EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИМПТОМАТИЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ
І. В. Кривов’язюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.55

УДК: 65.012

І. В. Кривов’язюк

СИМПТОМАТИЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ

Анотація

Мета статті полягає в подальшому розвитку науково-теоретичних засад здійснення симптоматичної діагностики підприємства.
Результати критичного аналізу змісту наукових праць вчених сучасності стали основою подальшого розвитку сутності поняття “симптоматична діагностика підприємства” як комплексної системи ідентифікації ключових проблем підприємства на основі фіксації впливу різноманітних чинників, що ґрунтується на виявленні їх причинно-наслідкових зв’язків та з метою усунення передбачає використання прогнозних управлінських моделей для підприємства.
Узагальнення етимології та змісту поняття, підґрунтя дослідження, діагностичних цілей, принципів побудови дослідження, програмно-технічного забезпечення, націленості результатів і спрямування досліджень, інструментарію аналізу та відображення результатів дослідження стало основою визначення відмінностей етіологічної та симптоматичної діагностики підприємства.
Встановлено, що при здійсненні симптоматичної діагностики підприємства слід враховувати її особливості щодо інформаційного забезпечення, цільового спрямування, застосування, забезпечення репрезентативності результатів, розкриття впливу симптомів і здійснення аналізу причин їх появи, адаптивності, потреби у фахівцях з її проведення, вплив кон’юнктури ринку та конкурентних сил в галузі, спрямування на розроблення управлінських рішень.

Ключові слова: науково-теоретичні засади; концепція діагностики; симптоматична діагностика; виявлення проблем; причинно-наслідкові зв’язки; підприємство.

Література

1. Гетьман О.О. Економічна діагностика : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.
2. Загорна Т.О. Економічна діагностика : навч. посіб. / Т.О. Загорна. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
3. Мельник О.Г. Економічна діагностика : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К. : Знання, 2012. – 318 с.
4. Пріб К.А. Діагностика в системі управління : навч. посіб. / К.А. Пріб, Н.І. Патика. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 432 с.
5. Скриньковский Р.Н. Комплексна діагностика розвитку підприємства: концепція, параметри, методи / Р.Н. Скриньковский // Економіка. Управління. Інновації. – № 1. – 2015. – С. 291–307.
6. Швиданенко Г.О. Бізнес-діагностика підприємства : навч. посіб. / Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко. – К. : КНЕУ, 2013. – 448 с.
7. Кривов’язюк І.В. Теоретичні засади фінансової діагностики підприємства / І.В. Кривов’язюк, Я.О. Кость // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія”. Збірник наук. пр. Луцький державний технічний університет. 2007. Випуск 4 (15). С. 232–247.
8. Кривов’язюк І.В. Комплексна економічна діагностика підприємства : монографія / І.В. Кривов’язюк, Т.В. Божидарнік. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2012. – 226 с.
9. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 450 с.
10. Кривов’язюк І.В. Діагностика активів в економіці сучасного підприємства / І.В. Кривов’язюк, Ю.Г. Пустовіт // Економічний форум. – 2018. – № 4. – С. 243–251.
11. Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз. Транспозиція змісту медичної та технічної діагностики у процес діагностики експортної діяльності підприємства / Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2015. – Вип. 1(3). – С. 18–22.
12. Мельник О.Г. Концептуальні засади здійснення етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств / О.Г. Мельник, М.Я. Нагірна // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 6. – С. 222–227.
13. Городня Т.А. Механізм проведення економічного діагностування діяльності підприємств / Т.А. Городня, Н.В. Білущак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Випуск 22.12. – C. 337–341.
14. Гжегож Павловські. Управлінська діагностика в системі цілей економічної діагностики підприємства / Гжегож Павловські // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 66–73.
15. Штанько П.О. Економічна діагностика : курс. (консп.) лекцій для студ. спец. “Економіка підприємства”. – К. : НУХТ, 2009. – 159 с.
16. Назаренко І.М. Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу / І.М. Назаренко // Економіка: реалії часу. – 2016. –№ 1 (23). – С. 114–122.
17. Нагірна М.Я. Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств : дис. канд. ек. наук : 08.00.04 / М. Я. Нагірна. – Львів, 2016. – 237 с.
18. Jose G Reis. Identifying supply-side constraints to exports [Електронний ресурс] / Jose G Reis // OECD Workshop on Aid for Trade Implementation. – 2011. – Режим доступу : https://www.oecd.org/dac/aft/47441603.pdf.
19. Книшек О.О. Методика та організація аналізу і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств : дис. канд. ек. наук : 08.00.04 / О.О. Книшек. – Дніпро, 2017. – 244 с.

I. V. Kryvovyazyuk

SYMPTOMATIC DIAGNOSTICS OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE OF FILLING AND THE PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION

Summary

The purpose of the article is in the further development of the scientific and theoretical foundations for the implementation of symptomatic diagnostics of the enterprise.
By critical analysis of the scientific publications of scientists who developed theoretical and methodological principles for implementing the diagnostics of the company's activities, the necessity of deepening the concept of diagnostics in the direction of identifying the symptoms of the emergence of problems in their activities and identifying their cause-and-effect relationships with changes in future end-of-business results has been identified.
The analysis of the content of the works of modern scientists who examined the essence of the concept of “symptomatic diagnostics of an enterprise” pointed to numerous shortcomings that occurred when interpreting this concept from the standpoint of effective, process, complex and systemic approaches. As a result, the concept of “symptomatic diagnostics of an enterprise” is proposed to be considered as a complex system for identifying key business problems on the basis of fixing the influence of various factors, based on the identification of their causal relationships and, with a view to elimination, foresees the use of forecast management models for the enterprise.
The generalization of etymology and the content of the concept, the basis for research, diagnostic purposes, principles of research, software and hardware, the targeting of results and direction of research, the toolkit for analysis and reflection of the results of the study became the basis for determining the differences between the etiological and symptomatic diagnostics of the enterprise.
Considering the symptomatic diagnosis of the enterprise as an independent type of diagnostic procedures, it should take into account its features regarding information provision, target direction, application, ensuring the representativeness of the results, the disclosure of symptoms and analysis of the causes of their appearance, adaptability, the needs of specialists in its implementation, taking into account market environment conditions and the results of the analysis of the main competitive forces in the field of operation of the enterprise, focusing on the development of managerial decisions.

Keywords: scientific and theoretical foundations; conception of diagnostics; symptomatic diagnostics; problem identification; causal relationships; enterprise.

References

1. Getman, O.О. and Shapoval, V.M. (2007), Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics], Kyiv, Center of educational literature, Ukrainе.
2. Zagornaya, T.O. (2007), Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics]. Kyiv, Center of educational literature, Ukrainе.
3. Melnyk, O.G. and Kuzmin, O. Ye. (2012), Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics], Kyiv, Znannia, Ukrainе.
4. Prib, K.A. and Patyka, N.I. (2016), Diagnostyka v systemi upravlinnja [Diagnostics in the control system], Kyiv, Center of educational literature, Ukrainе.
5. Skrynkovskyy, R.M. (2015), “Integrated diagnostics of enterprise development: conception, parameters, methods”, Economics. Management. Innovations, vol. 1, pp. 291–307.
6. Shvydanenko, G.O. and Dmitrenko, A.I. (2013), Biznes-diahnostyka pidpryiemstva [Business diagnostics of the enterprise], Kyiv, KNEU, Ukrainе.
7. Kryvovyazyuk, I.V. and Kost, Y. O. (2007), “The theoretical basis of financial diagnostics of the enterprise”, Economic Sciences. Series of “Economic theory and economic history”, vol. 4 (15), pp. 232–247.
8. Kryvovyazyuk, I.V. and Bozhydarnik, T.V. (2012), Kompleksna ekonomichna diahnostyka pidpryiemstva [Comprehensive economic diagnostics of the enterprise], LNTU, Lutsk, Ukraine.
9. Kryvovyazyuk, I.V. (2013), Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics], Kyiv, Center of educational literature, Ukrainе.
10. Kryvovyazyuk, I.V. and Pustovit, Y. G. (2018), “Diagnostics of assets in the economy of modern enterprise”, Economic forum, vol. 4, pp. 243–251.
11. Al-Osta Salim A.-A. (2015), “Transposition of the maintenance of medical and technical diagnostics into the process of diagnosing the export activity of the enterprise”, Scientific Bulletin of Uzhhorod University, Series “Economics”, vol. 1(3), pp. 18–22.
12. Melnyk, O.G. and Nahirna, M.Ya. (2014), “Conceptual Foundations of the Etiologic Diagnosis of Export-import Activity of Enterprises”, Business Inform, vol. 6, pp. 222–227.
13. Gorodnya, T.A. and Biluschak, N.V. (2012), “A mechanism of economic diagnosis of the activity of the enterprise”, Scientific Bulletin of UNFU, vol. 22.12, pp. 337–341.
14. Pawlowski, G. (2017), “Management diagnostics in the system of purposes of economic diagnostics of the enterprise”, Investments: practice and experience, vol. 7, pp. 66–73.
15. Shtanko, P.O. (2009), Ekonomichna diahnostyka [Economic diagnostics], Kyiv, NUHT, Ukrainе.
16. Nazarenko, I.M. (2016), “Diagnostics in the management system of agribusiness entities”, ECONOMICS: time realities, vol. 1 (23), pp. 114–122.
17. Nahirna, M. Ya. (2016), “Etiological diagnostics of export-import activities of enterprises”, Dissertation for the scientific degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.04. Lviv, Lviv Polytechnic National University, Ukraine.
18. Reis, J.G. (2011), “Identifying supply-side constraints to exports” [Електронний ресурс], OECD Workshop on Aid for Trade Implementation. – Режим доступу : https://www.oecd.org/dac/aft/47441603.pdf.
19. Knyshek, O.O. (2017), “Methods and organization of analysis and control of foreign economic activity of enterprises”, Dissertation for the scientific degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.09. Dnipro, University of Customs and Finance, Ukraine.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 8589

Відомості про авторів

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

I. V. Kryvovyazyuk

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

ORCID:

0000-0002-8801-4700

Як цитувати статтю

Кривов’язюк І. В. Симптоматична діагностика підприємства: сутнісне наповнення та особливості здійснення. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7061 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.55

Kryvovyazyuk, I. V. (2019), “Symptomatic diagnostics of the enterprise: the essence of filling and the peculiarities of implementation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7061 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.