова ; 08.00.11 – мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 36 с.
5. Полуэктова Н.Р. Риски проектов внедрения ERP-систем: проблемы и решения / Н.Р. Полуэктова // Бізнес Інформ, № 6, 2014. С. 118–124.
6. Різніченко Л.В. Досвід упровадження корпоративних інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах / Л.В. Різніченко, Н.В. Ткаченко // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2009 (57). Частина 2. С. 184–189.
7. Святненко В.Ю. Практичні аспекти впровадження інформаційних систем управління на вітчизняних підприємствах / В.Ю. Святненко, І.О. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. Вип. 137. С. 26–30.
8. Філіна С.В. Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності у процесі управління / С.В. Філіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. № 2 (47). 2011.
9. Чер¬ваньов Д.М. Сіткові моделі у менеджменті / Д.М. Черваньов, В.Г. Балан. К.: Нічлава, 2003. 160 с.
10. Alanbay О. ERP selection using expert choice software is AHP [Electronic resource] / О. Alanbay. Honolulu, Hawaii, 8–10 July 2005. Available at: http:ecdeptofbusiness.info/www/files/files _chairman/AlanbayO_ERP Selection.pdf)
11. Bakas O. Holistic ERP selection methodology [Electronic resource] / O. Bakas, A. Romsdal, E. Alfnes // In Proceedings of the 14th International Eur OMA Conference «Managing Operations in an Expanding Europe. 2007. Available at: \www/URL: http://www.sintef-group.com/project/ SMARTLOG/Publikasjoner/ 2007/HOLISTIC%20ERP%20SELECTION%20METHODOLOGY.pdf
12. BSI ERP-система для комплексной автоматизации управления предприятием URL: http://www.bsi-erp.com/ (дата звернення: 11.04.2019).
13. Fryling M. The dynamics of ERP success / M. Fryling // Ph. D. Student Information Science and Policy University at Albany State University of New York, 2010. 196 p.
14. Palmius J. Criteria for measuring and comparing information systems [Electronic resource] / Proceedings of the 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS 2007 // J.Palmius. – Mode of access: http://palmius.com/joel/text/IRIS–30–final.pdf
15. Peslak A. The phases of ERP software implementation and maintenance: A model for predicting preferred ERP use / A. Peslak, G. Subramanian, G. Clayton // Journal of Computer Information Systems. 2008. No 48(2). P. 25–33.

V. G. Balan, L. V. Kharitonova

STOCHASTIC MODELING OF THE PROCESS OF THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM SELECTION AND IMPLEMENTATION ON ENTERPRISE

Summary

The article deals with the process of selection and implementation of the information system in the enterprise management system. Since this project is multi-stage and complex, it requires constant efforts to overcome the impact of endogenous and exogenous factors, taking into account the high level of uncertainty at each of its stages, then a stochastic model based on W-functions and closed flood graphs theory has been developed to improve the effectiveness of this project. This tool makes it possible: to fully represent all stages of the project of integration of the management information system into the management system of the enterprise in the form of GERT-nets obviously and sufficiently; to take into account the stochastic nature as the implementation process itself (due to the use of probabilistic considerations regarding the time of each transaction and the probability of its implementation) and the impact of various factors; to identify in advance the possible problem and «bottlenecks» of this process, examining the impact on the various components of the process of a system implementation of key success factors and key failure factors; to identify the main risks associated with the implementation of the whole project and its individual stages; to prepare organizational changes (changes in management and organization of business processes) in advance in connection with the system introduction and to balance the activities of units and responsible persons in the process of project implementation more effectively; to estimate the stages length of implementation of the management information system (MIS) and the all project as a whole; to determine the probability of completion of individual stages and obtaining results in the realization process of the MIS implementation project; to provide optimal planning of the needs for diverse resources at all stages of the project; to increase the level and efficiency of project management decisions both in terms of their validity and in terms of future implementation; to get information about the possibilities for further improvement of all subsystems of the enterprise.

Keywords: management information system; ERP-system; stochastic model; GERT-net; W-function; closed flow graphs theory; Mason’s equation.

References

1. Adamyk, O.V. and Sysiuk, S.V. (2016), “Enterprise Information Systems: Choice of Basic Technologies and Software”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 14., рр. 891–895.
2. Vereskun, M.V. (2015), “Rationale and choice of solutions for implementation of information systems at industrial enterprises”, Visnyk Pryazovs'koho Derzhavnoho Tekhnichnoho Universytetu, vol. 29, pp. 396–402.
3. Podoliaka, О.І. Corporate management (2003), “Building a national EIC”, available at: https://www.cfin.ru/itm/kis/wolks_kis.shtml (Accessed 15 April 2019).
4. Poluektova, N.R. (2016), “Modeling of the mechanisms of development of information systems of enterprise resource management”, Ph.D. Thesis, Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine.
5. Poluektova, N.R. (2014), “Risks of ERP Implementation Projects: Problems and Solutions”, Biznes Inform, vol. 6, pp. 118–124.
6. Riznichenko, L.V. and Tkachenko, N.V. (2009), ‘Experience in introducing corporate information management systems at domestic enterprises”, Visnyk KDPU imeni Mykhajla Ostrohrads'koho, vol. 4, part 2, pp. 184–189.
7. Sviatnenko, V.Yu. and Netreba, I.O. (2012), “Practical aspects of implementation of information management systems at domestic enterprises”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 137, pp. 26–30.
8. Filina, S.V. (2011), “Corporate Information Systems: Problems of Implementation and Analysis of Efficiency in the Process of Management”, Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 2, p. 47.
9. Chervan'ov, D.M. and Balan, V.H. (2003), Sitkovi modeli u menedzhmenti [Net models in management], K.: Nichlava, p. 160.
10. Alanbay, О. (2005), “ERP selection using expert choice software is AHP”, [Online] vol. 8–10, available at: http://ecdeptofbusiness.info/www/files/files_chairman/AlanbayO_ERP Selection.pdf (Accessed 10 April 2019).
11. Bakas, O., Romsdal, A. and Alfnes, E. (2007), “Holistic ERP selection methodology”, Managing Operations in an Expanding Europe in proceedings of the 14th International Eur OMA Conference, [Online], available at: http://www.sintef-group.com/project/SMARTLOG/Publikasjoner/2007/ HOLISTIC%20ERP% 20SELECTION%20METHODOLOGY.pdf (Accessed 15 April 2019).
12. BSI (2019), “ERP system for integrated automation of enterprise management”, available at: http://bsi-erp.com/ (Accessed 10 April 2019).
13. Fryling, M. (2010), “The dynamics of ERP success”, Ph. D. Student Information Science and Policy University at Albany State University of New York, р. 196.
14. Palmius, J. (2007), “Criteria for measuring and comparing information systems”, Proceedings of the 30th Information Systems Research Seminar in Scandinavia IRIS, [Online], available at: http://www.palmius.com/joel/text/IRIS–30–final.pdf (Accessed 11 April 2019).
15. Peslak, A., Subramanian G. and Clayton, G. (2008), “The phases of ERP software implementation and maintenance: A model for predicting preferred ERP use”, Journal of Computer Information Systems, no. 48(2), pp. 25–33.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7540

Відомості про авторів

В. Г. Балан

кандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. G. Balan

candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor,associate professor of Department of management of innovation and investment,Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1577-0636


Л. В. Харитонова

кандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Національний транспортний університет, м. Київ

L. V. Kharitonova

candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor,associate professor of Department of information systems and technologies,National Transport University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0108-6702

Як цитувати статтю

Балан В. Г., Харитонова Л. В. Стохастичне моделювання процесу вибору та імплементації інформаційної системи управління на підприємстві. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7012 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.60

Balan, V. G. and L. V. Kharitonova (2019), “Stochastic modeling of the process of the management information system selection and implementation on enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7012 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.