EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
В. М. Семцов, Г. С. Кукель

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.64

УДК: 658:631.152

В. М. Семцов, Г. С. Кукель

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан, проблеми та особливості функціонування неспостережуваних економічних процесів у контексті використання родючості ґрунту у вітчизняній аграрній сфері. На конкретних прикладах представлено екологічний імператив проблеми використання та відтворення родючості сільськогосподарських земель. Відповідно показано, що відсутність належної системи оцінювання втрат родючості та управління, у зв’язку з цим характером господарських процесів, зумовлює таку неспостережувану для суспільства екологічну дисфункцію, як глобальне зменшення родючості ґрунту, що породжує майбутні катастрофічні сценарії для соціуму. У статті представлено теоретико-методологічні та методичні підходи до оцінювання та управління зазначеними процесами, вирішення проблеми на основі регулятивних моніторингових механізмів. Здійснено опис екологічної дисфункції ринкових реформ в аграрній сфері України в умовах неспостережуваних економічних процесів.

Ключові слова: аграрна сфера; екологія; неспостережувані економічні процеси; ґрунт; підприємство; інститут; ринок.

Література

1. Мороз О. В. Енергетична еволюція сільського господарства України. Київ : ІАЕ, 1997. 263 с.
2. Медведовський О. К., Іваненко П. І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. Київ : Урожай, 1988. 208 с.
3. Бацула О. О., Головачов Є. А., Дерев"янко Р. Г. Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в грунті / за ред. О. О. Бацули. Київ : Урожай, 1987. 127 с.
4. Сайко В. Ф., Малиенко А. М., Мазур Г. А. и др. Устойчивость земледелия: проблемы и пути решения / за ред. В. Ф. Сайко. Киев : Урожай. 320 с.

V. M. Semtsov, G. S. Kukel

UNOBSERVABLE ECONOMIC PROCESSES ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPTUAL MODEL OF THE USE OF SOIL FERTILITY IN DOMESTIC AGRICULTURE

Summary

The article analyzes the current state, problems and peculiarities of the operation of unobserved economic processes in the context of the use of soil fertility in the domestic agrarian sphere. Specific examples are the ecological imperative for the problem of the use and reproduction of fertility of agricultural land. Accordingly, it has been shown that the lack of a proper system for estimating fertility and management losses, in this regard, characterizes economic processes, causes such unobservable ecological dysfunctionality as a global decline in soil fertility, generating future catastrophic scenarios for society. The article presents theoretical-methodological and methodical approaches to the evaluation and management of these processes, solution of the problem on the basis of regulatory monitoring mechanisms. The description of ecological dysfunction of market reforms in the agrarian sector of Ukraine in conditions of unobserved economic processes is described.
The role of ecological dysfunction of market reforms in the agrarian sphere of Ukraine is revealed, the content of which is the loss of fertility of agricultural land due to the widespread violation of scientifically grounded principles of agriculture. It is revealed that this effect is clearly expressed by the unobserved economic processes due to the lack of a proper economic assessment of environmental losses and the system of monitoring and control within the framework of regulatory policy. The essence of necessary regulations as an integral part of an agrarian policy of ecological content is substantiated at this stage of development of the industry, taking into account market constraints. It is proposed to introduce in practice a complete system for monitoring the condition, use and reproduction of soil fertility.

Keywords: agrarian sphere; ecology; unobserved economic processes; soil; enterprise; institute; market.

References

1. Moroz O. V. (1997), Enerhetychna evoliutsiia sil's'koho hospodarstva Ukrainy [Energy evolution of agriculture in Ukraine], IAE, Kyiv, Ukraine.
2. Medvedovs'kyj O. K. and Ivanenko P. I. (1988), Enerhetychnyj analiz intensyvnykh tekhnolohij v sil's'kohospodars'komu vyrobnytstvi [Energy analysis of intensive technologies in agricultural production], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
3. Batsula O. O., Holovachov Ye. A., Derev'ianko R. H. (1987), Zabezpechennia bezdefitsytnoho balansu humusu v hrunti [Maintenance of a deficit-free balance of humus in the soil], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
4. Sajko, V.F. Malyenko, A.M. Mazur, G.A. y dr. (1993), Ustojchyvost' zemledelyja: problemi y puty reshenyja [Sustainability of agriculture: problems and solutions], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1621

Відомості про авторів

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. M. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-1363-8017


Г. С. Кукель

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

G. S. Kukel

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-7699-5997

Як цитувати статтю

Семцов В. М., Кукель Г. С. Неспостережувані економічні процеси на прикладі концептуальної моделі використання родючості ґрунту у вітчизняному сільському господарстві. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7070 (дата звернення: 13.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.64

Semtsov, V. M. and Kukel, G. S. (2019), “Unobservable economic processes on the example of the conceptual model of the use of soil fertility in domestic agriculture”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7070 (Accessed 13 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.