EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Ю. В. Понура

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.40

УДК: 336.225; 351.72

Ю. В. Понура

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У науковій праці узагальнено положення про економічний зміст податкового адміністрування, а також вказано на важливий елемент податкового адміністрування – податке консультування. Вказано, що повноту та своєчасність податкових надходжень визначають процеси, обумовлені лише не рішеннями, діями чи бездіяльністю людей, а суто організаційно-адміністративними та техніко-технологічними факторами, у тому числі одним із таких факторів виступає результативність та ефективність податкового консультування. Податкове консультування визначено як процес надання уповноваженими податковими органами консультацій платникам податків з різних питань податкового законодавства та оподаткування. Проаналізовано окремі положення законодавства України з питань податкового консультування. Зазначено, що податкові консультації можуть надаватися не лише в індивідуальному порядку (тобто, містити конкретні відповіді на запит конкретного платника), але і невизначеному колу платників. Відмічається, що податкове консультування може також надаватися під час розгляду скарг платників податків. Слід розуміти, що скарга платників податків – це основний спосіб реагування платника податків на порушення його прав та інтересів, по суті звернення до уповноваженого державного органу з вимогою відновлення справедливості. Навіть якщо скарга у процесі її розгляду буде визнана необгрунтованою, сам факт її подання свідчить, щонайменше, про нерозуміння платником податків вимог податкового законодавства, обсягу своїх прав та обов’язків, а отже, є своєрідним “сигналом” про існування деформацій (викривлень) відносин між податковими органами та платником, оскільки останній не розуміє юридичного змісту цих відносин. Обгрунтовано, що податкове консультування є важливим інструментом податкової роботи, зокрема при адмініструванні податкового боргу. Вказано, що у подальшому мають бути виконані розвідки з питань розробки понять результативності та ефективності податкового консультування, а також обґрунтування відповідних показників.

Ключові слова: податкове адміністрування; податкове консультування; консультація; платники податків; податковий борг.

Література

1. Андрущенко В. Л. Фіскально-соціологічний напрям західної фінансової науки / В. Л. Андрущенко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2010. – №4 (51). – С. 67–75.
2. Буркова Л.А. Дослідження теоретичних аспектів податкового менеджменту та прийняття рішення щодо необхідності його удосконалення / Л.А.Буркова // Фінансовий простір. – 2016. - № 3 (23). – С. 35-45.
3. Захарін С.В. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності / С.В.Захарін // Економіка України. – 2010. - № 12. – С. 48-54.
4. Захарін С.В. Вплив оподаткування на заощадження та інвестиції / С.В.Захарін // Фінанси України. – 2005. - № 10. – С. 83-90.
5. Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А. І. Крисоватий. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2005. – 371 с.
6. Крисоватий А. І. Адміністрування податків в Україні : організація та напрями трансформації : монографія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 212 с.
7. Податковий кодекс України № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
8. Пузирьова П.В. Характеристика податкового менеджменту та ознаки його ефективності в сучасних умовах / П. В. Пузирьова, Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – №2. – С. 36–39.
9. Лісовий А. В. Податковий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку / А. В. Лісовий, Т. А. Лісова // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №2. – С. 267–269.
10. Сіденко Б.В. Модернізація податкової служби / Сіденко Б.В., Мелентьєва О.В.// Zbiór raportów naukowych „Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań”. - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2012. – С. 6-9.
11. Cусіденко В.Т. Сучасна сутність і архітектоніка податкового регулювання розвитку суспільства / В.Т.Сусіденко, А.О.Нікітішин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - № 1. – С. 234-242.
12. Сучасний словник іншомовних слів / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — Київ : «Довіра», 2006. — 789 с.

Y. V. Ponura

ORGANIZATION OF TAX ADVISORY IN THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECT

Summary

The scientific paper summarizes the provisions on the economic content of tax administration, as well as points to an important element of tax administration - tax counseling. It is stated that the completeness and timeliness of tax receipts are determined by processes, which are determined not only by decisions, actions or inactivity of people, but by purely organizational and administrative and techno-technological factors, among which one of such factors is the efficiency and effectiveness of tax counseling. Tax advice is defined as the process by tax authorities to provide taxpayers with advice on various tax legislation and taxation issues. The article analyzes certain provisions of the Ukrainian legislation on tax consultancy. It is noted that tax consultations can be provided not only individually (ie, contain specific answers to the request of a particular payer), but also an indefinite number of taxpayers. It is noted that tax counseling can also be provided when considering taxpayer complaints. It should be understood that the taxpayer's complaint is the main way of responding to a taxpayer in violation of his rights and interests, essentially seeking an authorized state body with a claim to restore justice. Even if the complaint in the course of its consideration is found to be unfounded, the very fact of its submission is evidenced, at least, by the lack of understanding by the taxpayer of the requirements of tax legislation, the scope of their rights and obligations, and therefore, is a kind of "signal" of the existence of deformations (distortions) of relations between the tax authorities and the payer, since the latter does not understand the legal content of these relations. It is substantiated that tax advice is an important tool for tax work, in particular in administering tax debt. It is indicated that in future, intelligence on the development of concepts of the effectiveness and efficiency of tax advisory, as well as the justification of the relevant indicators, should be performed.

Keywords: tax administration; tax counseling; consultation; tax payers; tax debt.

References

1. Andruschenko, V. L. (2010), “Fiscal and sociological direction of Western financial science”, Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy (ekonomika, pravo), vol. 4 (51), pp. 67–75.
2. Burkova, L.A. (2016), “Research of theoretical aspects of tax management and decision on the necessity of its improvement”, Finansovyj prostir, vol.3 (23), pp. 35-45.
3. Zakharin, S.V. (2010), “Financial instruments for stimulating investment and innovation activities”, Ekonomika Ukrainy, vol. 12, pp. 48-54.
4. Zakharin, S.V. (2005), “The Impact of Taxation on Savings and Investments”, Finansy Ukrainy, vol. 10, pp. 83-90.
5. Krysovatyj, A. I. (2005), Teoretyko-orhanizatsijni dominanty ta praktyka realizatsii podatkovoi polityky v Ukraini [Theoretical and organizational dominants and practice of implementation of tax policy in Ukraine], Kart-Blansh, Ternopil', Ukraine.
6. Krysovatyj, A. I. and Tomniuk, T. L. (2012), Administruvannia podatkiv v Ukraini : orhanizatsiia ta napriamy transformatsii [Administration of Taxes in Ukraine: Organization and Directions of Transformation], Ekonomichna dumka TNEU, Ternopil', Ukraine.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 15 May 2019).
8. Puzyr'ova, P.V. (2012), “Characteristics of tax management and signs of its efficiency in modern conditions”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2, pp. 36–39.
9. Lisovyj, A. V. and Lisova, T. A. (2013), “Tax Management: Problems and Prospects”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 267–269.
10. Sidenko, B.V. and Melent`eva, O.V. (2012), “Tax Service Modernization”, Zbiór raportóv naukovych „Postępy v nautse v ostatnich latach. Novych rozviązań, Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», Warszawa, Poland, pp. 6-9.
11. Susidenko, V.T. and Nikitishyn, A.O. (2012), “Modern essence and architectonics of tax regulation of the development of society”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 234-242.
12. Modern dictionary of foreign words (2006) [Suchasnyj slovnyk inshomovnykh sliv] / О.Potebnia Institute of Linguistics, NAS of Ukraine, «Dovira», Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2675

Відомості про авторів

Ю. В. Понура

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри податкової політики,Університет державної фіскальної служби України

Y. V. Ponura

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tax Policy, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2312-2786

Як цитувати статтю

Понура Ю. В. Організація податкового консультування в системі податкового адміністрування: теоретико-методичний аспект. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7046 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.40

Ponura, Y. V. (2019), “Organization of tax advisory in the tax administration system: theoretical and methodical aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7046 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.