EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПІВПРАЦЯ КРАЇН ШОС В МЕЖАХ ПРОЕКТУ «ЕКОНОМІЧНИЙ ПОЯС НА ВЕЛИКОМУ ШОВКОВОМУ ШЛЯХУ»
Т. М. Мірошниченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.62

УДК: 339.9+339.5

Т. М. Мірошниченко

СПІВПРАЦЯ КРАЇН ШОС В МЕЖАХ ПРОЕКТУ «ЕКОНОМІЧНИЙ ПОЯС НА ВЕЛИКОМУ ШОВКОВОМУ ШЛЯХУ»

Анотація

Показано, що ЕПВШШ  не перший проект відродження сухопутного Великого шовкового шляху, запропонований за останні роки. Економічний проект нового Шовкового шляху є продовженням Китайської інтеграційної політики в рамках ШОС. Обґрунтовується, що ЕПВШШ просувається керівництвом КНР як мегапроект посилення своїх геополітичних і геоекономічних позицій на основі поглиблення багатосторонньої і комплексної взаємодії з країнами Євразії. В основу концепції покладено принцип «взаємної вигоди і спільного виграшу». КНР, маючи великі індустріальні, товарні і фінансові можливості, пропонує суміжним державам розширити торгово-економічне співробітництво, завдяки чому вони зможуть отримати для себе користь з економічного розвитку Китаю, а Китай  отримувати вигоду і підтримку від спільного з ними розвитку. Зроблено висновок про те, що китайський «Економічний проект нового Шовкового шляху» дасть новий імпульс розвитку багатосторонніх міжнародних угод у торговому і фінансовому секторі євразійського співробітництва, оскільки націлений на створення нового міжнародно-правового порядку в регіоні, нового простору торгівлі та інвестицій на основі євразійської валютно-фінансової системи розрахунків і фінансування в рамках розширення впливу Китаю через ШОС в азіатському регіоні.

Ключові слова: Економічний проект нового Шовкового шляху; Шанхайська організація співробітництва; торгово-економічне співробітництво; інтеграційне об’єднання.

Література

1. Allison R. Virtual Regionalism, Regional Structures and Regime Security in Central Asia // Central Asian Survey. 2008 (June). Vol. 27. No. 2. P. 185.
2. Jia Q. The Shanghai Cooperation Organization: China’s Experiment in Multilateral Leadership // Eager Eyes Fixed on Eurasia. No. 16–2 / ed. by A. Iwashita. Sapporo : Slavic Research Center, 2007. P. 113–123.
3. Pan G. A New Diplomatic Model : A Chinese Perspective on the Shanghai Cooperation Organization // Washington Journal of Modern China. 2008. Vol. 9. Iss. 1. P. 57–58.
4. Болятко А.В. Проблемы стратегии развития Шанхайской Организации Сотрудничества // Стратегия развития ШОС. М. : ИДВ РАН, 2012. С. 18–32. [Bol’atko A.V. Problemy strategii razvitiya Shankhaiskoy organizazii sotrudnichestva // Strategiya razvitiya ShOS. M. : IDV RAN, 2012. S. 18–32.]
5. Серебрякова Н.В. Шанхайская организация сотрудничества: многосторонний компромисс в Центральной Азии. М. : Инфо, 2011. С. 91. [Serebriakova N.V. Shankhaiskaya organizaziya sotrudnichestva: mnogostoronniy kompromiss v Zentralnoi Azii. M. : Info, 2011. S. 91.]
6. Великая шелковая полоса и Евразийский союз [Електронний ресурс]. URL : www/news.putcorg/news/velikaja _shjolkovaja_polosa_i_evrazijskij_sojuz/2014-04-22-1703 (дата звернення 22.09.2018).
7. Китай выдвинул собственную программу переустройства Азии [Електронний ресурс]. URL: www.szef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/proect/416-china-and-its-role-in-a-new-world-order/ (дата звернення 2.03.2019).
8. Довгаль О. А Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відносинах у процесі глобалізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра економ. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія». Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. 35 с.
9. Довгаль О. А., Довгаль Г. В. Міжнародний технологічний поділ праці як синергетичний ефект глобалізації // Академічний огляд. 2008. № 2. С. 94-98.
10. Сыроежкин К. Концепция формирования «Экономического пояса на Шелковом пути»: Проблемы и перспективы [Електронний ресурс]. URL: //www.ipp.kg/ru/news/2768/ (дата звернення 5.10.2018).
11. IX Форум ШОС: «Современные вызовы экономическому развитию региона» (июнь 2014 г.) [Електронний ресурс]. URL: www//nisi.kg/uploads/jornal/Сборник%020ШОС- Final.pdf (дата звернення 22.02.2019).
12. Дергачев В. Кто будет владеть Евразией? Суперпроект века [Електронний ресурс]. URL: /www.dergachev.ru/analit/The_Great_Silk_Road/ (дата звернення 5.10.2018).

Tetiana Miroshnychenko

COOPERATION OF SCO COUNTRIES IN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT “ECONOMIC BELT ON THE GREAT SILK ROAD”

Summary

It has been shown that Economic Belt of the Great Silk Road (ЕВGSR) is not the first project of the revival of the Great Silk Road, proposed in recent years. An economic project of the new Silk Road is a continuation of China's integration policy within the framework of the SCO. It is substantiated that ЕВGSR is being promoted by the leadership of the China as a megaproject to strengthen its geopolitical and geo-economic positions on the basis of deepening multilateral and integrated cooperation with Eurasian countries. The basis of the concept is the principle of "mutual benefit and joint win". With great industrial, commodity and financial capabilities, the PRC offers the neighboring countries the opportunity to expand their trade and economic cooperation, thereby enabling them to benefit from the economic development of China, and China - to benefit from and support for their joint development. The Chinese "silk" initiative relies heavily on the already established economic base of cooperation with the Central Asian countries in previous years. In the foreseeable future, China, which has huge investment potential, will take on an even more important role in the economic development of the SCO countries by continuing to provide large amounts of finance and implementing planned large-scale projects. At the same time, the joint construction and construction, based on the huge financial capabilities of the People's Republic of China new transport communications and objects of logistics in the territory of the Central Asian states promises serious benefits. The transport corridor connecting the Baltic Sea with the Pacific Ocean and Central Asia with the Indian Ocean and the Persian Gulf will increase the transport connectivity of the SCO space, will allow the economy and trade of partners with each other and with third countries to be fully realized, to realize the transit potential as fully as possible. and, accordingly, increase revenues from exports of transport services. It is concluded that the Chinese "Economic project of the new Silk Road" will give a new impetus to the development of multilateral international agreements in the trade and financial sector of Eurasian cooperation, since it seeks to create a new international legal order in the region, a new area of trade and investment based on the Eurasian currency -financial system of payments and financing in the framework of expanding China's influence through the SCO in the Asian region.

Keywords: Economic Belt of the Great Silk Road; Shanghai Cooperation Organization; Trade and Economic Cooperation; Integration Association.

References

13. Allison, R. (2008), “Virtual Regionalism, Regional Structures and Regime Security in Central Asia”, Central Asian Survey, vol. 27, p. 185.
14. Jia, Q. (2007), “The Shanghai Cooperation Organization: China’s Experiment in Multilateral Leadership Eager Eyes Fixed on Eurasia”, Iwashita. Sapporo: Slavic Research Center, vol 16-2, pp. 113-123.
15. Pan, G. (2008), “New Diplomatic Model: A Chinese Perspective on the Shanghai Cooperation Organization”, Journal of Modern China, vol 9, pp. 57-58.
16. Bolatko, A.V. (2012), Problemy strategii razvitiya Shankhaiskoy organizazii sotrudnichestva [Problems of the development strategy of the Shanghai Cooperation Organization], IDV RAN, Moskow, Russia.
17. Serebriakova, N.V. (2011), Shankhaiskaya organizaziya sotrudnichestva: mnogostoronniy kompromiss v Zentralnoi Azii [Shanghai Cooperation Organization: a multilateral compromise in Central Asia], Info, Moskow, Russia.
18. The Great Silk Strip and the Eurasian Union (2018), available at: http//www/news.putcorg/news/velikaja (Accessed 22 Sep 2018).
19. China has put forward its own Asia redevelopment program. (2019) available at: http//www.szef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/proect/416-china-and-its-role-in-a-new-world-order/ (Accessed 2 Mar 2019).
20. Dovhal O.A. (2006), “Protectionism and liberalism in foreign trade relations in the process of globalization of the economy”, PhD. Thesis, Economic economy. V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine.
21. Dovhal О. А. and Dovhal G. V. (2008), Mizhnarodnyi tekhnolohichnyi podil pratsi yak synerhetychnyi efekt hlobalizatsii [International technological division of labor as a synergistic effect of globalization], Akademichnyi ohliad Kharkiv, Ukraine.
22. Syroezhkin, K. “The concept of the formation of the “Economic Belt on the Silk Road”: Problems and Prospects”, [online], vol. 8, available at: http//www.ipp.kg/ru/news/2768/ (Accessed 5 Oct 2018).
23. IX Forum ShOS: “Modern challenges to the economic development of the region”, [online], vol. 9, available at: http//www//nisi.kg/uploads/jornal (Accessed 22 Feb 2019).
24. Dergachev, V “Who will own Eurasia? Super project century” [online], vol. 15, available at: http//www.dergachev.ru/analit/The_Great_Silk_Road/ (Accessed 5 Oct 2018).

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 7077

Відомості про авторів

Т. М. Мірошниченко

викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавстваХарківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Tetiana Miroshnychenko

Teacher of the Department of Tourism Business and Country StudiesV. N. Karazin Kharkiv National University

ORCID:

0000-0001-6114-4866

Як цитувати статтю

Мірошниченко Т. М. Співпраця країн шос в межах проекту «економічний пояс на великому шовковому шляху». Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7014 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.62

Miroshnychenko, Tetiana (2019), “Cooperation of sco countries in the framework of the project “economic belt on the great silk road””, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7014 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.