EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА КИЄВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В. В. Лойко, А. І. Зателепа

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.3

УДК: 338.4

В. В. Лойко, А. І. Зателепа

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА КИЄВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто динаміку кількості підприємств міста Києва за період 2013-2017 рр. Зроблено висновки щодо збільшення кількості підприємств кількість які, відносяться до наступних видів діяльності: сільського, лісового та рибного господарства – 13,33%; охорони здоров’я – 9,86%; операцій з нерухомим майном – 8,85 %; діяльності у сфері обслуговування- 8,08 %; транспорту – 3,75%. Динаміка кількості підприємств інших видів діяльності мала тенденцію до зниження, а саме: будівництва – 14,02%; фінансової діяльності – 6,73%; професійної, наукової та технічної діяльності – 8,64%; надання інших видів послуг – 5,80%; освіти – 2,41%; оптової та роздрібної торгівлі – 0,8 %; інформації та телекомунікацій – 0,11%. Темпи росту кількості підприємств міста Києва за досліджуваний період уповільнилися та найбільшу частку займають підприємства наступних видів економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля (31,29 %); професійна, наукова та технічна діяльність (14,09 %); операції з нерухомим майном (9,68%); будівництво (9,01%); промисловість (8,99%). Негативна динаміка зменшення обсягів виробництва продукції за досліджуваний період 2013-2017 рр. спостерігалася на підприємствах наступних видів економічної діяльності: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 2,4 %, металургійного виробництва – на 6,3 %, машинобудуванні – на 20,4 %, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 20,9 %. Продовжує негативно впливати на розвиток промислового комплексу зростання вартості сировинних ресурсів, електроенергії та газу, високий рівень зношеності виробничих фондів.

Ключові слова: Київ; підприємство; підприємництво; аналіз; динаміка; розвиток; перспективи; євроінтеграція.

Література

1. Офіційний сайт Головне управління статистики м. Києва. Діяльність підприємств. Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (щорічна інформація). URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2559&lang=1 .
2. Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Соціально-економічний розвиток. Річні звіти про діяльність КМДА. Річний звіт м. Києва 2014-2017. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/richnyy-zvit-mkyieva.html .
3. Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Стратегічний розвиток. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html .
4. Офіційний сайт Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу міської ради (КМДА). Діяльність. Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 рр. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/programa-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvytku-m-kyieva-na-20182020-roky.html .

Valeriia Loiko, Anna Zatelepa

ANALYSIS OF CURRENT DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE CITY OF KYIV IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION

Summary

In the article the dynamics of the number of enterprises of the city of Kyiv for the period of 2013-2017 is considered. The conclusion is made on the increase of the number of enterprises, the number of which relates to the following types of activity: agriculture, forestry and fisheries - 13.33%; health care - 9.86%; real estate transactions - 8.85%; service activities - 8,08%; transport - 3.75%. The dynamics of the number of enterprises of other types of activity tended to decrease, namely: construction - 14.02%; financial activity - 6.73%; professional, scientific and technical activity - 8,64%; other types of services - 5.80%; education - 2,41%; wholesale and retail trade - 0.8%; information and telecommunications - 0,11%. The growth rate of the number of enterprises in the city of Kiev for the study period slowed down and the largest share of enterprises occupy the following types of economic activity: wholesale and retail trade (31.29%); professional, scientific and technical activities (14,09%); real estate transactions (9.68%); construction (9.01%); industry (8.99%). Negative dynamics of decrease in production volumes for the research period of 2013-2017 was observed at the enterprises of the following types of economic activity: food products, beverages and tobacco products production by 2,4%, metallurgical production - by 6,3%, machine building - by 20, 4%, manufacture of wood products, paper production and printing - by 20.9%. It continues to adversely affect the development of the industrial complex in the growth of the cost of raw materials, electricity and gas, and a high level of wear and tear of productive assets.

Keywords: Kyiv; enterprise; entrepreneurship; analysis; dynamics; development; prospects; eurointegration.

References

1. Official site of the Main Department of Statistics of Kyiv. “Activity of enterprises. Number of enterprises by type of economic activity with distribution to large, medium, small and micro enterprises (annual information)”, available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2559&lang=1 (Accessed 26 April 2019).
2. The official website of the Department of Economics and Investment of the executive body of the city council (KSDA). “Activity. Socio-economic development. Annual reports on activity of KSCA. Annual report of Kyiv 2014-2017”, available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (Accessed 26 April 2019).
3. The official website of the Department of Economics and Investment of the executive body of the city council (KSDA). “Activity. Strategic development. The development strategy of the city of Kyiv until 2025”, available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/strategiya-rozvytku-mista-kyieva-do-2025-roku-nova-redakciya.html (Accessed 27 April 2019).
4. The official website of the Department of Economics and Investment of the executive body of the city council (KSDA). “Activity. Program of Economic and Social Development of Kyiv for 2018-2020”, available at: https://dei.kyivcity.gov.ua/content/programa-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvytku-m-kyieva-na-20182020-roky.html (Accessed 27 April 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1960

Відомості про авторів

В. В. Лойко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Valeriia Loiko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3248-1585


А. І. Зателепа

магістрант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

Anna Zatelepa

Master student of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6687-1325

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Зателепа А. І. Аналіз сучасного розвитку підприємств міста києва в умовах євроінтеграції. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7027 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.3

Loiko, Valeriia and Zatelepa, Anna (2019), “Analysis of current development of enterprises of the city of kyiv in the conditions of euro integration”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7027 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.