EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
І. М. Палка

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.32

УДК: 339.138:621

І. М. Палка

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Зростаюча конкуренція в умовах ринкової економіки сприяє удосконаленню як вже існуючих маркетингових елементів, так і пошуку нових ефективних підходів, що, в свою чергу, призводить до зміни в структурі маркетингу підприємств. В умовах сьогодення підприємствам для виживання та збереження своїх позицій за постійно зростаючої конкуренції поряд із розширенням асортименту послуг, забезпеченням високої їх якості та бездоганного сервісу потрібне ефективне функціонування служби маркетингу.
Теоретико-методологічною основою дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем маркетингового управління. У процесі підготовки статті використано діалектичний метод пізнання, методи індукції і дедукції та монографічний метод.

Ключові слова: маркетинг; функції маркетингу; маркетингова діяльність; підприємство; ринок.

Література

1. Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н., Теор Т. Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 448 с.
2. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.
3. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха. Учебник для вузов: Пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 2000. – XVIII, 334 с.
4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712 с.
5. Стрій Л.О. Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку: Монографія. За наук. ред. проф. А.К. Голубєва. – Одеса: ВМВ, 2010. – 320 с.
6. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 576 с.
7. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с французского. – СПб. : Наука, 1996. – XV – 589 с.

I. M. Palka

THE ROLE OF MARKETING IN MODERN CONDITIONS OF BUSINESS

Summary

Growing competition in a market economy enhances both the existing marketing elements and the search for new effective approaches, which in turn leads to a change in the structure of enterprise marketing. In today's environment, businesses need to effectively operate a marketing service to survive and maintain their positions in ever-increasing competition, along with expanding the range of services, ensuring their high quality and impeccable service.
The theoretical and methodological basis of the research became the fundamental positions of economic theory, the work of domestic and foreign scientists on the problems of marketing management. In the preparation of the article, a dialectical method of cognition, methods of induction and deduction, and a monographic method are used.

Keywords: marketing; functions of marketing; marketing activity; enterprise; market.

References

1. Bozhuk, S. Kovalik, L. Maslova, T. Rozova, N. and Teor T. (2012), Marketing [Marketing], 4th.ed., Standart tret'ego pokolenija, Piter, SPb., Russia, P. 448.
2. Pavlenko, A. F. and Voichak, A. V. (2003), Marketynh [Marketing], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 246.
3. Hershgen, H. (2000), Marketing: osnovy professional'nogo uspeha [Marketing: the basics of professional success], INFRA-M, Moscow, Russia, P.334.
4. Harkavenko, S.S. (2002), Marketynh [Marketing], Libra, Kyiv, Ukraine, P. 712.
5. Strii, L.O. (2010), Marketynh XXI stolittia. Kontseptualni zminy ta tendentsii rozvytku [XXI Century Marketing. Conceptual changes and development trends], VMV, Odesa, Ukraine, P. 320.
6. Bagiev, G.L. and Tarasevich, V.M. (2010), Marketing: Uchebnik dlja vuzov [Marketing: Textbook for universities], 3rd ed., SPb., Russia, P. 576.
7. Lambin, J.-J. (1996), Strategicheskij marketing. Evropejskaja perspektiva [Strategic marketing. European Perspective], Nauka, SPb., Russia, P.589.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2169

Відомості про авторів

І. М. Палка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингуТернопільського національного економічного університету

I. M. Palka

PhD in Economics, Associate Professor, Department of MarketingTernopil National Economic University

ORCID:

0000-0001-5779-2676

Як цитувати статтю

Палка І. М. Роль маркетингу в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7038 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.32

Palka, I. M. (2019), “The role of marketing in modern conditions of business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7038 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.32

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.