EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТ ПОЄДНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ
О. О. Кизенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.43

УДК: 338.1

О. О. Кизенко

КОНЦЕПТ ПОЄДНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

Анотація

Метою статті є аналіз теоретико-методичних та прикладних засад формування, актуалізації та поєднання управлінських технологій, що використовуються на підприємствах, в контексті результативності стратегічного контролінгу. Практичне значення мають пропозиції щодо генерування знань на підприємстві відповідно до конфігурації і аналітики інформаційних просторів в певний період часу відносно базових характеристик його бізнес-моделі та взаємовідносин із зовнішнім середовищем. Цінність наукових результатів полягає в можливості врахування компліментарності інформаційних технологій, що забезпечується в середовищі стратегічного контролінгу, через аналіз кінцевих множин знань щодо продукту, технології, партнерів, споживачів і ресурсів в поточній бізнес-моделі компанії. В дослідженні використано математичний інструментарій і запропоновано спосіб формалізації знань щодо ключових елементів бізнес-моделі компанії як перетин відповідних множин вищеперерахованих інформаційних просторів. У дослідженні сконцентровано увагу на концептуальній характеристиці принципів поєднання функціональних інформаційних просторів підприємства в контексті створення та управління знаннями як цінністю системи підтримки прийняття управлінських рішень, тому подальших розробок потребують питання прикладних методик та технічного забезпечення компліментарності управлінських технологій різних інформаційних сфер бізнесу, зважаючи на їх тісний взаємозв’язок та розвиток інформаційних і когнітивних технологій.

Ключові слова: стратегічний контролінг; контролінг; управлінські технології; результат; поєднання управлінських технологій.

Література

Almasan A., Circa C., Zarzycka E., Dobroszek J. Management accounting information from the perspective of managers: the case of Poland and Romania. Selected findings of a survey research. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2016. 90 (146), P. 41–64.
2. Dobroszek J., Kalinowska K. System rachunku kosztów w działalności logistycznej i zarządzaniu łańcuchem dostaw, [in:] J. Chluska, S. Kowalska (ed.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w wa-runkach ryzyka. Aspekty praktyczne, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Często-chowskiej, Częstochowa 2014, pp. 85–94.
3. Goretzki L., Strauss E., Weber J. An institutional perspective on the changes in management accountants' professional role. Management Accounting Research. 2013 Vol. 24, Iss. 1. P. 41-63.
4. Мессенбек Р., Морие И., Рехзе О., Твестен М. Упражнение в совершенствовании. Создание стоимости с помощью разумных и простых функций поддержки. / BCG Review. Обозрение Июль 2015. Електронне видання http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20July%202015_tcm27-158429.pdf
5. Третьякова Е.П. генезис представлений о сущности технологий управления. Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №4(12), 2012 URL: www.sisp.nkras.ru
6. Чмутова І.М., Андрійченко Ж.О., Довгопола Ю.С. Еволюція та сучасні тенденції розвитку технологій управління фінансово-економічними процесами / Економіка і суспільство. Вип. 11, 2007. С.322-329.
7. Чмутова І.М. Сутність технології управління та її ключові ознаки. Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Випуск 710-711. Економіка. С.70-75.
8. П’ятницька Г., Найдюк В., Ракша Н., Трансфер технологій управління. Вісник КНТЕУ. 2012. № 5. С.27-43
9. Пальчук О.В., Гуцалюк О.М. Підходи до визначння поняття «технологія управління» діяльністю підприємства / Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2011, вип. 19. С.349-355.
10. Гудзь О.Є., Прокопенко Н.С. Трансформація парадигми управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій / Науковий вісник Полісся № 2 (14), ч. 2, 2018. С.16-24.
11. Шадрина Л. Ю. Технологии управления социальными объектами / Научные записки НГУЭУ (электронное научное издание), 2009, №3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://nsuem.ru/science/publications/science_notes/2009_3/12.pdf
12. Шацька З.Я. Управлінські інновації в системі підприємства / Актуальні проблеми економіки №1((127)), 2012. С.176-182.

O. Kyzenko

MANAGEMENT TECHNOLOGIES COMBINATION CONCEPT AS A STRATEGIC CONTROLLING RESULT

Summary

The aim of the article is to analyze the theoretical, methodological and applied foundations of the formation, actualization and combination of enterprise management technologies in the context of the strategic controlling effectiveness. As a result of studying the essence of management technologies, it was concluded that the entire activity of the company consists of interconnected production and management technologies. As a result of their practical use, relevant information spaces arise that can be identified by the functional areas of the company: production, logistics, sales, accounting and finance, staff development, marketing, and others. The theoretical and methodological foundations of the systematization of management information on functional information spaces are formalized using set theory. As part of controlling activities, it is advisable to consider the effectiveness of a set of management technologies in the functional areas of the company, taking into account the strategic perspective of business development and the tendency of convergence of these information spaces within enterprises under the influence of processes of automation of work with information in companies. So, the key function of strategic controlling is the effective integration of management technologies for working with the company's convergent functional information spaces. Of practical importance are the proposals for the generation of knowledge in the enterprise in accordance with the configuration and analytics of information spaces in a certain period of time regarding the basic characteristics of its business model and its relationship with the external environment. The value of scientific results lies in the ability to take into account the complementarity of information technologies that are provided in the strategic controlling environment, through the analysis of finite sets of knowledge about products, technologies, partners, consumers and company resources in the current business model. The study used mathematical tools and proposed a way to formalize knowledge about the key elements of the company's business model as the intersection of the corresponding sets of the above information spaces. The study focuses on the conceptual description of the principles of combining the functional information spaces of an enterprise in the context of creating and managing knowledge as the value of a management decision support system. Further development requires the application of applied methods and technical support of the complementarity of management technologies in various information business areas, given their close relationship with the development of information and cognitive technologies.

Keywords: strategic controlling; controlling; management technology; result; management technologies combination.

References

1. Almasan A., Circa C., Zarzycka E., Dobroszek J. Management accounting information from the perspective of managers: the case of Poland and Romania. Selected findings of a survey research. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2016. 90 (146), P. 41–64.
2. Dobroszek J., Kalinowska K. System rachunku kosztów w działalności logistycznej i zarządzaniu łańcuchem dostaw, [in:] J. Chluska, S. Kowalska (ed.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w wa-runkach ryzyka. Aspekty praktyczne, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Często-chowskiej, Częstochowa 2014, pp. 85–94.
3. Goretzki L., Strauss E., Weber J. An institutional perspective on the changes in management accountants professional role. Management Accounting Research. 2013 Vol. 24, Iss. 1. P. 41-63.
4. Messenbek, R. Morie, I. Rehze, O. and Tvesten, M. (2015), "Exercise to improve. Value creation with intelligent and simple support functions", BCG Review. Review July 2015, [Online], available at: http://image-src.bcg.com/Images/BCG%20Review%20July%202015_tcm27-158429.pdf (Accessed 10 May 2019).
5. Tret'jakova, E.P. (2012), "The genesis of ideas about the essence of management technology", Sovremennye issledovanija social'nyh problem, vol. 4(12), [Online], available at: www.sisp.nkras.ru (Accessed 10 May 2019).
6. Chmutova, I.M. Andriichenko, Zh.O. and Dovhopola, Yu.S. (2007), "Evolution and modern trends in the development of technology management in financial and economic processes", Ekonomika i suspilstvo, vol. 11, pp.322-329.
7. Chmutova, I.M. (2014), "The essence of management technology and its key features", Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika, vol. 710-711, pp.70-75.
8. Piatnytska, H. Naidiuk, V. and Raksha, N. (2012), "Transfer technology management", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 27-43.
9. Palchuk, O.V. and Hutsaliuk, O.M. (2011), "Approaches to the definition of the concept of "technology management" by the activity of the enterprise", Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 19, pp. 349-355.
10. Hudz, O.Ye. and Prokopenko, N.S. (2018), "Transformation of enterprise management paradigm on the basis of information and communication technologies", Naukovyi visnyk Polissia, vol. 2 (14), part. 2, pp.16-24.
11. Shadrina, L. Ju. (2009), "Technologies of management of social objects", Nauchnye zapiski NGUJeU (jelektronnoe nauchnoe izdanie), vol. 3, [Online], available at: https://nsuem.ru/science/publications/science_notes/2009_3/12.pdf (Accessed 10 May 2019).
12. Shatska, Z.Ya. (2012), "Management Innovations in the System of the Enterprise", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1(127), pp.176-182.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2063

Відомості про авторів

О. О. Кизенко

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри стратегії бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

O. Kyzenko

PhD, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-6109-4798

Як цитувати статтю

Кизенко О. О. Концепт поєднання управлінських технологій як результат стратегічного контролінгу. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7049 (дата звернення: 08.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.43

Kyzenko, O. (2019), “Management technologies combination concept as a strategic controlling result”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7049 (Accessed 08 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.