EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
В. І. Пілявський

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.44

УДК: 330.341.1

В. І. Пілявський

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті розглянуті особливості інноваційної складової потенціалу підприємств агропромислового виробництва. Визначено, що інноваційна складова потенціалу агропромислового виробництва ґрунтується на пошуку, підготовці та реалізації інновацій, які збільшують ступінь задоволення потреб суспільства у продовольчих ресурсах. Її відмінності та особливості порівняно з неінноваційним (еволюційним) типом потенціалу полягають у наступному: за інноваційного типу – новації пропонують, відбирають і впроваджують цілеспрямовано, а при неінноваційному – новації з’являються стихійно. Визначені проблеми й тенденції розвитку, чинники, переваги й ризики її впровадження. Обґрунтовані джерела, види й механізми здійснення інновацій. Розроблені форми їх представлення й інструменти поширення в агропромисловому виробництві. Розглянуті принципи й засоби управління їх розвитком на основі критеріїв результативності. Визначені стратегії й структурні ланки стратегічного управління як запоруки конкурентоспроможності агропромислових підприємств, продовольчої продукції на аграрних ринках в умовах глобальних впливів.

Ключові слова: потенціал; інноваційна складова; підприємства; агропромислове виробництво; впровадження; механізми; інструменти; критерії; стратегічне управління.

Література

1. Головатюк В.М. Проблеми вимірювання й оцінки інноваційного потенціалу соціально-економічного середовища. Наука та наукознавство. 2010. № 3 (69). С. 24-26.
2. Ігнатенко М.М. Стратегії та механізми управління розвитком соціальної відповідальності суб’єктів господарювання аграрної сфери економіки: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 470 с.
3. Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С. 28-35.
4. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному сектор. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12-15.
5. Шубравська О.В., Прокопенко К.О. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 77-81.
6. Мармуль Л.О., Петренко В.С. Стратегічне позиціонування підприємств з іноземними інвестиціями в аграрній сфері економіки. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017. № 4 (40). С. 43-48.
7. Данько М. Інноваційний потенціал у промисловості України. Економіст. 1999. № 10. С. 26-32.
8. Дементьєв В.В., Вишневський В.П. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз. Економічна теорія. 2011. № 3. С. 5-20.
9. Тивончук С.О., Тивончук Я.О. Формування організаційних форм трансферу технологій в агропромисловому виробництві. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 93-100.

V. I. Piliavskyi

INNOVATIVE COMPONENT OF POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCTION ENTERPRISES

Summary

In the article are considered the features of the innovative component of the potential of agroindustrial enterprises. It is determined that the innovative component of the potential of agricultural production is based on the search, preparation and implementation of innovations, which increase the degree of satisfaction of the needs of society in food resources. Its differences and features in comparison with non-innovative (evolutionary) type of potential are as follows: in innovative type – innovations are offered, selected and implemented purposefully, and in non-innovation – innovations appear spontaneously. They are being introduced into production gradually and continuously. According to the innovative type of capacity development, the number of innovations per unit of productive output is always greater than for non-innovation. At the same time, the process of resource conservation is provided. Identified problems and development trends, factors, advantages and risks of its implementation. Reasonable sources, types and mechanisms of innovation. Developed forms of their representation and distribution tools in agroindustrial production. The principles and means of managing their development on the basis of performance criteria are considered. Strategies and structural units of strategic management are defined as the key to the competitiveness of agro-industrial enterprises, food products in agrarian markets in the context of global influences. The innovative component of the potential of agro-industrial enterprises, the innovative direction of resource use development and the reproduction of productive resources will be determined by the influence of various factors. Technological and technical re-equipment of agro-industrial enterprises in the modern conditions is a key problem of increasing their competitiveness and ensuring food security of the country. Only the creation and development of new technology, the development of digital technologies and automation of production will improve the quality and competitiveness of domestic agricultural and food products in the domestic and world agricultural markets.

Keywords: potential; innovative component; enterprises; agro-industrial production; introduction; mechanisms; tools; criteria; strategic management.

References

1. Holovatyuk, V.M. (2010), “Problems of measuring and assessing the innovative potential of the socio-economic environment”, Nauka ta naukoznavstvo, vol. 3 (69), рр. 24-26.
2. Ihnatenko, M.M. (2015), Stratehiyi ta mekhanizmy upravlinnya rozvytkom sotsial'noyi vidpovidal'nosti sub'yektiv hospodaryuvannya ahrarnoyi sfery ekonomiky [Strategies and mechanisms for managing the development of social responsibility of economic entities of the agrarian sector of the economy]. Kherson: Aylant, Ukraine.
3. Fedulova, L. (2013), “Innovative development: evolution of views and problems of modern awareness”, Ekonomichna teoriya, vol. 2, рр. 28-35.
4. Romanyuk, I.A. (2016), “Features of the reproduction process in the agrarian sector”, Ahrosvit, vol. 11, рр. 12-15.
5. Shubravs'ka, O.V. and Prokopenko, K.O. (2013), “Development of agro-innovative activity in Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 4, рр. 77-81.
6. Marmul', L.O. and Petrenko, V.S. (2017), “Strategic positioning of enterprises with foreign investments in the agrarian sector of the economy”, Visnyk Berdyans'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4 (40), рр. 43-48.
7. Dan'ko, M. (1999), “Innovation Potential in the Industry of Ukraine”, Ekonomist, vol. 10, рр. 26-32.
8. Dement'yev, V.V. and Vyshnevs'kyy, V.P. (2011), “Why Ukraine is not an Innovative State: Institutional Analysis”, Ekonomichna teoriya, vol. 3, рр. 5-20.
9. Tyvonchuk, S.O. and Tyvonchuk, YA.O. (2013), “Formation of organizational forms of technology transfer in agroindustrial production”, Ekonomika APK, vol. 2, рр. 93-100.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 5236

Відомості про авторів

В. І. Пілявський

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

V. I. Piliavskyi

Candidate of Economic Sciences, Doctoral Student,International University of Business and Law, Rherson

ORCID:

0000-0003-3311-0559

Як цитувати статтю

Пілявський В. І. Інноваційна складова потенціалу підприємств агропромислового виробництва. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7050 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.44

Piliavskyi, V. I. (2019), “Innovative component of potential of agricultural production enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7050 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.