EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І. В. Вороненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.63

УДК: 330,4:338.2, 351

І. В. Вороненко

БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Зазначено, що особливої складності формування ефективної системи державного регулювання інформаційного простору України набуває в умовах очевидної обмеженості бюджетних ресурсів, найскладнішим завданням бюджетного регулювання у цій сфері є забезпечення ефективного витрачення бюджетних коштів.
Проаналізовано обсяг фінансування органів державної влади України на 2019 рік відповідно до Державного бюджету України, узагальнено обсяг бюджетних призначень головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців. Зроблено висновок, що 17 органів державної влади зі 132 розпоряджаються 86,4 % бюджетних призначень. Зауважено, що аналогічно з розподілом бюджетних призначень абсолютна більша частина усіх доходів (92,1%) на 2019 рік відповіднодо Державного бюджету України покриваються 10 статтями доходів.

Ключові слова: інформаційний простір; органи державної влади; бюджетні призначення; бюджет; фінансування.

Література

1. Закон України “Про джерела фінансування органів державної влади” від 05 жовтня 2016 р. № 1404-VIII [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-14.
2. Тимошенко А.О. Забезпечення ефективності управління витрачанням бюджетних коштів в Україні. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2018. Вип. 7 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/7-2018/UKR/timoshenko.pdf.
3. Канцур І.Г. Бюджетна стратегія як елемент управління економічним ростом України в умовах євроінтеграційного курсу. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. Вип. 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-2-2017.pdf.
4. Недбалюк І.Р. Моніторинг показників ефективності системи бюджетного контролю. Гроші, фінанси і кредит. 2017. Вип. 19. С. 422–427.
5. Смолій Л.В. Трансформація бюджетної підтримки аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції. Економіка та управління національним господарством. 2016. Вип. 2. С. 188–193.
6. Ящук Т.А. Система вищої освіти в україні та її фінансування. Гроші, фінанси і кредит. 2016. Вип. 17. С. 784–787.
7. Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” від від 23.03.2019 №2696-VIII [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19.

І. Voronenko

BUDGET ASSIGNMENTS TO STATE AUTHORITIES IN THE FIELD OF INFORMATION SPACE FOR THE GROWTH OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

It is noted that the special complexity of forming an effective system of state regulation of the Ukrainian information space in the conditions of reduction of its pace of transformation acquires in the conditions of obvious limited budget resources, the most difficult task of budget regulation in this area is to ensure efficient spending of budget funds.
There is analyzed the volume of financing of the state power bodies of Ukraine for 2019 according to the State Budget of Ukraine, summarized the volume of budget allocations for the main spending units of the State Budget of Ukraine for 2019 in terms of responsible executives. It is concluded that 17 bodies of state power out of 132 dispose of 86.4% of budget allocations, and 4 state authorities dispose of more than half of budget allocations in terms of financing of budget programs. It is emphasized that in the total budget allocations only 3.4% provides for direct management and management of public authorities. It was noted that similarly with the distribution of budget allocations, the absolute majority of all revenues (92.1%) for 2019, according to the State Budget of Ukraine, are covered by 10 items of income. It is concluded that in the structure of incomes according to the State Budget of Ukraine for 2019 the largest share is taken by tax revenues (83.9% of the total volume).
There is presented the structure of distribution of budget allocations of the State Budget of Ukraine for 2019 for financing of state authorities in the field of information space. There is noted that the total amount of budget allocations for financing state authorities in the field of information space is 0.45% of all budget allocations, the smaller part of which is provided for directly at the management and management of the data of state authorities, which according to the calculations is 39.7 % of total volume.

Keywords: information space; state authorities; budgetary assignments; budget; financing.

References

1. Law of Ukraine (2016), “About sources of financing of public authorities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-14 (Accessed 05 October 2016).
2. Tymoshenko, A.O. (2018), “Ensuring effective management of spending of budget funds in Ukraine”, Modern Economics, [Online], vol. 7, available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/7-2018/UKR/timoshenko.pdf (Accessed 1 March 2019).
3. Kantsur, I.H. (2017), “Budget strategy as an element of management of economic growth of Ukraine in the context of the European integration course ”, Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, [Online], vol. 2, available at: http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%96-2-2017.pdf (Accessed 1 March 2019).
4. Nedbaliuk, I.R. (2017), “Monitoring of indicators of efficiency of the system of budget control”, Hroshi, finansy i kredyt, vol. 19, pp. 422–427.
5. Smolii, L.V. (2016), “Transformation of budget support to the agrarian sector of Ukraine's economy in the context of European integration”, Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, vol. 2, pp. 188–193.
6. Iashchuk, T.A. (2016), “The system of higher education in Ukraine and its financing”, Hroshi, finansy i kredyt, vol. 17, pp. 784–787.
7. Law of Ukraine (2016), “About the State Budget of Ukraine for 2019”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 (Accessed 23 March 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 2214

Відомості про авторів

І. В. Вороненко

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, докторант,Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. Voronenko

PhD in Economics, Senior Researcher,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1839-7275

Як цитувати статтю

Вороненко І. В. Бюджетні призначення органам державної влади у сфері інформаційного простору задля зростання економіки України. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7069 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.63

Voronenko, І. (2019), “Budget assignments to state authorities in the field of information space for the growth of the ukrainian economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7069 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.