EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ГАСТРОТУРИЗМУ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ
В. А. Сливенко, А. І. Долгієр, К. А. Хрулькова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.48

УДК: 338.48-6:641/642](477).

В. А. Сливенко, А. І. Долгієр, К. А. Хрулькова

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ГАСТРОТУРИЗМУ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Анотація

У статті розглянуто дослідження сучасного стану розвитку гастрономічного туризму в Україні та в світі, можливі перспективи та тенденції подальшого розвитку гастрономічного туризму в нашій країні та його позитивний вплив на такі провідні галузі як соціальна, транспортна, інформаційна, виробнича, інфраструктурна. Проаналізовані наявні в Україні різновиди та кількість гастрономічних фестивалів і турів за провідними областями країни. Виокремлені чинники та фактори розвитку гастрономічного туризму в кожному регіоні та причини їх нерівномірного застосування. Виділені переваги та унікальність української кухні у порівнянні з іншими провідними кухнями світу. Також представлені методи і шляхи активізації гастротуризму в Україні задля створення перспективного та конкурентоспроможного продукту на міжнародному ринку туристичних послуг.

Ключові слова: гастрономічний туризм; розвиток; гастрономія; туризм.

Література

1. Антоненко В.Г. Міжнародний туризм як чинник взаємодії та взаємозбагачення культур.// Філософські нариси туризму. За ред. проф. Пазенка В.С. — К., 2005. — С. 223—233.
2. Aргументум [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://argumentua.com/stati/vnutrennii-turizm-v-ukraine-prepyatstviya-i-perspektivy.
3. Вишневська Г.Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму / Г.Г. Вишневська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – Вип. 31. – С. 112–118.
4. Воробьева Э. В. Мировые фестивали / Э. Воробьева // Туризм и отдых. – 2007. – № 37. – С.3-4.
5. Гастрономічні фестивалі українців [Електронний ресурс] // Виставковий центр ЛІЕТ «Тури та туристичні продукти для львів’ян та гостей міста», 2016 –.– Режим доступу: http://.liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=2374.
6. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні / Д. І. Басюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2012. - № 45. - С. 128-132.
7. Календарний план гастрономічних фестивалів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agvt.nuft.edu.ua/kalendarnyj-plan-gastronomichnyh-festyvaliv-ukrayiny/.
8. Комарніцький І.О. Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального розвитку в контексті підготовки до ЄВРО 2012. // Географія та туризм: Наук. зб./ Ред. кол. Я.Б.Олійник та ін.. — К.: Альтерпрес, 2011. — Вип. 14. — С.101—106.11.
9. Корнілова В. В. Сучасні тенденції розвитку гастрономічного туризму / В. В. Корнілова // Ефективна економіка № 2, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.economy.nayka.com.ua.
10. Кукліна Т. С. Гастрономічний туризм на туристичному ринку України / Т.С. Кукліна // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer30/682.pdf.
11. Найвідоміші кулінарні школи світу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://harchi.info/blogs/san-ayt-j/nayvidomishi-kulinarni-shkoly-svitu.
12. Послуги трансферу аеропортів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.aeroport-transfer-muenchen.com/novosti/oktoberfest-vazhnaya-sostavlyayushhaya-pribyli-ekonomiki-nemeckoj-zemli-bavariya.html.
13. Семченко О. А. Іміджева політика України.// Зовнішньополітичний імідж україни: позитивні і негативні складники. Серія «Монограф» – 2014. – С. 258.
14. Сливенко В.А. Класичні та сучасні бізнес стратегії туристичних підприємств / В.А. Сливенко, А.О. Єрмакова, // Ефективна економіка, № 11, 2018. (2019, квітень 18).

V. A. Slivenko, A. I. Dolghier, K. A. Khrulkova

WAYS OF ACTIVATION OF DOMESTIC GASTROTURIZM ON THE INTERNATIONAL TOURIST MARKET

Summary

The article examines the current state of development of gastronomic tourism in Ukraine and in the world, possible perspectives and trends of the further development of gastronomic tourism in our country and its positive influence on such leading industries as social, transport, information, production, infrastructure, economic, political and cultural . The latest research and publications in the sphere of gastronomic tourism in Ukraine and the world have been analyzed. The most influential factors of formation and active functioning of gastronomic tourism are highlighted. It is confirmed that gastronomic tourism is a significant factor in the restoration and stabilization of the country's economy, receiving high tourist income and improving the living standards of the country on the example of the countries-leaders in gastronomic tourism. It is proved that gastronomic tourism is one of the most attractive types of tourism for recreation and recreation, acquaintance with other cuisines of the world, gaining new impressions and establishing connections between countries. Varieties and quantity of gastronomic festivals and tours in the leading regions of the country are analyzed in Ukraine. Identified factors and factors of the development of gastronomic tourism in each region and the reasons of their uneven application. The advantages and uniqueness of Ukrainian cuisine in comparison with other leading cuisines of the world are distinguished due to the variety of dishes and variations of their cooking in each region. The most popular national dishes and drinks, which attract the attention of gastronomic tourists from other countries and promote the desire to visit Ukraine, are analyzed. Also presented are methods and ways of activating gastro tourism in Ukraine in order to create a promising and competitive product in the international tourist services market. The necessity of creation and development of various gastronomic festivals, tours and national holidays in Ukraine is emphasized not only for the formation of foreign tourist streams, but also for the maintenance of internal tourist flows.

Keywords: gastronomic tourism; development; gastronomy; tourism.

References

1. Antonenko, V.G. (2005), Mizhnarodnyj turyzm iak chynnyk vzaiemodii ta vzaiemozbahachennia kul'tur [International tourism as a factor of interaction and mutual enrichment of cultures], Filosofs'ki narysy turyzmu, Kyiv, Ukraine.
2. Argumentum (2019), “Domestic tourism in Ukraine: obstacles and prospects”, available at: http://argumentua.com/stati/vnutrennii-turizm-v-ukraine-prepyatstviya-i-perspektivy. (Accessed 17 April 2019).
3. Vishnevskaya, G.G. (2013), “Potential of culinary tours in the context of specialized tourism”, Aktual'ni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhn'oi kul'tury, vol. 31, pp. 112-118.
4. Vorobyeva, E. V. (2007), “World Festivals”, Turyzm y otdykh, vol. 31, pp. 3-4.
5. Lviv Institute of Economy and Tourism (2016), “Gastronomic festivals of Ukrainians”, available at: http://liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=2374 (Accessed 17 April 2016).
6. Basyuk, D. I. (2012), “Innovative development of gastronomic tourism in Ukraine”, Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu kharchovykh tekhnolohij, vol. 45, pp. 128-132.
7. Asotsiatsiia spryiannia rozvytku hastronomichnoho ta vynnoho turyzmu (2017), “Calendar schedule of gastronomic festivals in Ukraine”, available at: http://agvt.nuft.edu.ua/kalendarnyj-plan-gastronomichnyh-festyvaliv-ukrayiny/ (Accessed 4 April 2017).
8. Komarinitsky, I.O. (2011), “Culinary tourism in Ukraine: the state and prospects of regional development in the context of preparation for EURO 2012”, Heohrafiia ta turyzm, vol. 14, pp. 101-106.11.
9. Kornilova, V.V. (2018), “Modern Trends in the Development of Gastronomic Tourism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 2, available at: www.economy.nayka.com.ua. (Accessed 16 May 2019).
10. Kuklina, T. S. (2013), “Gastronomic tourism in the tourist market of Ukraine”, Modern directions of theoretical and applied researches, [Online], available at: http://www.sworld.com.ua/konfer30/682.pdf. (Accessed 13 March 2013).
11. Kharchi.info (2017), “The most famous culinary schools in the ”, available at: http://harchi.info/blogs/san-ayt-j/nayvidomishi-kuinlini-shkoly-svitu (Accessed 7 April 2017).
12. Airport Transfer Service (2018), “Oktoberfest - an important component of the profit of the economy of the German state of Bavaria”, available at: https://www.aeroport-transfer-muenchen.com/novosti/oktoberfest-vazhnaya-sostavlyayushhaya-pribyli-ekonomiki-nemeckoj-zemli-bavariya.html (Accessed 27 September 2018).
13. Semchenko, O. A. (2014), “The image policy of Ukraine”, Zovnishn'opolitychnyj imidzh ukrainy: pozytyvni i nehatyvni skladnyky [Foreign policy image of Ukraine: positive and negative components], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
14. Slyvenko, V. and Yermakova, A. (2018), “Classic and modern business strategies for tourism companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6705 (Accessed 16 May 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 5333

Відомості про авторів

В. А. Сливенко

к. і. н., доцент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

V. A. Slivenko

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar, Dnipro

ORCID:

0000-0002-6149-9015


А. І. Долгієр

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

A. I. Dolghier

student, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, Dnipro

ORCID:

0000-0002-0609-6061


К. А. Хрулькова

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

K. A. Khrulkova

student, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, Dnipro

ORCID:

0000-0001-7295-0142

Як цитувати статтю

Сливенко В. А., Долгієр А. І., Хрулькова К. А. Шляхи активізації вітчизняного гастротуризму на міжнародному туристичному ринку. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7054 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.48

Slivenko, V. A., A. I. Dolghier and Khrulkova, K. A. (2019), “Ways of activation of domestic gastroturizm on the international tourist market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7054 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.