EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
В. В. Самойленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.33

УДК: 331.1

В. В. Самойленко

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний досвід професійного навчання персоналу підприємств на прикладі світових економік США, Японії та Франції, Німеччини, Данії та інших європейських країн. Розкрито особливості систем професійного навчання у зазначених країнах, витрати підприємств на навчання персоналу та притаманні розвитку персоналу тенденції. Здійснено дослідження діяльності в цьому напрямі як в Україні, так і в розвинутих країнах світу (США, Японії, Ізраїлі, Німеччині, Великобританії). За результатами дослідження можна зробити висновок про те, що на вітчизняних підприємствах необхідно змінювати систему навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Цей просес має бути безперервний продовж усього терміну трудової діяльності.
Визачено, що для більшості професій необхідно час від часу підвищувати кваліфікацію, а саме: одержувати нові спеціальні знання і навички, застосувати отримані знання і навички, що не використовувалися раніше, поліпшувати якісні і кількісні показники виконаної роботи, адаптуватися до змін робочого процесу.
Дослідження показали, що на практиці не існує однієї універсальної форми професійного навчання. Кожна форма має свої переваги та недоліки. В цьому зв’язку навчальні програми поєднують різні способи подання навчального матеріалу: лекції, семінари, практичні заняття, відео фільми, ділові ігри, навчальні ситуації, моделювання тощо. Працівники служби управління персоналом повинні враховувати сильні і слабкі сторони кожної з форм навчання при розробці відповідних планів і програм.

Ключові слова: бюджетування; фінансове планування; управління; бюджет; технологія бюджетування; бюджетний процесс; розвиток; кадрова політика; підвищення кваліфікації; підготовка; перепідготовка; професійне навчання; безперервна освіта.

Література

1. Богиня Д.П. Науково-практичні основи визначення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці/ Розд. з монографії “Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати”.- К: ІЕ НАНУ , 2017.- 300с.
2. Власова А., Левицькі Ж. Еволюція концепції управління людськими ресурсами// Києво_Могилянська Бiзнес Студiя.- 2004.- №7.- С. 57-61.
3. Грішнова О.М. Економіка праці і соціально трудові відносини. – К: Кондор.-2016.- 356с.
4. Грішова О. Проблеми ринкової трансформації освіти та професійної підготовки //Україна: аспекти праці. — 2018. — № 1. — С. 26-28.
5. Єсінова О.Л. Економіка праці і соціально трудові відносини. – К: Академвидав.-2017.- 332с.
6. М.І. Дрозач. Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві в контексті зарубіжного досвіду. Наука та інновації. 2008. Т 4. № 3. С. 88–94.
7. Колєшня Л. Підготовка фахівців у ринковій економіці: проблеми і шляхи вирішення // Україна: аспекти праці.- К.- 2015-№ 4.-с. 22-26.
8. Криклій А. Безперервне професійне навчання персоналу як чинник підвищення конкурентноспроможності українських виробників// Економіка та держава.- К.-2004-№7.-с.23-25.
9. Куценко В.І. Кадри вирішують все// Економіка та держава.- 2008. №3.-с. 93-99.
10. Левченко О.М. Економіка знань: управління розвитком людських ресурсів Великобританії. – К.: Видавничий дім „Корпорація”, 2015. – 292 с.
11. Левченко О.М., Ткачук О.В. Зарубіжний досвід розвитку кадрів в системі якості підприємства.- Вісник ХНУ. Економічні науки.-2013.-№3 .Т2.-с. 227-230.
12. Савченко В. Визначення перспективних напрямів та обсягів професійного навчання безробітніх відповідно до потреб ринку праці// Україна: аспекти праці.- К:.- 2014. №5.- с. 12-18.
13. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу.- К.: КНЕУ, 2002.- 351 с.
14. Сардак С.Е. Фінансування управління та розвитку персоналу// економіка і суспільство.- 2018. № 19.- с.927-935.
15. Тюхпгенко Н. А. Організаційно-методичні аспекти професійної орієнтації: Автореф. дис. — Одеса, 2018.
16. Терюханова І. М. Соціально-економічні аспекти професійного навчання незайнятого населення: Автореф: дис канд. екон. наук. — К., 2017.

Victoria Samoilenko

ENHANCEMENT OF PERSONNEL QUALIFICATION BY THE EXAMPLE OF THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

Summary

The article analyzes the modern experience of professional training of the personnel of enterprises on the example of world economies of the USA, Japan and France, Germany, Denmark and other European countries. The peculiarities of vocational training systems in the mentioned countries, the expenses of enterprises for training of personnel and the inherent tendencies of personnel development are revealed. Research has been carried out in this area, both in Ukraine and in developed countries of the world (USA, Japan, Israel, Germany, Great Britain). According to the results of the study, it can be concluded that domestic enterprises need to change the system of training and staff development. These proses should be continuous throughout the entire period of employment.
It is stipulated that for most professions it is necessary to improve the qualification from time to time, namely: to receive new special knowledge and skills, to apply acquired knowledge and skills that have not been used before, to improve qualitative and quantitative indicators of the work done, to adapt to changes in the work process.
Studies have shown that in practice there is not one universal form of vocational training. Each form has its advantages and disadvantages. In this regard, the curriculum combines different ways of presenting learning material: lectures, seminars, workshops, video films, business games, training situations, simulations, etc. Personnel management personnel should take into account the strengths and weaknesses of each form of training in developing relevant plans and programs.

Keywords: professional training; personnel development; world experience; development; personnel policy; advanced training; training; retraining; vocational training; continuous education.

References

1. Bohynia, D.P. (2017), Sotsialno-ekonomichnyi mekhanizm rehuliuvannia rynku pratsi ta zarobitnoi platy [Socio-economic mechanism of regulation of the labor market and wages], IE NANU, Kyiv, Ukraine, P. 300.
2. Vlasova, A. and Levytski, Zh. (2004), "Evolution of the concept of human resources management", Kyievo_Mohylianska Biznes Studiia, vol. 7, pp. 57-61.
3. Hrishnova, O.M. (2016), Ekonomika pratsi i sotsialno trudovi vidnosyny [Labor economics and social labor relations], Kondor, Kyiv, Ukraine, P.356.
4. Hrishova, O. (2018), "Problems of market transformation of education and training", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 1, pp. 26-28.
5. Yesinova, O.L. (2017), Ekonomika pratsi i sotsialno trudovi vidnosyny [Labor economics and social labor relations], Akademvydav, Kyiv, Ukraine, P.332.
6. Drozach, M.I. (2008), "Development of professional training of personnel in production in the context of foreign experience", Nauka ta innovatsii, vol. 4, issue 3, pp. 88–94.
7. Kolieshnia, L. (2015), "Training of specialists in a market economy: problems and solutions", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 4, pp. 22-26.
8. Kryklii, A. (2004), "Continuous vocational training of the personnel as a factor of increasing the competitiveness of Ukrainian producers", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp.23-25.
9. Kutsenko V.I. (2008), "Persons decide everything ", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 93-99.
10. Levchenko, O.M. (2015), Ekonomika znan: upravlinnia rozvytkom liudskykh resursiv Velykobrytanii [Knowledge economy: management of human resources development in Great Britain], Vydavnychyi dim „Korporatsiia”, Kyiv, Ukraine, P.292.
11. Levchenko, O.M. and Tkachuk, O.V. (2013), "Foreign experience of personnel development in the quality system of the enterprise", Visnyk KhNU. Ekonomichni nauky, issue 3, vol. 2, pp. 227-230.
12. Savchenko, V. (2014), "Determination of perspective directions and volumes of vocational training of the unemployed in accordance with the needs of the labor market", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 5, pp. 12-18.
13. Savchenko, V. A. (2002), Upravlinnia rozvytkom personalu [Management of personnel development], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.351.
14. Sardak, S.E. (2018), "Funding for management and personnel development", Ekonomika i suspilstvo, vol.19, pp.927-935.
15. Tiukhphenko, N. A. (2018), "Organizational-methodical aspects of professional orientation", Ph.D. Thesis, Odesa, Ukraine.
16. Teriukhanova, I. M. (2017), "Socio-economic aspects of vocational education of the unemployed population", Ph.D. Thesis, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2043

Відомості про авторів

В. В. Самойленко

к. е. н., доцентХарківського національного економічного університету ім.С.Кузнеця, м.Харків, Україна

Victoria Samoilenko

Ph.D., Associate Professor of S.Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov, Ukraine

ORCID:

0000-0002-4702-7193

Як цитувати статтю

Самойленко В. В. Підвищення кваліфікації персоналу на прикладі провідних країн світу. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7039 (дата звернення: 08.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.33

Samoilenko, Victoria (2019), “Enhancement of personnel qualification by the example of the leading countries of the world”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7039 (Accessed 08 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.