EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
К. В. Ковальська, А. В. Приходько

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.49

УДК: 331.1

К. В. Ковальська, А. В. Приходько

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті обґрунтовано важливість розробки збалансованої системи показників для реалізації стратегії управління персоналом інноваційного підприємства. Зазначено, що розробка та реалізація стратегічного управління людськими ресурсами має особливу роль та забезпечує основу для досягнення стратегічних цілей інноваційними підприємствами. Адже саме співробітники інноваційних підприємствами володіють унікальними компетенціями, що дозволяють їм розробляти інноваційні товари та послуги, нестандартні рішення та генерувати креативні ідеї. Визначено, що для отримання конкурентних переваг та експоненціального зростання прибутку компанії необхідно залучати і утримувати креативних та кваліфікованих працівників. Для досягнення цієї задачі пропонується застосовувати інструмент моніторингу реалізації стратегічного управління людськими ресурсами – збалансовану систему показників. Обґрунтовано, що для застосування збалансованої системи показників з метою реалізації та оцінювання рівня досягнення стратегічних цілей управління персоналом необхідно змінити підхід до людських ресурсів організації: розглядати їх не в якості витратної частини, а як найважливіший актив компанії – людський капітал. Зазначено, що зосередження уваги лише на фінансових показниках обмежує корисність збалансованої системи показників для реалізації стратегії управління персоналом інноваційного підприємства. Визначено спільні та відмінні особливості розробки збалансованої системи показників на рівні загальноорганізаційної та кадрової стратегії. Для реалізації стратегії управління персоналом було адаптовано компоненти збалансованої системи показників: фінанси, клієнти, внутрішні процеси, розвиток і навчання. Таким чином, клієнтами виступають відділи та їхні керівники, а під внутрішніми процесами досліджуються процеси, пов’язані з формуванням та утриманням персоналу. Визначено, що розроблена збалансована система показників балансує фінансові та не фінансові параметри, що дозволяє зосередилися на довгострокових факторах ефективності та організаційної стійкості.

Ключові слова: Стратегія управління персоналом; інноваційне підприємство; збалансована система показників; управління персоналом; фінансова перспектива; клієнтська перспектива; перспектива внутрішніх HR-процесів; перспектива навчання та розвитку.

Література

1. Семенькова А. В. Інтегральна оцінка ефективності стратегічного управління персоналом промислових підприємств / А. В. Семенькова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №3. – С. 196–199.
2. Кабанов В. Н. Внедрение сбалансированной системы показателей в систему мотивации персонала промышленной организации / В. Н. Кабанов // Управление персоналом. – 2008. – №3. – С. 49–51.
3. Becker B. The HR scorecard: linking people, strategy and performance / B. Becker, M. Huselid, D. Ulrich. – Boston: Harvard Business School Press, 2001. – 320 с.
4. Kaplan R. The strategy – focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment / R. Kaplan, D. Norton. – Boston: Harvard Business School Publishing Corporation, 2000. – 416 с.
5. Paul R. N. Balanced scorecard step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results / R. N. Paul. – Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 320 с. – (2).
6. Schuler R. Strategic human resource management: linking рeople with the strategic needs of the business / R. Schuler // Organizational Dynamics. – 1992. – №1. – С. 18–32.

K. V. Kovalska, A. V. Prykhodko

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A BALANCED SCORECARD FOR IMPLEMENTATION OF THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY OF AN INNOVATIVE ENTERPRISE

Summary

In the article it was proved the importance of developing a balanced scorecard for implementation of the human resources management strategy of an innovative enterprise. It is noted that the development and implementation of strategic human resource management has a special role and provides the basis for achieving the strategic objectives by innovative enterprises. As employees of innovative enterprises have unique competencies that allow them to develop innovative products and services, non-standard solutions and generate creative ideas. It has been determined that in order to obtain competitive advantages and exponential growth of the company's profit, it is necessary to attract and retain creative and skilled human resources. In order to achieve this goal, it is proposed to apply a monitoring tool for implementation of strategic human resources management – a balanced scorecard. It is proved that the use of the balanced scorecard to implement and evaluate the level of achievement of the strategic objectives of personnel management requires to change the approach to human resources: from seeing human resources as a cost to seeing human resources as the company’s most important asset to be managed – human capital. Determined that focusing only on financial indicators limits the usefulness of a balanced scorecard for implementing the strategy of personnel management of an innovative enterprise. The common and distinctive features of the development of a balanced scorecard at the level of implementation of strategic human resources management and at the level of implementation of the general organizational strategy are identified. The financial, client, internal processes and development and training components were adapted to implementation of personnel management strategy. Thus, by customers are meant departments and their manager, and processes under the internal processes analyzed processes that are related to the formation and retaining of personnel. It is determined that the developed balanced scorecard balances financial and non-financial measures, which allows focusing on long-term factors of efficiency and organizational sustainability.

Keywords: Human resources management strategy; innovative enterprise; balanced scorecard; human resources management; financial perspective; customer perspective; internal HR-processes perspective; learning and growth perspective.

References

1. Semen'kova, A.V. (2010), “Integral assessment of the effectiveness of strategic management of personnel of industrial enterprises”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 196–199.
2. Kabanov, V.N. (2008), “The introduction of a balanced scorecard in the system of motivation of personnel of an industrial organization”, Upravlenie personalom, vol. 3, pp. 49–51.
3. Becker, B. Huselid, M. and Ulrich, D. (2001), The HR scorecard: linking people, strategy and performance, Harvard Business School Press, Boston, USA.
4. Kaplan, R. and Norton, D. (2000), The strategy – focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston, USA.
5. Paul, R. Niven (2002), Balanced scorecard step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results, 2nd ed, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, USA.
6. Schuler, R. (1992), “Strategic human resource management: linking рeoplewith the strategic needs of the business”, Organizational Dynamics, vol. 21(1), pp. 18–32.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2540

Відомості про авторів

К. В. Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

K. V. Kovalska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Innovative and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0001-9629-424X


А. В. Приходько

студентка економічного факультету, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. V. Prykhodko

student of the Faculty of Economics, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5255-190X

Як цитувати статтю

Ковальська К. В., Приходько А. В. Особливості розробки збалансованої системи показників для реалізації стратегії управління персоналом інноваційного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7055 (дата звернення: 20.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.49

Kovalska, K. V. and Prykhodko, A. V. (2019), “Features of the development of a balanced scorecard for implementation of the human resources management strategy of an innovative enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7055 (Accessed 20 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.