EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ: ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
І. В. Кучерук, С. М. Кір’ян, А. О. Козинець

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.65

УДК: 336.1:340

І. В. Кучерук, С. М. Кір’ян, А. О. Козинець

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ: ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

Анотація

У статті розглянуто питання регулювання реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Проаналізовано процес державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та її зняття. Проведено дослідження чинного законодавства України, яке встановлює правила для реєстрації фізичних осіб-підприємців. У статті вивчені сучасні процеси в системі державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в Україні та їх роль в розвитку економіки країни. Розглянуто умови присвоєння та реєстрації класифікаторів видів економічної діяльності. Зазначено, в яких органах може відбуватися реєстрація фізичних осіб-підприємців, а саме: органи місцевого самоврядування, нотаріуси, акредитовані суб’єкти реєстраційної діяльності. Визначено у переліку, які документи необхідні для державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Описано вибір форми для реєстрації, оскільки в умовах глобалізаційних процесів створено і онлайн реєстрацію даних суб’єктів господарювання, що спрощує саму процедуру реєстрації завдяки сучасним інтернет технологіям. Деталізовано процедуру онлайн реєстрації фізичних осіб-підприємців, вказано покрокові етапи такої реєстрації та відповідні документи для її успішної реалізації. Охарактеризовано отримання електронного цифрового підпису, який необхідний для онлайн-реєстрації фізичної особи-підприємця, та в яких структурах його можна отримати. Описано процедуру відкриття банківського рахунку, як необхідної складової діяльності фізичної особи-підприємця. Вказано, які необхідно мати документи для відкриття банківського рахунку та укладання договору між банком. Відображено основні переваги та використання печатки, правильність її оформлення у компетентних органах. Зазначено, як повинен вестися облік у фізичної особи-підприємця, зокрема ведення Книги обліку доходів та витрат, яку можна отримати та зареєструвати у фіскальній службі. Для кожної із груп суб’єктів підприємницької діяльності вказано як потрібно правильно оформляти та реєструвати відповідну книгу. Наведено етапи процедури закриття фізичної особи- підприємця. Відображено правильний алгоритм дій, щодо закриття діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Вказано, коли подається декларація та форми звітності при закритті діяльності. Визначено переваги реєстрації фізичної особи-підприємця у порівнянні з юридичною особою.

Ключові слова: підприємницька діяльність; фізична особа-підприємець; книга обліку доходів і витрат; алгоритм; процедура реєстрації; дозвіл; державна реєстрація.

Література

1. Бондаренко О. В. Про реєстрацію ФОП платником ПДВ / Олексій Вікторович Бондаренко // частный предприниматель. – 2019. – [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://chp.com.ua/all-news/item/57234-pro-reestratsiyu-fop-platnikom-pdv.
2. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV зі змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
3. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів: Постанова Національного банку Україна від 12.11.2003 № 492 зі змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon0.rada.gov.ua/ laws/ show/z1172-03.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями від 23.03.2017 №1982-VIII зі змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1982-19.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
6. Облік доходів та витрат у ФОП – платників єдиного податку. – 2018. – [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Режим доступу: https://uteka.ua/ua/ publication/news-14-ezhednevnyj-buxgalterskij-obzor-39-uchet-doxodov-i-rasxodov-u-flp-platelshhikov-edinogo-naloga.

I. Kucheruk, S. Kirian, A. Kozynets

ALGORITHM OF REGISTRATION AND MANAGEMENT OF ACCOUNTING OF INDIVIDUAL ENTREPRENEUR: PROCEDURE AND ITS FEATURES

Summary

The article deals with the issues of regulation of registration of subjects of entrepreneurial activity. The process of state registration of business entities and their removal is analyzed. The study of current legislation of Ukraine, which establishes rules for the registration of individuals-entrepreneurs. The article deals with modern processes in the system of state registration of business entities in Ukraine and their role in the development of the country's economy. The conditions of assigning and registering the classifiers of types of economic activity are considered. It is indicated in which bodies can the registration of individual entrepreneurs, namely: local self-government bodies, notaries, accredited subjects of registration activity. It is specified in the list which documents are necessary for state registration of a sole proprietor. The choice of the form for registration is described, since in the conditions of globalization processes the online registration of data of business entities was created, which simplifies the registration procedure itself thanks to modern Internet technologies. The procedure for online registration of individuals-entrepreneurs is detailed, the step-by-step stages of such registration and the relevant documents for its successful implementation are indicated. Characterized by the receipt of an electronic digital signature, which is necessary for online registration of an individual entrepreneur, and in what structures it can be obtained. Describes the procedure for opening a bank account as a necessary component of the activity of an individual entrepreneur. It is indicated what documents are needed to open a bank account and enter into an agreement between the bank. The main advantages and the use of the seal are shown, the correctness of its design in the competent authorities. It is indicated how the account should be kept by the individual entrepreneur, in particular, the keeping of the Income and Expense Accounting Book, which can be obtained and registered with the fiscal service. For each of the groups of subjects of entrepreneurship it is indicated how to properly register and register the corresponding book. The stages of the procedure for the closure of an individual entrepreneur are presented. The correct algorithm of actions concerning the closure of business entities is shown. It is specified when a declaration and forms of reporting are submitted at closure of activity. The advantages of registering an individual entrepreneur in comparison with a legal entity are determined.

Keywords: entrepreneurship; individual entrepreneur; book of income and expenses accounting; algorithm; registration procedure; permission; state registration.

References

1. Bondarenko, O. V. (2019), "About registration of private entrepreneurship by a VAT payer", [Online], available at: http://chp.com.ua/all-news/item/57234-pro-reestratsiyu-fop-platnikom-pdv.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On State Registration of Legal Entities, Individuals-Entrepreneurs and Public Formations", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
3. The National Bank of Ukraine (2003),, Resolution of the National Bank of Ukraine "On Approval of the Instruction on the Procedure for Opening and Closing Accounts of Bank Clients and Correspondent Accounts of Banks", [Online], available at: https://zakon0.rada.gov.ua/ laws/ show/z1172-03.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine on the Use of Seals by Legal Entities and Individual Entrepreneurs", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1982-19.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "The Tax Code of Ukraine", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
6. "Accounting for incomes and expenses in FOPs - single tax payers", [Online], available at: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-ezhednevnyj-buxgalterskij-obzor-39-uchet-doxodov-i-rasxodov-u-flp-platelshhikov-edinogo-naloga.

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 5067

Відомості про авторів

І. В. Кучерук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняПриватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

I. Kucheruk

Cand. Sc. (Economics), associate professor of the department of finance, accounting and taxationPrivate institution of higher education "European university"

ORCID:

0000-0002-3935-5322


С. М. Кір’ян

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняПриватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

S. Kirian

Cand. Sc. (Economics), associate professor of the department of finance, accounting and taxationPrivate institution of higher education "European university"

ORCID:

0000-0003-2562-1201


А. О. Козинець

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняПриватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

A. Kozynets

Senior Lecturer of the department of finance, accounting and taxationPrivate institution of higher education "European university"

ORCID:

0000-0002-3926-4981

Як цитувати статтю

Кучерук І. В., Кір’ян С. М., Козинець А. О. Алгоритм реєстрації та ведення обліку фізичної особи-підприємця: порядок процедури та її особливості. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7071 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.65

Kucheruk, I., Kirian, S. and Kozynets, A. (2019), “Algorithm of registration and management of accounting of individual entrepreneur: procedure and its features”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7071 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.