EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА Й ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В АГРОХОЛДИНГАХ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АГРАРНИХ РИНКІВ
Н. В. Рунчева, А. С. Бритвєнко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.2

УДК: 338.3:633

Н. В. Рунчева, А. С. Бритвєнко

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА Й ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В АГРОХОЛДИНГАХ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АГРАРНИХ РИНКІВ

Анотація

У статті висвітлені особливості концентрації й ефективності виробництва та переробки соняшнику в агрохолдингах та інших аграрних підприємствах країни. Здійснено оцінку їх порівняної ефективності та чинників їх конкурентних переваг. Визначено рейтинг найбільших агрохолдингів України за обсягами виробництва та переробки соняшнику. Розраховано кореляційно-регресійний аналіз залежності між витратами й урожайності. Виявлено пряму залежність між ними. Обґрунтовано напрями регулювання їх діяльності, у т.ч. на засадах державно-приватного партнерства. Обґрунтовано кількісні методи оцінки економічної ефективності й концентрації виробництва й переробки соняшнику великих агрохолдингів (розрахунок і аналіз кореляційного поля в системі “витрати – обсяги виробництва”, визначення й оцінка їх ринкових часток і рейтингів) і на цій основі – встановлено їх вплив на реалізацію й цінову політику, доступність продовольства, монополізацію, структуру й динаміку аграрних ринків, а також необхідності та форм державного регулювання.

Ключові слова: соняшник; виробництво; переробка; агрохолдинги; рейтинг; кореляційно-регресійний аналіз; витрати; урожайність; ринок; маркетинговий рік; управління.

Література

1. Ігнатенко М.М., Рунчева Н.В. Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях. Економіка та держава. № 1. 2017. С. 10-14.
2. Мірзоєва Т. В. Агрохолдинги України в умовах сьогодення. Інноваційна економіка. 2012. № 8 (34). С. 90-93.
3. Мороз О.В., Семцов В.М., Кукель Г.С., Мандзюк Н.Ф. Деякі оцінки діяльності агрохолдингів на фоні інших типів сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз. 2015. № 2 (21). С. 163-168.
4. Мармуль Л.О., Петренко В.С. Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. № 4 (40). С. 43-48.
5. Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5-21.
6. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12-15.

N. V. Runcheva, A. S. Brytvienko

CORRELATION ANALYSIS OF CONCENTRATION AND EFFICIENCY OF SUNFLOWER PRODUCTION AND PROCESSING IN UKRAINIAN AGROHOLDINGS AND ASSESSMENT OF THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SPECIALIZED AGRARIAN MARKETS

Summary

The article highlights the features of concentration and efficiency of sunflower production and processing in agroholdings and other agrarian enterprises of the country. An assessment of their comparative effectiveness and factors of their competitive advantages. An effective method for assessing the economic efficiency of corporate development of crop sectors is the construction of the rating of agrarian companies in terms of production volumes based on the existing methodology for calculating gross agricultural products. The rating of the largest Ukrainian agricultural holdings in terms of production and processing of sunflower is determined. The correlation-regression analysis of the relationship between cost and yield is calculated. Dependence between them is revealed. The directions of regulation of their activity are substantiated, including on the principles of public-private partnership. The quantitative methods of assessing the economic efficiency and concentration of sunflower production and processing of large agricultural holdings (calculation and analysis of the correlation field in the system "costs - production volumes", definition and estimation of their market shares and ratings) are substantiated. On this basis, their influence on the implementation and price policy, availability of food, monopolization, structure and dynamics of agrarian markets, as well as the necessities and forms of state regulation. The revealed patterns show the need for state regulation of the development of crop production, in particular, sunflower, in large agroholdings. First of all, it is about their involvement in public-private partnership programs in order to achieve fair competition in agrarian markets, support small agribusiness, rural population, rural areas. Moreover, in Ukraine the size of land use tends to consolidate resources. It is determined that according to the volumes of production of the leading types of agricultural crops and their yields (cereals, corn, leguminous plants, sunflower, sugar beet), corporate agroforestry outstrips the economy of the population and farms. The largest indicators of efficiency and competitiveness due to the concentration and specialization of plant growing have large agroholdings.

Keywords: sunflower; production; processing; agroholdings; rating; correlation-regression analysis; costs; yield; market; marketing year; management.

References

1. Ihnatenko, M.M. and Runcheva, N.V. (2017), “Processes of resource maintenance of specialization and concentration of production in corporate agribusiness”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, рр. 10-14.
2. Mirzoyeva, T. V. (2012), “Agroholdings of Ukraine in the present”, Innovatsiyna ekonomika, vol. 8 (34), рр. 90-93.
3. Moroz, O.V. Semtsov, V.M. Kukelʹ, H.S. and Mandzyuk, N.F. (2015), “Some estimates of the activity of agroholdings against other types of agricultural enterprises”, Ekonomichnyy analiz, vol. 2 (21), рр. 163-168.
4. Marmulʹ, L.O. and Petrenko, V.S. (2017), “Strategic positioning of enterprises with foreign investments in the agrarian sector of the economy”, Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (40), рр. 43-48.
5. Lupenko, YU.O. and Kropyvko, M.F. (2013), “Agroholdings in Ukraine and strengthening the social orientation of their activities”, Ekonomika APK, vol. 7, рр. 5-21.
6. Romanyuk, I.A. (2016), “Features of the reproduction process in the agricultural sector”, Agrosvit, vol. 11, рр. 12-15.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1808

Відомості про авторів

Н. В. Рунчева

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів,Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

N. V. Runcheva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics and Finance,Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk

ORCID:

0000-0001-8645-9821


А. С. Бритвєнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів,Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

A. S. Brytvienko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics and Finance,Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk

ORCID:

0000-0001-5863-0898

Як цитувати статтю

Рунчева Н. В., Бритвєнко А. С. Кореляційний аналіз концентрації й ефективності виробництва й переробки соняшнику в агрохолдингах України та оцінка їх впливу на розвиток спеціалізованих аграрних ринків. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7026 (дата звернення: 08.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.2

Runcheva, N. V. and Brytvienko, A. S. (2019), “Correlation analysis of concentration and efficiency of sunflower production and processing in ukrainian agroholdings and assessment of their impact on the development of specialized agrarian markets”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7026 (Accessed 08 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.