EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВЕ ІННОВАЦІЙНЕ І ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
С. Я. Касян, Г. Т. Куроян

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.66

УДК: 339.1:37.04

С. Я. Касян, Г. Т. Куроян

МАРКЕТИНГОВЕ ІННОВАЦІЙНЕ І ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Анотація

У роботі висвітлено теоретичний зміст та науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку онлайн освіти та проаналізовано рівень затребуваності онлайн освіти в Україні та світі. Підтверджено, що у 2020 році Інтернет-освіта опиратиметься на все більше нових інформаційно-освітніх технологій: ігрові програми, відеоматеріали, елементи доповненої або віртуальної реальності. У центрі уваги маркетингових інноваційних освітніх технологій будуть, звичайно, залишатися люди. Визначено основні причини, які заважають навчатися із використанням дистанційних методів Світ став настільки швидким, що маркетингова інноваційна освіта має надавати тільки чіткі відповіді на короткі запитання. Розробка інструментів діагностики психологічного стану, когнітивних поведінкових особливостей – один із важливих напрямків в адаптивному онлайновому навчанні. Тому для цього сучасній освіченій людині потрібна буде належна мотивація та терплячість для щоденної роботи.

Ключові слова: онлайн освіта; маркетинг; інновації; технологічне забезпечення; освітні технології.

Література

1. European Commission. Eurostat. Data. Database. – [Digital source]. – Access, 14.04.2019: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
2. Геворкян Кристина. Тренди в онлайн-навчанні: тухлі та справжні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 14.03.2019 р.: https://vc.ru/future/48437-trendy-v-onlayn-obuchenii-tuhlye-i-nastoyashchie.
3. Касян С. Я. Якісні детермінанти та міждисциплінарні пріоритети підготовки фахівців з економічних спеціальностей у ВНЗ України / C. Я. Касян // Збірник тез доповідей Всеукр. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців». – (Одеса, 21-22 лютого 2017 р.) / Одеський державний екологічний університет. – Одеса : Одеський державний екологічний університет, ТЕС, 2017. – С. 35–36.
4. Касян С. Я. Якість інтердисциплінарних навчальних програм в українських та польських ВНЗ. Розділ 3. Якість освіти – стратегічний пріоритет реформування вищої школи України / С. Я. Касян. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти : колект. моногр. / Відповідальні редактори Т. Фініков, Р. Сухарскі. Факультет Artes Liberales Варшавського університету (Польща), Міжнародний фонд досліджень освітньої політики (Україна). – Варшава : Fundacja „Instytut Artes Liberales”, 2016. – 388 с. (С. 306–314).
5. Молчанова Наталія. Віталій Зубков, викладач, методолог проекту Lingva.Skills. Заговорити іноземною мовою може будь-хто. Для цього потрібна лише зухвалість. УКРІНФОРМ: Мультимедійна платформа іномовлення України. Розділ: Суспільство. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 28.03.2019 р.: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2343343-vitalij-zubkov-prepodavatel-metodolog-proekta-lingvaskills.html.
6. Онлайн-освіта: сім ключових трендів 2018 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 20.02.2019 р.: https://geniusmarketing.me/lab/onlajn-obrazovanie-7-klyuchevyx-trendov-2018-goda.
7. Онлайн-освіта: тренди та перспективи. Accel. Акселератор онлайн-шкіл. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 12.02.2019 р.: https://the-accel.ru/onlayn-obrazovanie-trendyi-i-perspektivyi.
8. Сундалов Максим. Чого очікувати від українського ринку онлайн-освіти у 2018 році / Максим Сундалов – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 23.02.2019 р.: https://delo.ua/lifestyle/chego-zhdat-ot-ukrainskogo-rynka-onlajn-obrazovanija-v-2018-godu-338483.
9. Топ-8 трендів онлайн-освіти у 2019 році. EdMarket. Проект «Методології-груп». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 02.04.2019 р.: https://edmarket.ru/blog/top-trends-for-elearning.
10. Тренди в онлайн-освіті: 2019. EdMarket. Проект «Методології-груп». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 02.04.2019 р.: https://edmarket.ru/blog/e-learning-trends.
11. Тренди онлайн-освіти: досвід TED, LinguaLeo, Knewton та інших. Skillbox. Онлайн-університет професій майбутнього. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу, 14.03.2019 р.: https://habr.com/ru/company/skillbox/blog/359002.

S. Ya. Kasian, G. T. Kuroyan

THE MARKETING INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT EDUCATION ONLINE IN UKRAINE AND THE WORLD

Summary

In this work, you can find the theoretical content, scientific and methodological support of marketing innovative development of online education and analyzes of demand level of online education in Ukraine and the world. No doubt that in the year 2020, online education will rely on more and more new information and educational technologies: gaming programs, video materials, elements of augmented or virtual reality. Of course, people will remain the focus of marketing innovative educational technologies. The main market and didactic reasons that prevent learning from using remote methods are determined. The world has become that fast that marketing innovation education should provide only clear answers on short questions.
The development of instruments for diagnosing a psychological state, cognitive behavioral features is one of the important areas in adaptive online learning. Therefore, this modern educated person will need proper motivation and patience for daily work. Scientists predict the possibility of using a new kind of big data – emotion data. Already now, some companies produce software that analyzes emotional feedback from students and selects the appropriate interface. We can see that the markets of big cities and in the countryside are not the same, thus, it is very difficult for teachers from small cities to find clients to provide such online resources. A graphical analysis of the level of demand for online education in Ukraine and the world has been conducted. Graphically illustrated the complex of reasons that hinder studying using Internet technologies in 2017.

Keywords: online education; marketing; innovations; technological support; educational technologies.

References

1. European Commission (2019), “Eurostat. Data. Database”, [online], available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Accessed 14 April 2019).
2. Gevorkian, K. (2018), “Trends in the on-line education: rotten and real”, Blog VC, [online], available at: https://vc.ru/future/48437-trendy-v-onlayn-obuchenii-tuhlye-i-nastoyashchie (Accessed 14 March 2019).
3. Kasian, S. Y. (2017), “Qualitative determinants and interdisciplinary priorities of specialists education on economic specialties in higher education institutions of Ukraine”, Zbirnyk tez dopovidej Vseukr. nauk.-metod. konf. Upravlinnia iakistiu pidhotovky fakhivtsiv [Conference Proceedings of the All Ukrainian Scientific & Methodic Conference. Quality Management of Specialists Education], Odesa State Ecological University, Odesa, Ukraine, pp. 35–36.
4. Kasian, S. Y. (2016), Yakist' interdystsyplinarnykh navchal'nykh prohram v ukrains'kykh ta pol's'kykh VNZ. Rozdil 3. Yakist' osvity – stratehichnyj priorytet reformuvannia vyschoi shkoly Ukrainy [Quality of interdisciplinary training programs in the Ukrainian and Polish higher education institutions. Section 3. Quality of education – strategic priorities of reforming of the higher school of Ukraine], Innovatsijnyj universytet i liderstvo: proekt i mikroproekty, Fakul'tet Artes Liberales Varshavs'koho universytetu (Pol'scha), Mizhnarodnyj fond doslidzhen' osvitn'oi polityky (Ukraina), Fundacja „Instytut Artes Liberales”, Warszawa, Poland.
5. Molchanova, N. (2017), “Vitalii Zubkov, teacher, methodologist of the Lingva.Skills project. Someone can start talking a foreign language. Only the impudence is for this purpose necessary”, UKRINFORM: Mul'tymedijna platforma inomovlennia Ukrainy. Rozdil: Suspil'stvo, [online], available at: https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2343343-vitalij-zubkov-prepodavatel-metodolog-proekta-lingvaskills.html (Accessed 28 March 2019).
6. Platform Genius Marketing (2018), “Online education: seven key trends of 2018”, [online], available at: https://geniusmarketing.me/lab/onlajn-obrazovanie-7-klyuchevyx-trendov-2018-goda (Accessed 20 Feb 2019).
7. Accel. Akselerator onlain-shkil (2018), “Online education: trends and prospects”, [online], available at: https://the-accel.ru/onlayn-obrazovanie-trendyi-i-perspektivyi (Accessed 12 Feb 2019).
8. Sundalov, M. (2018), “What to expect from the Ukrainian market education online in 2018”, Online wydania Delo.ua, [online], available at: https://delo.ua/lifestyle/chego-zhdat-ot-ukrainskogo-rynka-onlajn-obrazovanija-v-2018-godu-338483 (Accessed 23 Feb 2019).
9. EdMarket. Proekt Metodolohii-hrup (2019), “Top-8 trends education online in 2019”, [online], available at: https://edmarket.ru/blog/top-trends-for-elearning (Accessed 02 April 2019).
10. EdMarket. Proekt Metodolohii-hrup (2019), “Trend in online education: 2019”, [online], available at: https://edmarket.ru/blog/e-learning-trends (Accessed 02 April 2019).
11. Skillbox. Onlain-universytet profesij majbutn'oho (2018), “Trend in online education: experience TED, LinguaLeo, Knewton and other”,. [online], available at: https://habr.com/ru/company/skillbox/blog/359002 (Accessed 14 March 2019).

№ 5 2019

Дата публікації: 2019-05-30

Кількість переглядів: 1683

Відомості про авторів

С. Я. Касян

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та маркетингу,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

S. Ya. Kasian

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economy Theory and Marketing, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7103-4457


Г. Т. Куроян

студент кафедри економічної теорії та маркетингу,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

G. T. Kuroyan

student of the Department of Economy Theory and Marketing, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0001-6890-1460

Як цитувати статтю

Касян С. Я., Куроян Г. Т. Маркетингове інноваційне і технологічне забезпечення розвитку онлайн освіти в Україні та світі. Ефективна економіка. 2019. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7072 (дата звернення: 08.07.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.66

Kasian, S. Ya. and Kuroyan, G. T. (2019), “The marketing innovative and technological support of development education online in Ukraine and the world”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7072 (Accessed 08 Jul 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.