EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
М. М. Ігнатенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.8

УДК: 338.48(477)

М. М. Ігнатенко

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті виявленні особливостей розвитку рекреаційних підприємств і обґрунтуванні механізмів їх управління та регулювання з урахуванням міжнародного досвіду, моделей і вимог. Визначено, що економічний зміст рекреаційної діяльності полягає у створенні соціально корисного продукту (рекреаційної послуги) і забезпеченні економічних результатів (прибуток від реалізації, робочі місця), що виділяє її в особливий, соціально- та еколого-орієнтований вид господарської діяльності. Вказано суттєві проблеми розвитку підприємств рекреаційної діяльності. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм ефективної рекреаційної діяльності, який повинен враховувати сукупну дію низку об'єктивних і суб'єктивних чинників, які в тій або в іншій мірі визначають реальні умови його реалізації. Визначено, що організаційно-економічний механізм здійснення туристично-рекреаційної діяльності реалізується через певні організаційні структури, які сприяють реалізації інтересів державних, приватних, комунальних підприємств та установи на міжнародному, національному, регіональному і локальному (місцевому) рівнях.

Ключові слова: рекреаційна діяльність; розвиток; напрями; вдосконалення; управління; регулювання; організаційно-економічний механізм; моделі.

Література

1. Бейдик О.О., Криницька Л.Л. Світові рекреаційно-туристські ресурси. Український географічний журнал. 2007. № 2. С. 49-55.
2. Волощенко В.М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції. Вісник НАДУ при Президентові України. 2016. №2. С. 93-99.
3. Ігнатенко М.М. Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 12, № 1 (43). Львів, 2010. С. 252-255.
4. Сарапіна О.А., Пінчук Т.А. Еколого-економічні напрями підвищення якості послуг в рекреаційній зоні. Таврійський науковий вісник. Херсон: ХДАУ, 2007. Вип. 49. С. 219-227.
5. Масляк П. О. Рекреаційна географія. Київ : Знання, 2008. 343 с.
6. Шпак Л.О. Інституційне регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу. Агросвіт. 2014. № 5. С. 32-35.
7. Антоненко І.Я. Державне регулювання просування туристичного продукту: міжнародний та вітчизняний досвід. Економічна наука інвестиції: практика та досвід. № 21. 2013. С.17-22.
8. Денисенко М.П., Терещенко Н.М. Формування системи управління якістю послуг у сфері туризму. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 1. С. 134-138.
9. Романюк І.А. Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 2 (34). С. 24-27.
10. Рега М. Тенденції та перспективи розвитку управління підприємствами туристичної сфери в сучасному ринковому середовищі. Молодий вчений. 2015. № 5 (20). С. 72-75.
11. Мармуль Л.О., Яровий В.Ф. Методологічні засади управління брендами підприємств і організацій у галузі туризму. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія економіка та менеджмент. Вип. 12. 2017. С. 57-63.

N. N. Іgnatenko

AREAS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT AND REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Summary

The article reveals features of the development of recreational enterprises and substantiates the mechanisms of their management and regulation taking into account international experience, models and requirements. It is determined that the economic content of recreational activity consists in creation of a socially useful product (recreational service) and provision of economic results (profit from sales, workplaces), which distinguishes it in a special, socially and ecologically oriented kind of economic activity. It is noted that in the world there are two models of management of tourist and recreational activity at the state level: with the presence of a specialized powerful ministry (Egypt, Turkey and other tourist countries), and without it (the USA and other countries also significant tourism development). In our opinion, in Ukraine in the past years, a unique sanatorium-resort base and a network of recreational establishments were created. Therefore, in order to preserve it, use it and further develop on an innovative basis in the conditions of openness of borders, strengthening of international competition, imbalance of state institutions and insufficient formation of market institutions of economic activity, recreational activity requires comprehensive state support and emphasizing the priority status by a special ministry. This will avoid existing multi-level regulation and management of its subjects. Significant problems of development of recreational activity enterprises are indicated. The organizational and economic mechanism of effective recreational activity, which should take into account the combined effect of a number of objective and subjective factors, which in one way or another determine the real conditions for its realization, is substantiated. It is determined that the organizational and economic mechanism of the implementation of tourist and recreational activities is realized through certain organizational structures that promote the realization of the interests of state, private, communal enterprises and institutions at the international, national, regional and local (local) levels.

Keywords: ecreational activity; development; directions; improvement; management; regulation; organizational and economic mechanism; models.

References

1. Beydyk, O.O. and Krynytsʹka, L.L. (2007), “World recreational and tourist resources”, Ukrayinsʹkyy heohrafichnyy zhurnal, vol. 2, pp. 49-55.
2. Voloshchenko, V.M. (2016), “Improvement of the mechanisms of state management by the development of the market of recreational services: Ukrainian realities in the context of European integration”, Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrayiny, vol. 2, pp. 93-99.
3. Ihnatenko, M.M. (2010), “Problems and prospects of rural tourism development in Ukraine”, Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy im. S.Z. Hzhytsʹkoho. Seriya «Ekonomichni nauky», vol. 1(43), pp. 252-255.
4. Sarapina, O.A. and Pinchuk, T.A. (2007), “Ecological and economic directions of improving the quality of services in the recreation area”, Tavriysʹkyy naukovyy visnyk, vol. 49, pp. 219-227.
5. Maslyak, P. O. (2008), Rekreatsiyna heohrafiya [Recreational geography]. Kyiv: Znannya, Ukraine.
6. Shpak, L.O. (2014), “Institutional regulation of the development of tourist and recreational complex”, Ahrosvit, vol. 5, pp. 32-35.
7. Antonenko, I.YA. (2013), “State regulation of tourism product promotion: international and national experience”, Ekonomichna nauka investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 17-22.
8. Denysenko, M.P. and Tereshchenko, N.M. (2014), “Formation of the quality management system for tourism services”, Naukovi pratsi MAUP, vol. 1, pp. 134-138.
9. Romanyuk, I.A. (2016), “Strategic management of the development of the tourism industry on the basis of the formation of the corporate culture of tourism enterprises”, Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (34), pp. 24-27.
10. Reha, M. (2015), “Trends and prospects of development of management of enterprises of tourist sphere in the modern market environment”, Molodyy vchenyy, vol. 5 (20), pp. 72-75.
11. Marmulʹ, L.O. and Yarovyy, V.F. (2017), “Methodological principles of management of brands of enterprises and organizations in the field of tourism”, Problemy innovatsiyno-investytsiynoho rozvytku. Seriya ekonomika ta menedzhment, vol. 12, pp. 57-63.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 4878

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

N. N. Іgnatenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

ORCID:

0000-0002-5713-7951

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М. Напрями вдосконалення управління та регулювання розвитку рекреаційних підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7031 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.8

Іgnatenko, N. N. (2019), “Areas of improvement of management and regulation of the development of recreational enterprises in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7031 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.