EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ В УКРАЇНІ
К. Є. Мойсеєнко

УДК: 330.111.66(477.61/.62)

К. Є. Мойсеєнко

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ В УКРАЇНІ

Анотація

Сучасний світ стає дедалі більш вразливим та нестабільним до економічної кризи та різним соціальним та політичним конфліктам локального та регіонального масштабів. Це не оминуло і Україну. Соціально-економічний стан України в умовах триваючого збройного конфлікту та втратою частини території є вкрай нестабільним. Падіння макроекономічних показників у зв’язку із втратою промислових регіонів країни, майже відсутнє інвестування у зв’язку із нестабільною політично-економічною ситуацією в країні, велика кількість внутрішньо-переміщенних осіб, велика втрата людського та матеріального ресурсу тощо, обумовило тему даної статті. Всебічний аналіз соціально-економічного стану дозволить виявити масштаби втрат постконфліктних територій.
У статті аналізується сучасний стан соціально-економічного розвитку Донецької та Луганської областей, обумовлений збройним конфліктом, розглядається динаміка ВРП, промислового виробництва, експорту, імпорту, капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), соціальних індикаторів Донецької та Луганської областей. Мета статті полягає у дослідженні стану постконфліктних територій Донецької та Луганської областей в контексті соціального та економічного аспектів.
Аналіз пропонується проводити в розрізі індикаторів за складовими: макро- та мезоекономічний аналіз, аналіз інвестиційної активності, зовнішньої політики та соціальних показників за Донецькою та Луганською областями та за Україною в цілому для виявлення впливу постконфліктних територій на становище всієї країни.
Результат аналізу соціально-економічних показників розвитку постконфліктних територій України (Донецька та Луганська області) показав, що у соціальному аспекті проблемою є створення робочих місць, а в економічному, однією з головних проблем є відновлення промислового потенціалу регіонів та обмеження інвестицій в умовах триваючого конфлікту в Україні, наслідками чого є зниження обсягів промислового виробництва, експорту тощо.

K. Moiseienko

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC STATUS OF POST-CONFLICT TERRITORIES OF DONETSK AND LUGANSK REGION IN UKRAINE

Summary

The modern world is becoming increasingly vulnerable and unstable to the economic crisis and various social and political conflicts of local and regional scale. This also affected Ukraine. The socio-economic situation of Ukraine in the context of ongoing armed conflict and the loss of part of the territory is extremely unstable. The fall in macroeconomic indicators due to the loss of industrial regions of the country, the almost lack of investment due to the unstable political and economic situation in the country, a large number of internally displaced persons, a large loss of human and material resources, etc., led to the topic of this article. A comprehensive analysis of the socio-economic situation will make it possible to identify the extent of losses in post-conflict areas.
The article analyzes the current state of socio-economic development of the Donetsk and Lugansk regions, due to the armed conflict, discusses the dynamics of GRP, industrial production, exports, imports, capital investments, foreign direct investment (equity capital), social indicators of the Donetsk and Lugansk regions. The purpose of the article is to study the state of the post-conflict territories of the Donetsk and Lugansk regions in the context of the social and economic aspects.
The analysis is proposed in the context of indicators by components: macro-and meso-economic analysis, analysis of investment activity, foreign policy and social indicators for Donetsk and Lugansk regions and for Ukraine as a whole to identify the influence of post-conflict territories on the situation of the whole country.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3786

Відомості про авторів

К. Є. Мойсеєнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки,Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

K. Moiseienko

Ph.D. in EconomicsDonbas State Engineering Academy, Kramatorsk

Як цитувати статтю

Мойсеєнко К. Є. Аналіз соціально-економічного стану постконфліктних територій донецької та луганської областей в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7018 (дата звернення: 20.05.2022).

Moiseienko, K. (2018), “Analysis of socio-economic status of post-conflict territories of donetsk and lugansk region in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7018 (Accessed 20 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.