EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
О. І. Бабчинська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.30

УДК: 005:658(045)

О. І. Бабчинська

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті розглянуто сутність та особливості управління вітчизняним підприємством. Автором визначені основні інструменти управління підприємством. Важливою умовою ефективного функціонування підприємства та основою його стабільного розвитку в конкурентному середовищі є забезпечення високого рівня його ефективності. Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу підприємства в умовах нестабільної економіки залежить від наявності надійної системи управління. При цьому, важливим етапом в формуванні перспективних шляхів розвитку та ефективному управлінні підприємством, яке дозволяє зменшити негативний вплив нестабільного макросередовища, є комплексна оцінка рівня розвитку та визначення рівня надійності та ефективності системи управління. Проаналізовано проблему формування сучасної парадигми менеджменту підприємства, яка б надавала можливість виходу організації на новий рівень розвитку, та передбачала б модернізацію управління з урахуванням змін оточуючого середовища. Особливу увагу приділено висвітленню практичного досвіду застосування управлінського аналізу діяльності підприємств в процесі поетапної розробки систем менеджменту підприємством. Висвітлюється мета менеджменту організації, в контексті сучасного рівня розвитку ринкових відносин в Україні. Розглянуто сутність сучасної парадигми менеджменту та визначальні принципи її функціонування, основний наголос при цьому робиться на їх фундаментальній складовій в діяльності всіх без винятку соціально – економічних об’єктів і підсистем підприємства. Охарактеризовано основні системи менеджменту які дозволяють підприємству реалізовувати власну місію на ринку, утримувати визначенні позиції та певний рівень конкурентоспроможності. Обґрунтовано сучасну парадигму соціально-економічного управління підприємством, яка ґрунтується на його узагальнених концептуальних основах у формі функцій, методів, положень управління й визначає спільні науково-методологічні засади.

Ключові слова: управління; система управління; інструменти управління; сучасна парадигма управління; ефективне управління підприємством.

Література

1. Бугров Д. Метрика эффективности / Д. Бугров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.vestnikmckinsey.ru.
2. Духонина О. Управление предприятиями в современных условиях. Финансовая газета. Региональный выпуск. 2015. № 10. с. 96-99.
3.Мазур В.С. Нові підходи і форми менеджменту, як особливого типу управління. Пріоритети економічного розвитку України: історія та сьогодення. Вінниця, 2016. С. 178-183.
4.Мартиненко М. Стратегічний менеджмент : підручник: К.: Каравела, 2006. 319 с.
5. Небава М.І., Ратушняк О.Г. Менеджмент організацій і адміністрування: навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2012. 108 с.

O. I. Babchinska

KEY ASPECTS OF THE MODERN PARADIGM MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE

Summary

In this article essence and features of management of the domestic enterprise are considered. The author identifies the main tools of enterprise management. An important condition for the effective functioning of the enterprise and the basis for its stable development in a competitive environment is to ensure a high level of its efficiency. Stable functioning, growth of the economic potential of an enterprise in an unstable economy depends on the availability of a reliable management system. At the same time, an important stage in the formation of perspective ways of development and effective management of the enterprise that reduces the negative impact of an unstable macro environment is the complex judgement of the level of development and determination of the level of reliability and efficiency of the management system. The structural-logical sequence of construction of business model of effective enterprise management is proposed. The main ways of improving the enterprise management system at the present stage are considered and proposed. Analyzed deals with the problem of the formation modern of paradigm of management, which would enable the organization to reach a new level of development, and would involve modernizing the organizational structure of management taking into account changes in the environment. Generalized approaches to the current state, patterns of development, problems of existence and functioning of the enterprise management system. The aim of the organization's management is highlighted in the context of the current level of development of the level of market relations in Ukraine. The essence the modern of paradigm of management and the defining principles of its functioning are considered, the main emphasis is made on their fundamental component in the activities of all socio - economic objects and subsystems of the enterprise, without exception. The main management systems are described which allow the company to realize its own mission in the market, to maintain a position definition and a certain level of competitiveness. The modern paradigm of socio-economic management of enterprise is substantiated. It is based on its generalized conceptual basis in the form of functions, methods, management regulations and it defines common scientific-methodological principles.

Keywords: management; management system; management tools; modern paradigm of management; effective management of enterprise.

References

1. The official site of McKinsey, Bugrov D. “Metrik of effektivness “ available at: http: // www.vestnikmckinsey.ru (Accessed 10 May 2018).
2. Duhonina O.(2015) “Management of enterprises in modern conditions” , Finansovaja gazeta. Regional'nyj vypusk, vol. 10, pp. 96-99.
3. Mazur, V.S. (2016), “New approaches and forms of management as a special type of management”, Priorytety ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: istoriia ta s'ohodennia, pp. 178–183.
4.Martynenko, M. and Ignatieva, I. (2006), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], Karavela, Kyiv, Ukraine.
5.Nebava, M.I. and Ratushniak, O.H. (2012), Menedzhment orhanizatsii i administruvannia [Management of organizations and administration], VNTU, Vinnytsia, p. 108.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2346

Відомості про авторів

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

O. I. Babchinska

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration,Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-6377-6242

Як цитувати статтю

Бабчинська О. І. Ключові аспекти сучасної парадигми управління підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7037 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.30

Babchinska, O. I. (2019), “Key aspects of the modern paradigm management at an enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7037 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.