EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ
К. П. Штепенко, О. Ю. Забураєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.34

УДК: 330.322.1:005.52]:005.583.1

К. П. Штепенко, О. Ю. Забураєва

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ

Анотація

Статтю присвячено проведенню аналізу прямих іноземних інвестицій у вітчизняній економіці та обґрунтуванню передумов необхідності їх залучення. Розкрито значення іноземного інвестування для економіки України та визначено сутнісні характеристики прямих іноземних інвестицій. З цією метою було проаналізовано сучасний стан прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку й обґрунтовано передумови необхідності їх залучення. Проаналізовано надходження прямих іноземних інвестицій в економіку країни та з України за різними ознаками. За допомогою статистичних методів визначено структуру та динаміку прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності та країнами-інвесторами. Встановлено, що загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну складає 2869,9 мільйонів доларів. Найбільше прямих іноземних інвестицій у приватний сектор України надійшло з Нідерландів – 951,5 млн. дол., що склало 33,2% від загальних надходжень 2018 року. Визначено, що найбільшу зацікавленість серед іноземних інвесторів у галузевому розрізі викликають фінансова та страхова діяльність (42,3%). Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння прямих іноземних інвестицій, у 2018 році залишаються: торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; операції з нерухомим майном; промисловість; інформація та телекомунікації; професійна, наукова та технічна діяльність. Розглянуто індекс інвестиційної привабливості України, який відображає стан бізнес-клімату за експертними оцінками членів Європейської Бізнес Асоціації. У ході дослідження було визначено низку стимулюючих факторів, які впливають на процес залучення прямих іноземних інвестицій в вітчизняну економіку. Наведено ряд умов, за допомогою яких можна вирішити проблеми недостатнього обсягу залучених прямих іноземних інвестицій, серед яких політична й економічна стабільність, зокрема, припинення конфронтації на сході країни; удосконалення національного законодавства в цілому, а особливо щодо іноземного інвестування, гарантування його стабільності; поліпшення інформаційного забезпечення потенційних інвесторів; зниження рівня корупції; тощо. З урахуванням цього сформовано передумови необхідності залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, в контексті стимулювання та активізації вітчизняної підприємницької діяльності.

Ключові слова: інвестиції; прямі іноземні інвестиції; інвестор; індекс інвестиційної привабливості; галузева та географічна структура інвестицій.

Література

1. Хорошковський В.І., Юрчишин В.В. Інвестиційна потреба лібералізації та розвитку / В.І. Хорошковський, В.В. Юрчишин // Статистика України. – 2002. – Вип. № 1. – С. 23–26.
2. Свистун Л.А., Мороховець І.О Перспективи іноземного інвестування в економіку України у контексті загроз її економічній безпеці / Л.А. Свистун, І.О. Мороховець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. № 18. – С. 483–489.
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minfin.gov.ua.
4. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр
5. Федоров Р. Як залучати прямі іноземні інвестиції: практ. посіб. [для українських міст та районів] / Федоров Р., Осовець О. – К.: ПРООН, 2013. – С. 13–21.
6. Герзанич В.М. Основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні // Ефективна економіка. – 2014. – Вип. №4. – С. 43–48.
7. Hymer, Stephen H. (1976), The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, MIT Press, Cambridge, UK.
8. Тесля С. М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація / С. М. Тесля // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 131–139.
9. Caves, R. E. (1971), “International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment”, Economica, vol.43, pp. 1–27.
10. Dunning J.H. (1993), “Multinational Enterprises and Global Economy”, Addison – Wesley Publishing Company, Wokingham, UK.
11. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
12. Національний Банк України. Офіційне інтернет-представництво. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=29318281.

K. P. Shtepenko, O. Yu. Zaburaeva

ANALYSIS OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE AND THE PRECIPITATIONS OF NECESSITY OF THEIR ATTRACTION

Summary

The article is devoted to the analysis of foreign direct investment in the domestic economy and the substantiation of the prerequisites for their involvement. The importance of foreign investment for the Ukrainian economy is revealed and the essential characteristics of foreign direct investment are determined. For this purpose, the current state of foreign direct investment in the domestic economy was analyzed and the prerequisites for their involvement were substantiated. The analysis of inflow of direct foreign investments into the economy of the country and from Ukraine on various grounds has been analyzed. With the help of statistical methods, the structure and dynamics of direct foreign investments by types of economic activity and investor countries are determined. It is established that the total volume of direct foreign investments in Ukraine is 2869.9 million dollars. The largest share of direct foreign investment in the private sector of Ukraine came from the Netherlands - USD 951.5 million, which was 33.2% of the total revenue in 2018. It is determined that financial and insurance activities (42.3%) cause the greatest interest among foreign investors in the sectoral branch. In the leading spheres of economic activity, in terms of development of foreign direct investment, in 2018 remain: trade, repair of motor vehicles and motorcycles; real estate transactions; industry; information and telecommunications; professional, scientific and technical activities. The index of investment attractiveness of Ukraine is considered, which reflects the state of business climate according to expert assessments of members of the European Business Association. In the course of the study, a number of stimulating factors have been identified that influence the process of attracting foreign direct investment into the domestic economy. The following is a list of conditions under which it is possible to solve the problems of insufficient volume of attracted foreign direct investment, including political and economic stability, in particular, termination of confrontation in the east of the country; improvement of the national legislation as a whole, and especially regarding foreign investment, guaranteeing its stability; improvement of information provision of potential investors; reduction of corruption; etc. Given this, preconditions for the necessity of attracting direct foreign investments into the Ukrainian economy, in the context of stimulation and activation of domestic business activity, have been formed.

Keywords: investments; foreign direct investments; investor; investment attractiveness index; sectoral structure of investments; geographic investment structure.

References

1. Khoroshkovsky, V. I. and Yurchyshyn, V. V. (2002), “Investment opportunity for liberalization and development”, Statystyka Ukrainy, vol. 1, pp. 23 – 26.
2. Svystun, L. A. and Morokhovets, I. O. (2017), “Prospects of foreign investment in the economy of Ukraine in the context of threats to its economic security”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 18, pp. 483 – 489.
3. Financial Portal of the Ministry of Finance of Ukraine, available at: http://minfin.com.ua (Accessed 1 February 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “On the regime of foreign investment», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 1 February 2019).
5. Fedorov, R. and Osovets, O. (2013), “Yak zaluchaty priami inozemni investytsii” [How to attract foreign direct investment], UNDP, Symferopol, Ukraine
6. Herzanych V. M. (2014), “The main drawbacks and problems of attraction of foreign investments in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, pp. 43–48.
7. Hymer, Stephen H. (1976), The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, MIT Press, Cambridge, UK.
8. Teslia S. M. (2009), “Foreign direct investment as an economic category, their essence and classification”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 19.3, pp. 131–139.
9. Caves, R. E. (1971), “International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment”, Economica, vol. 43, pp. 1–27.
10. Dunning J.H. (1993), Multinational Enterprises and Global Economy, Addison – Wesley Publishing Company, Wokingham, UK.
11. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), "statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 5 February 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 4237

Відомості про авторів

К. П. Штепенко

старший викладач кафедри фінансів і банківської справиПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

K. P. Shtepenko

Senior Lecturer of the Department of Finance and Banking of the Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ORCID:

0000-0002-2677-750Х


О. Ю. Забураєва

студентка кафедри фінансів і банківської справиПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

O. Yu. Zaburaeva

student of the Department of Finance and Banking of the Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ORCID:

0000-0001-8392-0299

Як цитувати статтю

Штепенко К. П., Забураєва О. Ю. Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку України та передумови необхідності їх залучення. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040 (дата звернення: 08.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.34

Shtepenko, K. P. and Zaburaeva, O. Yu. (2019), “Analysis of direct foreign investments in the economy of Ukraine and the precipitations of necessity of their attraction”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040 (Accessed 08 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.