EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ВІДМІННІ ОЗНАКИ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Ю. В. Негода

УДК: 338.43

Ю. В. Негода

ОСНОВНІ ВІДМІННІ ОЗНАКИ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Анотація

В статті виділено основні відмінні ознаки механізму трансформації аграрного сектору економіки в ринкових умовах. Це ведення аграрного господарства інноваційно-підприємницького типу, що забезпечує динамізм суспільного виробництва та його соціальну спрямованість на основі обґрунтованої системи економічних й організаційних форм, методів, важелів та законів з метою ефективного розвитку при плюралізмі форм власності й господарювання в раціональному поєднанні ринкового та державного регулювання аграрного сектору економіки.

Yu. Nehoda

MAJOR DIFFERENT CHARACTERISTICS OF MECHANISM OF TRANSFORMATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY IN MARKETING CONDITIONS

Summary

In the article we distinguish the main distinctive features of the mechanism of transformation of the agrarian sector of the economy in market conditions and determine their purpose. This is the management of the agrarian economy of innovation-entrepreneurial type, which ensures the dynamism of social production and its social orientation on the basis of a sound system of economic and organizational forms, methods, levers and laws for the purpose of effective development under pluralism of forms of ownership and management in a rational combination of market and state regulation of agrarian the economy sector.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 2693

Відомості про авторів

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Nehoda

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Негода Ю. В. Основні відмінні ознаки механізму трансформації аграрного сектору економіки в ринкових умовах. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7023 (дата звернення: 21.04.2021).

Nehoda, Yu. (2018), “Major different characteristics of mechanism of transformation of the agricultural sector of economy in marketing conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7023 (Accessed 21 Apr 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.