EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
І. А. Ажаман, О. І. Жидков

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.5

УДК: 658:330.1

І. А. Ажаман, О. І. Жидков

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Обґрунтовано актуальність проведення досліджень, що зумовлюються сукупністю змін у зовнішньому середовищі діяльності сервісних підприємств, які визначають необхідність до систематичної оцінки рівня розвитку економічного потенціалу підприємства з метою визначення його відповідності до цілей підприємства, здатності до забезпечення адаптивності новим умовам, гнучкості та стабільного росту.
Досліджені сучасні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства. Запропоновано також використовувати наступні підходи: результативний – передбачає оцінку сервісного підприємства за ефективністю його діяльності, ступенем досягнення цілей, рівнем задоволення потреб споживачів, частотою повторного надання послуг (питома вага постійних клієнтів); факторний (кореляційно-регресивний) – базується на оцінці впливу окремих факторів та виявляються ті, що в найбільшій мірі впливають на спроможність досягнення цілей сервісного підприємства; експертно-рейтинговий – передбачає формування рейтингу підприємства на основі комплексної оцінки експерта, яка враховує вагу кожного показника для оцінки сукупного економічного потенціалу; аналоговий - пропонується оцінку економічного потенціалу проводити в порівнянні з основними конкурентами.
Оцінку економічного потенціалу сервісного підприємства запропоновано проводити з урахуванням таких принципів як : системність, варіативність, оптимальність, комплексність, адекватність, ефективність.

Ключові слова: економічний потенціал; підприємство; підходи; оцінювання; принципи; процес оцінки; рівень.

Література

1. Сабадирьова А.Л. Потенціал і розвиток підприємства / А.Л. Сабадирьова, О.М. Бабій, Т.В. Куклінова, Д.Є. Салавеліс: Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. – 343 с.
2. Турило А. А. Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення / А. А. Турило // Економічний вісник. - 2014. - №3 - С. 65-71
3. Маслак О.І. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак, О.О. Безручко // Вісник соціально-економічних досліджень – 2013. - Випуск 1 (48) - С.121-127
4. Рзаєва Т. Г. Підходи до оцінки потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки / Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету – 2014. - № 3. - Т. 3 - С 150-155
5. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства: [навч.посіб.] /Бачевський Б.Є, Заблодська І.В., Решетняк О.О. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.
6. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: [навч. посіб.] / В.Н. Гавва, Е.А. Божко – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.
7. Глухарєв С.М. Економічна діагностика: [конспект лекцій з курсу для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050107, 8.050107 – «Економіка підприємства»] / укл. С.М. Глухарєв. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 118 с.
8. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток: моногр. / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 272 с.
9. Ажаман І. А. Економічний потенціал будівельного підприємства – сутність та підходи до визначення / І. А. Ажаман, В. С. Дога, О. І. Жидков // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Одеса: ОДАБА, 2017. – С. 283-286.

І. Azhaman, O. Zhydkov

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF A SERVICE ENTERPRISE

Summary

The urgency of conducting researches, which is determined by a set of changes in the external environment of service companies, is substantiated, which determine the necessity to systematically assess the level of development of the economic potential of the enterprise in order to determine its conformity with the objectives of the enterprise, the ability to ensure adaptability to new conditions, flexibility and stable growth.
The modern approaches to the estimation of the economic potential of the enterprise are investigated. It is also proposed to use the following approaches: effective - provides an assessment of the service company on the effectiveness of its activities, the degree of achievement of goals, the level of satisfaction of consumers, the frequency of re-provision of services; factor-based - is based on the assessment of the impact of individual factors and the ones that most affect the ability to achieve the goals of the service company; expert rating - involves the formation of a company rating based on a comprehensive expert assessment that takes into account the weight of each indicator for the assessment of aggregate economic potential; analogue - it is proposed to evaluate the economic potential compared with the main competitors.
The assessment of the economic potential of a service enterprise is proposed to be based on the following principles: systemic, variability, optimality, complexity, adequacy, and efficiency.

Keywords: economic potential; enterprise; approaches; evaluation; principles; evaluation process; level of development.

References

1. Sabadyrova, A.L. Babii, O.M. Kuklinova, T.V. and Salavelis, D.Ye. (2013), Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of enterprise], ONEU, rotaprynt, Odesa, Ukraine, P. 343.
2. Turylo, A. A. (2014), "Potential of an enterprise: the essence and methodological approaches to the definition", Ekonomichnyi visnyk, vol. 3, pp. 65-71.
3. Maslak, O.I. and Bezruchko, O.O. (2013), "Features of estimation of economic potential of an enterprise in the conditions of cyclic oscillations", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 1(48), pp.121-127.
4. Rzaieva, T. H. (2014), "Approaches to the assessment of the potential of an enterprise: their advantages and disadvantages", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, issue 3, vol. 3, pp 150-155.
5. Bachevskyi, B.Ye. Zablodska, I.V. and Reshetniak, O.O. (2009), Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P.400.
6. Havva, V.N. and Bozhko, E.A. (2004), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsiniuvannia [Potential of the enterprise: formation and evaluation], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, P.224.
7. Hlukhariev, S.M. (2008), Ekonomichna diahnostyka: [konspekt lektsii z kursu dlia studentiv 5 kursu dennoi i 6 kursu zaochnoi form navchannia spetsialnosti 7.050107, 8.050107 – «Ekonomika pidpryiemstva»] [Economic diagnostics: [summary of lectures on the course for students of the 5th year of the day and 6 courses of correspondence forms of study specialty 7.050107, 8.050107 - "Enterprise Economics"]], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine, P.118.
8. Kalinesku, T.V. Romanovska, Yu.A. and Kyrylov, O.D. (2007), Stratehichnyi potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta rozvytok [Strategic potential of the enterprise: formation and development], Vyd-vo SNU im. V. Dalia, Luhansk, Ukraine, P. 272.
9. Azhaman, I. A. Doha, V. S. and Zhydkov, O. I. (2017), "Economic potential of a construction company - the essence and approaches to the definition", Materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the III International scientific and practical conference], Ekonomika ta upravlinnia: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Economy and management: the current state and prospects of development], ODABA, Odesa, Ukraine, pp. 283-286.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1784

Відомості про авторів

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-0245-1652


О. І. Жидков

аспірант кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

O. Zhydkov

Postgraduate at the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0003-1876-874X

Як цитувати статтю

Ажаман І. А., Жидков О. І. Методичні підходи до оцінювання рівня розвитку економічного потенціалу сервісного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7028 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.5

Azhaman, І. and Zhydkov, O. (2019), “Methodical approaches to assessing the level of development of the economic potential of a service enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7028 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.