EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. О. Мармуль

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.12

УДК: 338.48-53

Л. О. Мармуль

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті визначена значимість організації та функціонування підприємств рекреаційної діяльності для національного господарства, забезпечення зайнятості й добробуту населення, відпочинку й особистісного зростання людей, міжнародного культурного обміну й збереження довкілля. Обґрунтовані специфічні чинники, що впливають на формування й розвиток рекреаційних підприємств. Указано, що вироблення стратегій конкурентоспроможного розвитку підприємств рекреаційної діяльності і створення умов для її ефективного впровадження є складним завданням. Для успішного його вирішення, запобігання комерційним помилкам та прорахункам доцільно скористатися досвідом інших країн. Так, всебічний аналіз ролі держави в організації й розвитку рекреаційної діяльності в різних країнах світу дозволяє виділити три типи систем організації державної участі в регулюванні цієї важливої складової національної економіки. Виявлені особливості державної підтримки та регулювання розвитку рекреації за кордоном. Наведені приклади відповідних систем їх організації. Обґрунтовані можливості імплементації міжнародного досвіду для вітчизняних підприємств. Визначені подальші перспективи досліджень у цьому напрямі.

Ключові слова: підприємства; рекреаційна діяльність; зарубіжний досвід; державна підтримка; регулювання; організація; управління; розвиток; конкурентоспроможність.

Література

1. Романова А. Туризму потрібна державна політика. Український туризм. 2015. № 4. С. 16-17.
2. Ігнатенко М.М. Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Серія «Економічні науки». Т. 12, № 1 (43). Львів, 2010. С. 252-255.
3. Романюк І.А. Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури туристичних підприємств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 2 (34). С. 24-27.
4. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О., Сарапіна О.А. Соціально-економічний потенціал сільських територій як основа розвитку підприємств сільського зеленого туризму на засадах інноваційності. Економіка і менеджмент культури. № 2. 2016. С. 32-38.
5. Яровий В.Ф. Розвиток підприємств туризму та сільського зеленого туризму в умовах євроінтеграції та глобалізації: монографія. Херсон: Айлант, 2017. 362 с.
6. Круглов В. Державно-приватне партнерство як основа розвитку рекреаційно-туристичних кластерів. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 4. С. 211-219.
7. Волощенко В. М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції. Вісник НАДУ при Президентові України. 2016. № 2. С. 93-99.
8. Марченко О.А. Трансформації та удосконалення регіональної структури туристичної галузі: монографія. Херсон: Айлант, 2014. 362 с.
9. Солодовник Ю. Необхідність державного регулювання в галузі рекреації та оздоровлення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип. 4. С. 249-253.
10. Регіональний вимір рекреаційно-туристичної діяльності. За ред. В.Ф. Семенова. Одеса, Оптимум. 2008. 201 с.

L. O. Marmul

POSSIBILITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING AND REGULATING THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL ACTIVITIES

Summary

The article determines the significance of organization and functioning of recreational activities for the national economy, ensuring employment and welfare of the population, recreation and personal growth of people, international cultural exchange and environmental protection. The specific factors influencing the formation and development of recreational enterprises are substantiated. It is stated that the development of strategies for the competitive development of recreational activities enterprises and creation of conditions for its effective implementation is a difficult task. It is advisable to use the experience of other countries in order to successfully solve it, prevent commercial mistakes and miscalculations. Thus, a comprehensive analysis of the role of the state in the organization and development of recreational activities in different countries of the world allows to distinguish three types of systems of organization of state participation in regulating this important component of the national economy. The features of state support and regulation of the development of recreation abroad are revealed. Examples of relevant systems of their organization are given. The possibilities of implementation of international experience for domestic enterprises are substantiated. The experience of developed countries and developing countries undeniably suggests that for Ukraine, its regions and cities the issue of organization and functioning and development of recreational activities is important, relevant and promising. To a certain extent, through them, we can provide new quality of economic growth, social security, welfare and personal growth of citizens. It also addresses the uneven development of territories, the achievement of positive financial-economic and socio-psychological effects of national economy and entrepreneurship. In particular, the competitiveness and efficiency of recreation development, the process of providing recreational services as a sphere of economic activity is determined in three main directions: economic, social and environmental. Further prospects of research in this direction are determined.

Keywords: enterprises; recreational activity; foreign experience; state support; regulation; organization; management; development; competitiveness.

References

1. Romanova, A. (2015), “Tourism requires state policy”. Ukrayinsʹkyy turyzm, vol. 4, рр. 16-17.
2. Ihnatenko, M.M. (2010), “Problems and prospects of rural tourism development in Ukraine”. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu veterynarnoyi medytsyny ta biotekhnolohiy im. S.Z. Hzhytsʹkoho. Seriya «Ekonomichni nauky», vol. 1 (43), рр. 252-255.
3. Romanyuk, I.A. (2016), “Strategic management of the development of the tourism industry on the basis of the formation of the corporate culture of tourism enterprises”. Visnyk Berdyansʹkoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (34), рр. 24-27.
4. Ihnatenko, M.M. Marmulʹ, L.O. and Sarapina, O.A. (2016), “Socio-economic potential of rural territories as the basis for the development of rural green tourism enterprises on the basis of innovation”. Ekonomika i menedzhment kulʹtury, vol. 2, рр. 32-38.
5. Yarovyy, V.F. (2017), Rozvytok pidpryyemstv turyzmu ta silʹsʹkoho zelenoho turyzmu v umovakh yevrointehratsiyi ta hlobalizatsiyi [Development of tourism enterprises and rural green tourism in conditions of European integration and globalization]. Kherson: Aylant, Ukraine.
6. Kruhlov, V. (2016), “Public-private partnership as the basis for the development of recreational and tourist clusters”. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, vol. 4, рр. 211-219.
7. Voloshchenko, V.M. (2016), “Improvement of the mechanisms of state management by the development of the market of recreational services: Ukrainian realities in the context of European integration”. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrayiny, vol. 2, рр. 93-99.
8. Marchenko, O.A. (2014), Transformatsiyi ta udoskonalennya rehionalʹnoyi struktury turystychnoyi haluzi [Transformation and improvement of the regional structure of the tourism industry]. Kherson: Aylant, Ukraine.
9. Solodovnyk, YU. (2015), “Necessity of state regulation in the field of recreation and rehabilitation”. Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 4, рр. 249-253.
10. Semenov, V.F. (2008), Rehionalʹnyy vymir rekreatsiyno-turystychnoyi diyalʹnosti [Regional dimension of recreational and tourist activity]. Odesa, Optymum, Ukraine.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1696

Відомості про авторів

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки,ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

L. O. Marmul

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

ORCID:

0000-0002-5589-9338

Як цитувати статтю

Мармуль Л. О. Можливості використання зарубіжного досвіду організації та регулювання розвитку підприємств рекреаційної діяльності. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7035 (дата звернення: 08.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.12

Marmul, L. O. (2019), “Possibilities of using foreign experience in organizing and regulating the development of recreational activities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7035 (Accessed 08 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.