EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ФАКТОРИ, ЧИННИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ
П. А. Швець, Р. Б. Бабич

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.53

УДК: 331.522.4

П. А. Швець, Р. Б. Бабич

ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ФАКТОРИ, ЧИННИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ

Анотація

В статті досліджено сутність вартості та класифікацію витрат на робочу силу відповідно до вітчизняного законодавства, а також проблемна відповідність даної категорії з іншими економічними поняттями. Визначено складові вартості робочої сили з позиції їх відповідності інтересам роботодавців та найманих працівників. Розглянуто проблеми максимального наближення рівня оплати праці й вартості робочої не зважаючи на те, що роботодавці, розглядаючи витрати на утримання робочої сили, як одну зі статей витрат виробництва, постійно прагнуть до мінімізації цих витрат, особливо в розрахунку на одиницю товару. Доведено, що в Україні існує диференціація вартості робочої сили за регіонами, видами економічної діяльності та масштабами підприємства. Обґрунтовуються заходи щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів в країні, еквівалентного співвідношення вартості та оплати праці робочої сили в Україні.

Ключові слова: робоча сила; праця; вартість робочої сили; ринок праці; суб’єкти ринку праці; заробітна плата.

Література

1. Трактат о налогах и сборах / Петти В., Смит А., Рикардо Д. та ін.; Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 896 с.;
2. Исследование о природе и причинах богатства народов / Смит А., Петти В., Рикардо Д., Кейнс Дж. та ін.; Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 896 с.;
3. Начало политической экономии / Рикардо Д., Петти В., Смит А. та ін.; Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 896 с.;
4. Милль Дж.Ст. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2007. 1040 с.;
5. Маркс К., Энгельс Ф. Заработная плата, цена и прибыль: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Москва, 1960. 367 с.;
6. Гуменюк В.Я., Самолюк Н.М. Управління витратами на персонал: монографія. Рівне: НУВГП, 2012. 120 с.;
7. Інструкція по визначенню вартості робочої сили: затверджена Наказом Міністерства статистики України від 29.05.1997 р. № 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-97 (дата звернення: 15.04.2019);
8. Самолюк Н.М., Юрчик Г.М. Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб’єктів ринку праці. Статистика України. 2013. №2. С. 20-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2013_2_6 (дата звернення: 26.04.2019);
9. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія: підручник. Київ: Академія, 2005. 856 с.;
10. Сеник І.В. Витрати на робочу силу за 2010 рік. Державна служба статистики України. Київ: Техніка, 2011. 75 с.;
11. Сеник І.В. Витрати на робочу силу за 2014 рік. Державна служба статистики України. Київ: Техніка, 2015. 65 с.;
12. Куліков Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання. Україна: аспекти праці. 2014. № 7. С. 26-33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_7_6;

P. A. Shvets, R. B. Babych

COST OF LABOR IN THE LABOR MARKET OF UKRAINE: FACTORS AND TRENDS OF FORMATION

Summary

In the article the essence of value and the classification of labor costs according to the domestic legislation, as well as the problem correspondence of this category with other economic notions are investigated. The components of labor costs are determined from the point of view of their correspondence to the interests of employers and employees. The problems of maximal approximation of the level of wages and labor costs are considered, despite the fact that employers, considering the costs of retaining labor as one of the items of production costs, constantly seek to minimize these costs, especially per unit of goods. It is proved that in Ukraine there is a differentiation of labor cost according to regions, types of economic activity and scale of the enterprise. The article substantiates the measures to increase the efficiency of the use of labor resources in the country, the equivalent of the ratio of labor costs and labor remuneration in Ukraine.

Keywords: labor force; labor; labor cost; labor market; labor market subjects; wages.

References

1. Petty W., Smith A., Ricardo D. (2000). Traktat o nalogah i sborah [Treatise on taxes and fees], ECSMO-Press, Moscow, Russia;
2. Smith A., Petty W., Ricardo D., Keynes J. (2000). Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of nations], ECSMO-Press, Moscow, Russia;
3. Ricardo D., Petty W., Smith A. (2000). Nachalo politicheskoy economii [The beginning of political economy], ECSMO-Press, Moscow, Russia;
4. Mill J.St. (2007). Osnovy politicheskoy economii s nekotorymi prilozheniyami k sotsial’noy filosofii [Fundamentals of political economy with some applications to social philosophy], ECSMO-Press, Moscow, Russia;
5. Marx K. and Engels F. (1960). Zarabotnaya plata, tsena i pribyl [Wages, price and profit], Moscow, Russia;
6. Gumenyuk V.Ya., Samolyuk N.M. (2012). Upravlinnya vytratamy na personal [Management of personnel costs], NUWEE, Rivne, Ukraine;
7. Ministry of Statistics of Ukraine (1997), “On Approval of Instructions for Determining the Cost of Workforce”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-97 (Accessed: 15.04.2019);
8. Samolyuk N.M. and Yurchyk G.M. (2013). “Formation of the cost of labor in the context of compliance with the interests of the subjects of the labor market”, Statystyka Ukrainy, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2013_2_6 (Accessed 26 Apr 2019);
9. Mocherny S.V. and Doybenko M.V. (2005), Economichna teoriya [Economic theory], Academiya, Kyiv, Ukraine;
10. Senyk I.V. (2011), Vytraty na robochy syly za 2010 rik [Labor costs for 2010], Tehnika, Kyiv, Ukraine;
11. Senyk I.V. (2015), Vytraty na robochy syly za 2014 rik [Labor costs for 2014], Tehnika, Kyiv, Ukraine;
12. Kulikov G. (2014), “Cost of labor and expenses of the employer for its maintenance”, [Online], vol. 7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_7_6 (Accessed 01 May 2019);

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2509

Відомості про авторів

П. А. Швець

к. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник,Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

P. A. Shvets

Ph.D., senior researcher, leading researcher Ptoukha Institute for demography and social studies of the National academy of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8676-472X


Р. Б. Бабич

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри економічної теорії,Національний авіаційний університет, м. Київ

R. B. Babych

Ph.D., leading researcher, Associate professor of economics, National aviation university, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6143-3067

Як цитувати статтю

Швець П. А., Бабич Р. Б. Вартість робочої сили на ринку праці України: фактори, чинники та тенденції формування. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7059 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.53

Shvets, P. A. and Babych, R. B. (2019), “Cost of labor in the labor market of Ukraine: factors and trends of formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7059 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.