EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА РИНКАХ ХАЛЯЛЬНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ХАЛЯЛЬ-ТУРИЗМУ
В. С. Антоненко, Х. В. Плецан, В. О. Хуткий

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.10

УДК: 338.1: 338:9:338.48:28-4

В. С. Антоненко, Х. В. Плецан, В. О. Хуткий

СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА РИНКАХ ХАЛЯЛЬНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ХАЛЯЛЬ-ТУРИЗМУ

Анотація

Халяль (що означає "законний" або "допустимий") вже не є просто релігійним зобов'язанням чи дотриманням мусульманами законів Шаріату, він став потужною ринковою силою, що стає дедалі більше загальнолюдським явищем як для мусульман, так і для немусульман. Ринок продукції та послуг Халяль не є виключним для мусульман, він отримує все більшу популярність серед немусульманських споживачів, які поєднують цінності халяль з власними етнічним традиціями споживання. Саме тому в статті головна увага зосереджена на вимогах до споживчих товарів та послуг, які задовольняють потреби мусульман.
В статті зазначено, що сфера послуг визнає зростаючу зацікавленість в халяль-туризмі як з точки зору розвитку глобального та регіональних ринків товарів Халяль, так і з маркетингового дослідження впливу цих ринків на розвиток міжнародного халяль-туризму.
В статті доведено, що міжнародний халяль-туризм є являє собою швидко зростаючий сектор туристичного ринку, і в зв'язку зі збільшенням чисельності туристів- мусульман, які обирають напрямки з відповідними зручностями, все більше готельних мереж починають пропонувати послуги в цьому секторі ринку, а виробники продукції Халяль- різноманітні споживчі товари. Глобальний халяльний ринок більше не обмежується продуктами харчування. Халяль промисловость в даний час вийшла за рамки харчової галузі - вона включає фармацевтичні препарати, косметику, продукти для здоров'я, туалетні приналежності та медичні прилади, а також компоненти сервісного сектору, такі як логістика, маркетинг, друк та електронні засоби масової інформації, упаковка, брендінг та фінансування.

Ключові слова: глобалізаційні процеси; ринки товарів та послуг Халяль; міжнародний халяль-туризм; маркетингові стратегії в індустрії Халяль.

Література

1. Arham, M. (2010), “Islamic perspectives on marketing”. Journal of Islamic Marketing, 1(2), pp.149–164.
2. Awang, R. (2014), “Halal epistemology from a global perspective”. Social Sciences (Pakistan), vol.9, no.6, pp.375–378.
3. Dar, H. (2017), Global Islamic Finance Report: GIFR 2017, Edbiz Consulting – 28 p.
4. Elasrag, H. (2016), “Understanding Halal Industry”, Cairo, Egypt. – 320р.
5. Fadzilah, A. (2017), “Muslim Tourist and Islamic Tourism”, World Applied Sciences Journal 35 (8), pp.1463–1469.
6. Kamali, M. H. (2012), “Tourism and the Halal Industry: A Global Shariah Perspective”. Islam and Civilisational Renewal (ICR). Journal of Islamic Marketing, vol. 3, no. 3, pp. 122–133.
7. Leiper, N. (1979), “The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry”. Annals of Tourism Research, 6 (4), pp. 390–407.
8. Thomson Reuters and Dinar Standard (2016), “State of the Global Islamic Economy 2015/16 Report”, Thomson Reuters and Dinar Standard, New York City.
9. “2017 Halal Industry Milestones”, [Online], available at: http://mihas.com.my/2017-halal-industry-milestones. html, (Accessed 14 Apr 2019).
10. “What are the barriers to growth in the halal industry?”, [Online], available at: https://www.euronews.com/2018/09/07/what-are-the-barrier-to-growth-in-the-halal-industry. html, (Accessed 14 Apr 2019).

Volodymyr Antonenko, Khrystyna Pletsan, Volodymyr Khutkyy

MODERN GLOBALIZATION PROCESSES ON THE MARKETS OF HALAL GOODS AND SERVICES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL HALAL–TURISM

Summary

The Halal (meaning "legal" or "admissible") is no longer merely a religious obligation or compliance with the laws of Sharia by Muslims, it has become a powerful market force that is becoming more and more commonplace for both Muslims and non-Muslims. In recent years, with the increase in the number of wealthy Muslims, the halal industry has expanded opportunities to meet their vital needs, including halal food, tourist and hotel services, as well as fashion, clothes, cosmetics, and more. The Halal market of products and services is not exclusive to Muslims, it is gaining popularity among non-Muslim consumers who combine the value of halal with their own ethnic consumption traditions. Thus, the values preached by the culture of consumption Halal - social responsibility, economic and social justice, care for animals, the characteristics of the financial services market - are of interest beyond the limits of his religious compliance with Muslims. That is why the article focuses on the requirements for consumer goods and services that meet the needs of Muslims.
The article states that the services sector recognizes the growing interest in halal tourism both in terms of developing global and regional Halal goods markets, as well as in the market research on the impact of these markets on the development of international halal tourism.
The article argues that international halal tourism is a rapidly growing sector of the tourist market, and due to the increasing number of Muslim tourists who choose destinations with appropriate amenities, more hotel chains are beginning to offer services in this market sector, and Halal products are a variety of consumer products. The global halal market is no longer confined to food. Halal industry is now out of the food industry - it includes pharmaceuticals, cosmetics, health products, toiletries and medical devices, as well as service sector components such as logistics, marketing, printing and electronic media, packaging , branding and financing.

Keywords: globalization processes; markets of goods and services Halal; international halal tourism; marketing strategies in the Halal industry.

References

1. Arham, M. (2010), “Islamic perspectives on marketing”, Journal of Islamic Marketing, vol. 1(2), pp. 149–164.
2. Awang, R. (2014), “Halal epistemology from a global perspective”, Social Sciences (Pakistan), vol. 9, nо. 6, pp. 375–378.
3. Dar, H. (2017), Global Islamic Finance Report: GIFR 2017, Edbiz Consulting, London, UK.
4. Elasrag, H. (2016), Understanding Halal Industry, Cairo, Egypt.
5. Fadzilah, A. (2017), “Muslim Tourist and Islamic Tourism”, World Applied Sciences Journal, vol. 35 (8), pp. 1463–1469.
6. Kamali, M. H. (2012), “Tourism and the Halal Industry: A Global Shariah Perspective”, Islam and Civilisational Renewal (ICR), Journal of Islamic Marketing, vol. 3, no. 3, pp. 122–133.
7. Leiper, N. (1979), “The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry”, Annals of Tourism Research, vol. 6, no. 4, pp. 390–407.
8. Thomson Reuters and Dinar Standard (2016), “State of the Global Islamic Economy 2015/16 Report”, Thomson Reuters and Dinar Standard, New York City, USA.
9. The official site MIHAS (2017), “Halal Industry Milestones”, [Online], available at: http://mihas.com.my/2017-halal-industry-milestones. html, (Accessed 14 Apr 2019).
10. The official site SVIT-evronews (2018), “What are the barriers to growth in the halal industry?”, [Online], available at: https://www.euronews.com/2018/09/07/what-are-the-barrier-to-growth-in-the-halal-industry. html, (Accessed 14 Apr 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2546

Відомості про авторів

В. С. Антоненко

д. г. н., професор, завідувач кафедри міжнародного туризму,Київський університет культури

Volodymyr Antonenko

Doctor of Geographics, Professor, Head of the Department of International Tourism, Kiev University of Culture

ORCID:

0000-0002-6819-488Х


Х. В. Плецан

к. н. з держ.упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв

Khrystyna Pletsan

PhD of Science in State Administration, associate professor, assistant professor of the Department of hotel-restaurant and tourist business,Kiev National University of Culture and Arts

ORCID:

0000-0002-8179-7896


В. О. Хуткий

аспірант, Київський університет культури

Volodymyr Khutkyy

postgraduate student, Kyiv University of Culture

ORCID:

0000-0001-9500-4191

Як цитувати статтю

Антоненко В. С., Плецан Х. В., Хуткий В. О. Сучасні глобалізаційні процеси на ринках халяльних товарів і послуг як чинник розвитку міжнародного халяль-туризму. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7033 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.10

Antonenko, Volodymyr, Pletsan, Khrystyna and Khutkyy, Volodymyr (2019), “Modern globalization processes on the markets of halal goods and services as a factor in the development of international halal–turism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7033 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.