EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
О. Л. Руда

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.61

УДК: 336.71

О. Л. Руда

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Анотація

В статті наведено теоретичні матеріали визначення «конкуренції». Оскільки сучасне положення банківської системи України та прогнози її розвитку на найближче майбутнє приводять до усвідомлення актуальності такої характеристики банківської організації як конкурентоспроможність. Дана позиція викликана розумінням того, що багато в чому успішність діяльності комерційного банку зв'язана не тільки зі здатністю грамотно будувати свою внутрішню політику, але й пристосуватися до зовнішніх умов з максимальною для себе користю, передбачати тенденції розвитку ринку й одержувати конкурентні переваги.
Конкурентоспроможність комерційного банку – це можливість здійснення ефективної господарської діяльності та досягнення практичної прибуткової реалізації своїх послуг в умовах конкурентного ринку.
Нами була проведена аналітика діяльності банків на ринку банківських послуг, завдяки якому були виділені проблеми та запропоновані можливі шляхи покращення банківської діяльності.

Ключові слова: конкуренція; ринок банківських послуг; банк; послуги; активи; банківська діяльність; ринкова економіка; прибуток.

Література

1. Oсновнi показники діяльності банків України, за даними Національного банку України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
2. Гірченко Т.Д. Стратегія конкурентоспроможності банків в умо¬вах активізації розвитку ринку банківських послуг / Т.Д. Гір¬ченко // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 122–127.
3. Заруба Ю.О. Конкурентоспроможність комерційного банку / Ю.О. Заруба // Фінанси України. - 2001. - № 2. - С. 22-23.
4. Кльоба Р.Л. Маркетинговий підхід до вдосконалення управ¬ління банківською діяльністю / Р.Л. Кльоба // Наук. вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 19.3. – С. 196–214.
5. Крухмаль О.В. Конкурентоспроможність банку та банківського продукту: фактори впливу та оцінка / О.В. Крухмаль, О.А. Барановська // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.m.nayka.com.ua
6. Мироненко М.Ю. Банки та банківська система:підручник / М.Ю. Мироненко, О.Л. Польова. — Вінниця: ТОВ "Меркьюрі_Поділля", 2017. — 416 с.
7. Огляд банківського сектору - НБУ, Випуск 6, лютий 2018 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64628171
8. Сало І.В. Система управління конкурентоспроможністю банку / І.В. Сало, О.В. Мірошниченко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 5. - С. 279-285.

O. Ruda

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE AND ITS COMPETITIVENESS

Summary

The article presents theoretical materials for the definition of "competition". As the current situation of the banking system of Ukraine and the forecasts of its development in the near future lead to the awareness of the relevance of such a characteristic of the banking organization as competitiveness. This position is due to the understanding that in many respects the success of a commercial bank is related not only to the ability to properly build its internal policies, but also to adapt to external conditions with maximum benefit to themselves, to anticipate trends in market development and to obtain competitive advantages.
The competitiveness of a commercial bank is an opportunity to implement effective economic activity and achieve a practical, profitable implementation of its services in a competitive market.
We conducted an analysis of the banks' activities in the banking services market, which highlighted the problems and proposed possible ways to improve the banking business.
All commercial banks, while developing their development strategy, attracting resources, more favorable terms of placement, fighting for customers, following the reliability and financial stability of their bank, endeavor, ultimately, to increase competitiveness. Such a path of development - increasing competitiveness - is the most reliable way to achieve the main goal of the bank - to maximize profits at an acceptable level of risk. However, despite the fact that such a characteristic of the bank as "competitiveness" comes to the fore, this category is very little attention paid in modern scientific research. At the same time, the problem of ensuring competitiveness is not only at the level of the individual economic entity, but also at the level of the country's economy, is considered by many to be relevant, which solves in order to ensure Ukraine a worthy place in the world economy because in a market economy system competitiveness is one of the key to understand. It concentrates on the economic, scientific and technical, production, organizational and managerial, personnel and other opportunities not only of a separate enterprise or organization, but also of the economy as a whole.

Keywords: competition; banking market; bank; services; assets; banking; market economy; profit.

References

1. Basic indicators of activity of Ukrainian banks, according to the National Bank of Ukraine, available at:http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798 (Accessed 20 April 2019).
2. Hirchenko T.D. (2009) “Strategy of competitiveness of banks in conditions of activation of development of banking services market”, Regional Economics, no 4, pp. 122-127.
3. Zaruba, Yu.O. (2001), “Competitiveness of a commercial bank”, Finansi Ukraini, No. 2, pp. 22—23.
4. Klobo, R.L. (2012) “Marketing Approach to Improving Banking Management”, Scientific Bulletin of the NLTI of Ukraine, vol. 19.3, pp. 196-214.
5. Krukhmal, O.V. “Competitiveness of Bank and Banking Product: Impact Factors and Valuation”, Efektyvna ekonomika, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 19 April 2019).
6. Myronenko, M.Yu. and Pol'ova, O.L. (2017), Banky ta bankivs'ka systema [Banks and the banking system], TOV “Merk'iuri_Podillia”, Vinnytsia, Ukraine.
7. Overview of the banking sector - National bank of Ukraine (2018), vol. 6, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64628171 (Accessed 18 April 2019).
8. Salo, I.V. and Miroshnichenko, O.V. (2012), “Bank Competitiveness Management System”, Aktual'nі problem ekonomіki, no. 5, pp. 279-285.

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 8932

Відомості про авторів

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

ORCID:

0000-0002-3266-7470

Як цитувати статтю

Руда О. Л. Сучасний стан банківської системи України та її конкурентоспроможність. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7013 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.61

Ruda, O. (2019), “The current state of the banking system of Ukraine and its competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7013 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.