EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
М. В. Максімова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.58

УДК: 658.15

М. В. Максімова

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

В статті відзначається, що процес цифровізації охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. При цьому, розвиток цифрової економіки сприятиме як підвищенню конкурентоспроможності підприємств, так і потужному розвитку країни в цілому, враховуючи нові виклики та вимоги інформаційного суспільства. Визначено, що основними елементами системи фінансового менеджменту підприємства є: мета, функції, об’єкт, суб’єкт, принципи та фінансовий механізм, який включає в себе фінансові методи, важелі, інструменти та нормативно-правове, інформаційне, програмно-технічне і фінансове забезпечення. Застосування методики структурування елементів системи дозволило визначати характер взаємозв’язків між елементами системи фінансового менеджменту підприємств, завдяки побудові їх інформаційної структури. Визначено, що найбільш динамічною складовою системи фінансового менеджменту підприємства в умовах розвитку цифрової економіки має стати фінансовий механізм.

Ключові слова: цифрова економіка; система; фінансовий менеджмент; фінансовий механізм.

Література

1. Digitalization, Immigration and the Wefare State / Marten Blix. – UK: Edward Elgar Publishing, Inc. – 2017. – 200 p.
2. The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019.
3. The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019.
4. Андрєєва Т.Є. Теоретичні засади формування системи фінансового менеджменту підприємства / Т.Є. Андрєєва, Д.А. Терещенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. - № 34. – С. 255-260
5. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : у 2-х т. / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 2. – 512 с.
6. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент підприємств [Текст] / Н.М.Давиденко // Фінанси України. – 2004.  № 6. – С. 90-95.
7. Завадський Й.С. Менеджмент : Management : У 2-х т. / Й. С. Завадський. – [2-е вид.]. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – Т. 1. – 542 с.
8. Зінченко (Притула) Н.І. Побудова інформаційної моделі визначення проблем кредитно-рейтингової оцінки підприємств-емітентів / Н.І. Зінченко (Притула) // Економіка розвитку. – 2007. – № 2. – С. 60-62.
9. Климова, І. Г. Сутність та складова фінансово-кредитного механізму інноваційного розвитку : інновації та розвиток / І. Г. Климова // Інвестиції : практика та досвід. - 2009. - № 1. - С. 25-27.
10. Князь С.В. Управлінські рішення у системі фінансового менеджменту [Електронний ресурс]/ С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19196/1/28-Kniaz-140-148.pdf
11. Ковалёв В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалёв. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 768 с.
12. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст] / Л.О.Коваленко, Л.М. Ремньова – 3-те видання, випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 483с.
13. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України 2018-2020 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. Дата звернення: 18.03.2019.
14. Кораблінова І.А. Інформаційне середовище компанії в умовах сучасної хвилі «цифрової трансформації» / І.А. Кораблінова // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». – 2018. – Вип. 2-2(45). – С.11-15
15. Лямець В.І. Системний аналіз. Вступний курс./ В.І. Лямець, А.Д. Тевяшев// — 2-е вид., перероб. та допов., — Харків: ХНУРЕ, 2004. — 448 с.
16. Матейко С. В. Фінансова звітність як інформаційна база аналізу фінансових ресурсів та шляхи її вдосконалення / С. В. Матейко, І. В. Рудченко // Держава та регіони. – 2006. – № 3. – С. 196-199.
17. Пугачевська К.Й. Цифровізація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності країни / К.Й. Пугачевська, К.С. Пугачевська // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 25. – С. 39-44
18. Пуценейло П.Р. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки / П.Р. Пуцентейло, О.О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2018. - № 5-6. – С. 131-143
19. Стеців Л.П. Теоретико-методичні основи побудови ефективної системи фінансового менеджменту підприємства / Л.П. Стеців // Наукові записки. – 2013. №4(45). – С. 39 – 45
20. Черкасова Т.О. Синтез системи фінансового менеджменту територіальнорозподіленого виробничого підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 [Текст] / Т.О. Черкасова. - Донецьк, 2004. - 20 с.

M. V. Maksimova

THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM IN THE DIGITAL ECONOMY

Summary

The process of digitalization covers all spheres of society are noted in the article. At the same time, the development of the digital economy will contribute to both the competitiveness of enterprises and the powerful development of the country as a whole, taking into account the new challenges and requirements of the information society. According to the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020, one of the main goals of digital development is the transformation of sectors of the economy into competitive and efficient, as well as technological and digital modernization of industry and industries. Therefore, taking this into account, the purpose of the article is to improve the financial management system of the enterprise in the digital economy. Many authors consider financial management through the prism of a system approach. Taking this into account, it is determined that the main elements of the financial management system of the enterprise are: purpose, functions, object, subject, principles and financial mechanism, which includes financial methods, levers, tools and regulatory, information, software and financial support. Application of the method of structuring elements of the system allowed to determine the nature of the relationship between the elements of the financial management system of enterprises, through the construction of their information structure. Thus, the elements of the financial management system of the enterprise are arranged in the following sequence: – the purpose and principles constitute the first level of the system, and the remaining elements are presented in the order of mention – the subjects of the financial management system, functions, financial mechanism and objects. It is determined that the most dynamic component of the financial management system of the enterprise in the conditions of development of the digital economy should be a financial mechanism. This will contribute to the renewal of information and communication technologies, as well as the economic growth of the enterprise in the future.

Keywords: digital economy; system; financial management financial mechanism.

References

1. Digitalization, Immigration and the Wefare State / Marten Blix. – UK: Edward Elgar Publishing, Inc. – 2017. – 200 p.
2. The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019.
3. The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work [Electronic source] // The World Bank. – 2019. Mode of access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019.
4. Andrieieva, T.Ye. and Tereshchenko, D.A. (2011), "Theoretical principles of forming a system of financial management of the enterprise", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 34, pp. 255-260
5. Blank, I. A.(1999), Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of financial management], vol. 2, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine, P. 512.
6. Davydenko, N.M. (2004), "Financial Management of Enterprises", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 90-95.
7. Zavadskyi, Y.S. (1998), Menedzhment [Management], 2nd ed., vol. 1, Ukrainsko-finskyi instytut menedzhmentu i biznesu, Kyiv, Ukraine, P.542.
8. Zinchenko (Prytula), N.I. (2007), "Construction of an informational model for determining the problems of credit rating assessment of issuing companies", Ekonomika rozvytku, vol. 2, pp. 60-62.
9. Klymova, I. H. (2009), " Essence and component of the financial and credit mechanism of innovation development: innovation and development", Investytsii : praktyka ta dosvid, vol.1, pp. 25-27.
10. Kniaz, S.V. and Heorhiadi, N.H. "Management decisions in the system of financial management", [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19196/1/28-Kniaz-140-148.pdf (Accessed 4 May 2019)
11. Kovaljov, V.V. (2006), Vvedenie v finansovyj menedzhment [Introduction to financial management], Finansy i statistika, Moscow, Russia, P. 768.
12. Kovalenko, L.O. and Remnova, L.M. (2008), Finansovyi menedzhment [Financial management], 3rd ed., Znannia, Kyiv, Ukraine, P.483.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine " The Concept of the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine 2018-2020", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. (Accessed 4 May 2019).
14. Korablinova, I.A. (2018), "Information environment of the company in the conditions of the modern wave of "digital transformation"", Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Biznes-navihator», vol.. 2-2(45), pp.11-15
15. Liamets, V.I. and Teviashev, A.D. (2004), Systemnyi analiz. Vstupnyi kurs [System analysis. Introductory course], 2nd ed., KhNURE, Kharkiv, P. 448.
16. Mateiko, S. V. and Rudchenko, I. V. (2006), "Financial reporting as an information base for the analysis of financial resources and ways of its improvement", Derzhava ta rehiony, vol. 3, pp. 196-199.
17. Puhachevska, K.Y. and Puhachevska, K.S. (2018), "Digitization of the economy as a factor of increasing the competitiveness of the country", Infrastruktura rynku, vol. 25, pp. 39-44
18. Putseneilo, P.R. amd Humeniuk, O.O. (2018), "Digital economy as the new vector of reconstruction of the traditional economy", Innovatsiina ekonomika, vol. 5-6, pp. 131-143
19. Stetsiv, L.P. (2013), "Theoretical and methodical foundations of building an effective system of financial management of the enterprise", Naukovi zapysky, vol. 4(45), pp. 39 – 45
20. Cherkasova, T.O. (2004), "Synthesis of financial management system of territorially distributed production enterprise", Ph.D. Thesis, 08.02.03, Donetsk, Ukraine, P.20.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2098

Відомості про авторів

М. В. Максімова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

M. V. Maksimova

PhD, Economics, Аssociate Рrofessor, Finance Department,S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0002-0697-2906

Як цитувати статтю

Максімова М. В. Система фінансового менеджменту в умовах розвитку цифрової економіки. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7064 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.58

Maksimova, M. V. (2019), “The financial management system in the digital economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7064 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.