EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
І. В. Точиліна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.64

УДК: 336.221

І. В. Точиліна

ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Розвиток цифрової економіки та швидке поширення інтернет-мережпризвели до змін у способах ведення бізнесу. Ці зміни можуть мати вирішальне значення для майбутнього податкових систем. У цій статті розглядаються виклики, з якими можуть стикатися податкові органи і платники податків в умовах цифровізаціїекономічних процесів та нових можливостей, що забезпечуються особливостями взаємодії через цифрові платформи. Для податкових органів церизики, пов'язані з мобілізацією податків від великої кількості малих підприємств –у випадку взаємодії через цифрові платформи їхня діяльність є практично невидимою для податкових органів, крім того, малий бізнес за таких умов має більше можливостей до спотврення інформації з метою уникнення та ухилення сплати податків. Для малих платників податків існує ризик вищого податкового навантаження, тому податкова політика, зокрема застосування спеціальних спрощених умов оподаткування, має вирішальний вплив на вибір організаційної структури бізнесу та рішення про реєстрацію й функціонування в офіційному секторі економіки. Самим цифровим платформам належить критична роль у полегшенні та посередництві угод, здійснених через ці платформи - це суттєва можливість для податкових органів ідентифікувати обсяги доходів, отриманих продавцями через платформи.

Ключові слова: оподаткування; мікро-підприємства; самозайняті; дотримання податкового законодавства; цифрова економіка; економіка спільного використання.

Література

1. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т еко-номікипром-сті. – Київ, 2018. – 252 с
2. Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економіки / Т. І. Єфименко ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2011. — 688 c.
3. Актуальні проблеми теорії тапрактики оподаткування: монографія / [ за ред. Новицького А.М., Лисенка В.В., Швабія К.І.]. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. –558с
4. Філиппова С.В., Ананська М.О. Вибір системи оподаткування та організація податкового обліку суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами на засадах альтернативності: монографія / С.В. Філиппова, М.О. Ананська – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 120 с.
5. Олейнікова Л.Г. Формування конкурентоспроможної системи оподаткування в Україні / Л.Г. Олейнікова; ДННУ «Академія фінансового управління». – К., 2015. – 396с.
6. Макарова М. В. Тенденції розвитку цифрової економіки: Монографія. – Полтава: РВВПУСКУ, 2004. – 240 с.
7. Aslam A, Shah A. Taxation and the Peer-to-Peer Economy. IMF Working Paper/ Aug/ 2017 URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/08/08/Taxation-and-the-Peer-to-Peer-Economy-45157
8. Алексинська М., Бастракова А., Харченко Н. Зайнятість через цифрові платформи в Україні. Проблеми та стратегічні перспективи. Міжнародна організація праці, 2018 р. URL: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/15082018_ILO_report/wcms_ukr.pdf
9. Out of the office: Why freelance attracts Ukrainians? URL:https://hh.ua/article/19510 [Jan. 2019]
10. Божкова К. Как изменился фриланс в Украине за 5 лет: конкуренция, специальности, рейты. https://ain.ua/2017/03/22/kak-izmenilsya-frilans-v-ukraine-za-5-let-konkurenciya-specialnosti-rejty/
11. Annual Report on European SMEs 2016/2017 Focus on self-employment SME Performance Review 2016/2017 - https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_el#annual-report
12. Current challenges in revenue mobilization: Improving tax compliance. IMF, April 2015. https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/020215a.pdf
13. European Commission (2007), Simplified Tax Compliance Procedures for SMEs – Final Report of the Expert Group, EC Publishing, Brussels URL: https://ec.europa.eu/growth/content/final-report-simplified-tax-compliance-procedures-smes-0_en
14. Eichfelder, Sebastian; Hechtner, Frank (2016) : Tax compliance costs: Cost burden and cost reliability, Arqus Discussion Paper, No. 212, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Berlin. URL: http://hdl.handle.net/10419/148606
15. IncomeTax: new tax allowance for property and trading income. Policypaper. HMRC https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading-income/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading-income

Іryna Tochylina

TAXATION OF SMALL BUSINESSES IN THE FACE OF THE CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY

Summary

The development of the digital economy and rapid networks growth have led to changes in ways of doing business. The emergence of digital platforms that connect individual buyers and sellers directly (with peer-to-peer (P2P) principle), has lead to so-called Sharing Economy expansion. One of the defining characteristics of the new type of economy is the atomistic interactions among large number of indivisible, isolated and independent economic units. The ease of access and flexibility inherent in this type of economy has contributed to the fact that the number of people who carry out transactions through digital platforms has significantly increased over the past few years. These changes can be crucial for the future of the tax systems, since the modern tax legislation is not adapted to new ways of doing business. The informality, which is inherent in small atomistic interactions through platforms, will give rise to an enforcement challenge for tax authorities since it increases the risk of non-compliance. At the same time, even though P2P sellers operate mostly as sole proprietors earning low incomes and profits, they are faced with the same compliance burdens as other self-employed businesses.

Keywords: taxation; micro-enterprises; self-employed; tax compliance costs; digital economy; sharing economy.

References

1. Lyashenko, V.I. and Vyshnevs'kyy, O.S. (2018) Tsyfrova modernizatsiya ekonomiky Ukrayiny yak mozhlyvist' proryvnoho rozvytku: monohrafiya [Digital modernization of the Ukrainian economy as a possibility of breakthrough development: monograph], NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Kyiv, Ukraine.
2. Yefymеnkо Т. І. (2011) Pоdаtky v іnstytutsіyniy systеmі suchаsnоi еkоnоmiky [Taxes in institutional system modern economy], Kyiv, Ukraine
3. Novyts'kyj A., Lysenko V. and Shvabij K. (2013) Aktual'ni problem teorii ta praktyky opodatkuvannia: monohrafiia [Actual problems of theory and practice of taxation: monograph], Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu DPS Ukrainy, Irpin', Ukraine
4. Filyppova S.V. and Anans'ka M.O. (2013) Vybir systemy opodatkuvannia ta orhanizatsiia podatkovoho obliku sub'iektamy maloho pidpryiemnytstva – iurydychnymy osobamy na zasadakh al'ternatyvnosti: monohrafiia [Selection of taxation system and organization of tax accounting by small business - legal issues and alternatives: monograph], Donets'k, Ukraine.
5. Оlеynіkоvа L. (2015) Fоrmuvаnnia kоnkurеntоsprоmоzhnоi systеmy оpоdаtkuvаnnia v Ukrаinі [Formation competitive tax system in Ukraine], Аkаd. fіn. Uprаvlіnnia, Kyiv, Ukraine
6. Makarova M. (2004) Tendentsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky: Monohrafiia.[Trends in the Digital EconomyDevelopment: Monograph], Poltava, Ukraine
7. Aslam A and Shah A. (2017) Taxation and the Peer-to-Peer Economy. IMF Working Paper URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/08/08/Taxation-and-the-Peer-to-Peer-Economy-45157
8. Aleksynska M., Bastrakova A. and Kharchenko N. (2018) Work on Digital Labour Platforms in Ukraine: Issues and policy Perspectives. Report. International Labour Organization. URL:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_635370.pdf
9. HH.ua (Head Hunter) (2016) Out of the office: Why freelance attracts Ukrainians? Research Center of the International Human Resources Portal. URL: https://kiev.hh.ua/article/19510.
10. Bojkova K. (2017) Kak yzmenylsia frylans v Ukrayne za 5 let: konkurentsyia, spetsyal'nosty, rejty. [How has freelance changed in Ukraine in 5 years: competition, specialty, raits] URL: https://ain.ua/2017/03/22/kak-izmenilsya-frilans-v-ukraine-za-5-let-konkurenciya-specialnosti-rejty/
11. European Comission. (2017) Annual Report on European SMEs 2016/2017 Focus on self-employment. 2016/2017 SME Performance Review URL: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_el#annual-report
12. International Monetary Fund (IMF). (2015). Current Challenges in Revenue Mobilization: Improving Tax Compliance International Monetary Fund, Washington, DC. URL: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/020215a.pdf [Jan. 2019]
13. European Commission (2007) Simplified Tax Compliance Procedures for SMEs – Final Report of the Expert Group, EC Publishing, Brussels URL: https://ec.europa.eu/growth/content/final-report-simplified-tax-compliance-procedures-smes-0_en
14. Eichfelder, Sebastian; Hechtner, Frank (2016): Tax compliance costs: Cost burden and cost reliability, Arqus Discussion Paper, No. 212, Arbeitskreis Quantitative Steuerlehre (arqus), Berlin. URL: http://hdl.handle.net/10419/148606
15. HM Revenue and Customs (HMRC). (2018). Income Tax: New Tax Allowance For Property And Trading Income. Policy paper. URL: https://www.gov.uk/government/publications/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading-income/income-tax-new-tax-allowance-for-property-and-trading-income

№ 4 2019

Дата публікації: 2019-04-25

Кількість переглядів: 6549

Відомості про авторів

І. В. Точиліна

к. е. н., старший науковий співробітник,ДННУ «Академія фінансового управління»

Іryna Tochylina

PhD (Economics), Senior Researcher,SESE “The Academy of Financial Management”

ORCID:

0000-0003-1176-4252

Як цитувати статтю

Точиліна І. В. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва в умовах викликів цифрової економіки. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7017 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.64

Tochylina, Іryna (2019), “Taxation of small businesses in the face of the challenges of the digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7017 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.